01.01.2017 TARİHİNDE E-FATURA, E-DEFTER VE E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER!

E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler:

 

e-fatura ve e-defter için

Geçiş Zamanı

31.12.2016 itibariyle brüt satış hasılatı 10.000.000 TL ve üzerinde gerçekleşmiş olan mükellefler

01.01.2018 Tarihinden İtibaren

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alan mükellefler

(Bayilik lisansı olanlar sadece bu lisansları nedeni ile bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.)

Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren

 

(2017 yılı içinde lisans alanlar 1.1.2018 tarihinden itibaren)

Lisans  tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler

Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren

 

(2017 yılı içinde mükellefiyet tesis ettirenler, 1.1.2018 tarihinden itibaren)

Mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde

Devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter kullanmak zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

  • E-arşiv Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler:

464 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5.000.000 TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre internet üzerinden satış yapan ve 31.12.2016 tarihi itibariyle brüt satış hasılatı 5.000.000 TL ve üzerinden gerçekleşen mükellefler, 01.01.2018 tarihinden itibaren e-arşiv uygulamasına girmek zorundadırlar.

Yukarıdaki şartları taşıyan mükelleflerin gerekli hazırlıklarını yaparak 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp, hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2018 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek, elektronik defter tutmak ve e-Arşiv uygulamasına geçmek zorunda olduklarını hatırlatırız.

04.12.2017


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.