Arabuluculuk Anlaşma Tutanaklarında Yer Alan Ödeme Türleri Ayrı Ayrı Belirtilmelidir.

25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda yetkili mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvuruda bulunulmuş olması şartı getirilmiştir. Diğer bir deyişle söz konusu dava konuları ile ilgili İş Mahkemelerine dava açmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline gelmiştir.

 

Ancak iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz, SGK’ ya açılan kurum işleminin iptali davaları ve rücu davaları hakkında arabulucuya başvuru şartı aranmamaktadır.

 

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile feshin kendisine tebliğ edildiği tarihinden itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle ara bulucuya başvurmak zorundadır.

 

4857 dayılı kanunun 21.maddesi gereği;

 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları halinde;

 

a) İşe başlatma tarihini,

b) Ücret ve diğer hakların parasal miktarını,

c) İşçinin işe başlatılmaması durumunda ödenmesi gereken tazminatın parasal miktarını,

 

belirlemeleri zorunludur. Aksi takdirde anlaşma sağlanmamış sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir.

 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.

 

Ancak arabuluculuk anlaşma tutanaklarında işçi ile işveren arasında oluşan uyuşmazlık sonuçlarının detay verilmeksizin belirtildiği görülmektedir. Örneğin;

“Ücret ve diğer hakların parasal miktarını için; 

 

- Çalıştırılmadığı süre için başvurucu işçiye ödenecek ücret ve diğer hakların parasal miktarı ….. TL’dir. Veya

 

- İşçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, faiz ve bütün işçilik hakları için ….TL ödenmesi hususunda anlaşmaya varmışlardır.” şeklinde tutanaklar düzenlenmektedir.

 

Tutanaklarda işçi alacaklarının detaylı yer almaması dolayısıyla, bu alacaklar için hesaplanması gerekebilecek vergi (gelir vergisi ve damga vergisi) ile SGK primlerinin hesabında zorluk yaşanmaktadır. Bu hesaplamalarının doğru yapılabilmesi için; arabuluculuk anlaşma tutanaklarında anlaşmaya varılan hususların aşağıdaki tablodaki gibi ayrı ayrı yazılması hususunda gerek arabulucu gerekse işverenler tarafından gerekli özen gösterilmelidir.

 

Ödemenin cinsi

Tutarı (TL)

Ücret

 

Yıllık Ücretli İzin

 

Kıdem Tazminatı

 

İhbar Tazminatı

 

İşe başlatılmamasında tazminat

 

Diğer (Açıklama)

 


 

 

10.12.2018

Saygılarımızla.

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.