TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARI HAKKINDA HATIRLATMA !

2017 takvim yılı sonu yaklaşmış olması dolayısıyla mükelleflerin 2018 yılında tutacakları defterlerin açılış ve ara onayları ile 2017 yılında tutulmuş olan defterlerin kapanış onaylarını yapılacağı tarihler yaklaşmıştır.

Gündemimiz, mükelleflerin mevzuat hükümlerine göre tutmak zorunda oldukları defterlerinin açılış ve kapanış onaylarına ilişkin hatırlatmalarda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

a) Vergi Usul Kanunu Uyarınca Tasdiki Zorunlu Olan Defterler:

VUK hükümleri uyarınca tasdike tabi defterler (VUK 220 md.):

-Yevmiye ve Envanter defterleri,

-İşletme defteri,

-Çiftçi işletme defteri,

-İmalat ve istihsal vergisi defterleri (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil),

-Nakliyat vergisi defteri,

-Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri,

-Serbest meslek kazanç defteri olarak belirtilmiştir.

 

b) Vergi Usul Kanunu Uyarınca Bilanço Esasında Tutulması Zorunlu Defterler:

VUK hükümleri uyarınca Kurumlar Vergisi Mükellefleri (Kurumlar Vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler hariç) ve birinci sınıf tüccarlar tarafından tutulacak defterler:

-Yevmiye Defteri,

-Envanter Defteri

-Defter-i Kebir

Ayrıca 20 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca anonim şirketler ile sürekli damga vergisi mükellefiyetine tabi diğer mükellefler her yıl tasdike tabi Damga Vergisi Defteri tutmak zorundadır.

 

c) Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tutulması Zorunlu Defterler:

Türk Ticaret Kanunu’nun defter tutma yükümlülüğüne ilişkin 64 üncü maddesinin göre tacirlerin tutmakla zorunlu oldukları defterler:

-Yevmiye defteri,

-Defteri kebir,

-Envanter defteri,

-Pay defteri,

-Yönetim kurulu karar defteri (Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Karar Defteri),

-Genel kurul toplantı ve Müzakere defterinin (Limited Şirketler İstemeleri Halinde müdür veya müdürler kurulunun aldığı kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedebilirler.)

 

d) Açılış Onayları:

Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri (limited şirketlerde müdürler kurulu karar defteri), genel kurul toplantı ve müzakere defteri ve damga vergisi defterinin açılış onayları; kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayının sonuna kadar) notere yaptırılır.

Pay Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin tamamı için onay zorunluluğu vardır. Vergi Usul Kanunu’na göre göre ise tutulması zorunlu olan defterlerin, Defter-i Kebir hariç tamamı onaya tabidir.

 

e) Kapanış Onayları:

Yevmiye Defterinin kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (normal faaliyet dönemi için Haziran ayının sonuna kadar) ,Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (normal faaliyet dönemi için Ocak ayının sonuna kadar) notere yaptırılır.

Müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde bu defterlerin açılış ve kapanış onayları yönetim kurulu karar defteri gibi değerlendirilir.

 

f) Tasdik Yenileme (Ara Tasdik):

Defterlerini yenilemek yerine ertesi yılda da kullanmak isteyen mükellefler, ilgili hesap döneminin ilk ayı içerisinde (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı içinde) defterlerinin tasdikini yaptırmaya mecburdurlar.

Kapanış onayına tabi olan Yevmiye ve Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin (tutulması halinde Müdürler Kurulu Karar Defteri), izleyen hesap döneminde de kullanılmak istenmesi halinde ;Ocak ayı içerisinde yapılacak tasdik yenilemede; son kaydın altına yazılacak “Görülmüştür” ibaresinin bulunması ve onay yenileme kısmında onaya ilişkin bilgilerin ve defterin kalan sayfa adedinin yer alması zorunludur.

 

g) e-Defter:

E-defter uygulaması kapsamında belli şartları taşıyan mükelleflerin elektronik ortamda tutmakla zorunlu oldukları yevmiye ve defter-i kebir aylık dönemler itibariyle tutulacak olup, bu defterlerin, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylanır. İlk ayının elektronik defter beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçecektir.

E-defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin elektronik ortamda tutacakları Yevmiye ve Defter- Kebir haricindeki envanter defteri, damga vergisi defteri, yönetim kurulu karar defterinin (limited şirketlerde müdürler kurulu karar defteri) açılış onayı yaptırmayı unutmamalıdırlar.

11.12.2017

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.