687 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNEME İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİMİ VE GELİR VERGİSİ TEŞVİKİNDEN YARARLANIYORMUSUNUZ?

687 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNEME İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİMİ VE GELİR VERGİSİ TEŞVİKİNDEN YARARLANIYORMUSUNUZ?

 

09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 4447 sayılı İşsizlik kanununa Geçici 17 ve 18. maddeler eklenmiş ve bazı şartlarda sigorta prim teşviki ve gelir vergisi teşviki uygulaması getirilmiştir.

Kararnameye göre ;

31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler (İŞ-KUR’a kayıtlı) arasından işe alınanların;

  • İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,
  • 2016 yılı Aralık ayına ilişkin SGK aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla,

İşe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Yine yukarıda sayılar şartlar ışığında; işe alınan sigortalıların işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Bu istisna ve teşvikten faydalanabilmek için;

  • İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermesi ve sigorta primlerini yasal süresinde ödemesi,
  • Yapılan kontrol ve denetimlerde sigortasız işçi çalıştırdığına dair bir tespitin bulunmaması,
  • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Aşağıda sayılan işyerleri bu teşviklerden faydalanamaz ;

-Kamu idarelerine ait işyerleri,

-5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri,

-2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,

-4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri

-Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,

-Yurt dışında çalışan sigortalılar.

-Ayrıca bu teşviklerden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Saygılarımızla,

15.03.2017

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.