Dar Mükellef Elektronik Hizmet Sunucularının Kdv Yükümlülükleri

2017 tarihinde yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusunda Katma Değer Vergisi Kanunu’nda önemli bir adım atılmış ve yapılan düzenleme ile 01.01.2018 tarihinden itibaren Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından Türkiye’de KDV mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlerin KDV’ye tabi olma esası getirilmişti.

Söz konusu düzenleme elektronik hizmet sunucularının Türkiye kaynaklı gelirlerin vergilendirilmesi ziyade, hizmet sunum işlemlerin vergilendirilmesine yönelik Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan bir düzenlemedir.

Dijital ticaretin vergilendirilmesi ve bu kapsamda dijital işyeri oluşumunun kabul edilmesi OECD düzenlemeleri çerçevesinde BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) eylem planına dahil edilmiş olmakla beraber, Türkiye bakımından söz konusu ticaret kapsamında elde edilen gelirin vergilendirilmesine yönelik birincil mevzuat dahilinde herhangi bir aksiyon alınmamıştır.

Türk Vergi Kanunları açısından dar mükellefler tarafından elde edilen ticari kazançlara kaynak ülke olan Türkiye’de vergi salınabilmesi için kazanç elde eden mükellefin Türkiye’de bir iş yerinin veya daimi temsilcisinin olması ve kazancın bu işyerleri ya da daimi temsilciler vasıtasıyla elde edilmiş olması gerekmektedir.

İşyerinin varlığının tespitinde ise gerek Türk Vergi Kanunları gerekse de Çifte Vergiyi Önleme Anlaşmaları ticari faaliyete tahsis edilen sabit bir yerin varlığını aramaktadır.

Alışılmış ticaret modelleri dışında olan elektronik ticaret kapsamında ki işyerinin varlığının tespitinde ise idarenin istikrar hale gelmiş olan görüşlerinde; Türkiye’de bulunan bir sunucuyu kiralayarak veya satın alarak internet üzerinden satış yapılması halinde, elde edilecek kazancın Türkiye’de vergilendirileceği belirtilmiştir.

Öte yandan;  yine Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde yer alan  (OECD) Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin Model Anlaşma kitapçığındaki elektronik ticaret başlıklı bölümünde (42.2.); “Diğer taraftan, web sitesinin depolandığı ve erişiminin sağlandığı sunucu ise fiziksel bir lokasyona sahip bir ekipmandır ve dolayısıyla bu tür bir lokasyon söz konusu sunucuyu işleten teşebbüsün “işe ilişkin sabit bir yeri”ni teşkil edebilir.” açıklamasına yer verilerek elektronik ticaret elde edilen gelirin vergilendirilmesi için oluşması gereken işyeri varlığını tanımlamıştır.

Gündemimizde; Türkiye’de elektronik hizmet sunan dar mükelleflerin bu hizmet bedelleri üzerinden beyan etmeleri gereken Katma Değer Vergisinin tespitine yönelik açıklamalara ilgili kanun ve bu kanuna bağlanan genel uygulama tebliği kapsamında yer verilmiştir.

 

  • Dar Mükellefler Tarafından Hangi Hizmetleri Beyanı Gerekmektedir?

Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirerek 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edeceklerdir. Elektronik ortamda hizmet alan ve Türkiye’de tam mükellef olan gerçek kişi ve kurumlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi 2 nolu KDV beyannamesi ile kendileri beyan edip ödeyeceklerdir.

Elektronik hizmet kapsamında müşteriden bedel talep etme, söz konusu hizmete ilişkin genel şartları belirleme yetkisi veya hizmeti yerine getirme yükümlülüğü bulunanlar, elektronik hizmet sunucusu olarak kabul edilecektir.

  • Dar Mükellefler Kapsam Dahilindeki Hizmetlerini Nasıl Beyan Edeceklerdir?

Bu kapsamdaki hizmet sunucularının, ilk kez verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesini vermeden önce, Gelir İdaresi Başkanlığının www.digitalservice.gib.gov.tr adresinde yer alan formu doldurmaları gerekir. Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, hizmet sunucusu adına “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis edilecektir.

Söz konusu adrese aşağıda yer alan link üzerinden erişim sağlanabilecektir:

www.digitalservice.gib.gov.tr

Hizmet sunucuları sunmuş oldukları hizmetler dolaysıyla hesapladıkları KDV’yi takvim yılının aylık vergilendirme dönemleri itibariyle, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla ve 3 No.lu KDV Beyannamesi ile Türk Lirası cinsinden beyan edecek ve aynı günde ödeyeceklerdir. İlgili ayda elektronik ortamda sunulan bir hizmetin olmaması durumunda beyanname verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Özel KDV Mükellefiyeti tesis ettirenlerin, beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmadığı gibi Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca defter tutma zorunlulukları da bulunmamaktadır.

Elektronik hizmet sunucuları ayrıca Türkiye'deki kurumlara düzenledikleri (B2B) fatura listelerini 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle aylık olarak belirtilen internet sitesi üzerinden elektronik olarak yüklemeleri gerekmektedir. Bu raporlamanın amacı da, hizmeti satın alan Türkiye’deki mükellef kurum yada şahısların aldıkları hizmet bedeli üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV beyan edip etmediklerinin kontrolünü sağlamaktır.

  • Hizmet Bedeli Üzerinden Hesaplanacak KDV Oranı Nedir?

Elektronik hizmet sunanlar, sundukları hizmetlerin tabi olduğu oranda KDV hesaplayacaklardır. Ayrıca hizmet sunucuları bu hizmetlere ilişkin, Türkiye’de KDV mükellefiyeti bulunanlardan temin ettikleri mal ve hizmetler nedeniyle düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV’yi de indirim konusu yapabilecektir.

  • Dövizli Hizmet Bedelleri Nasıl Beyan Edilecektir?

İşleme konu bedelin döviz ile belirlendiği durumda dövizli bedel; hizmetin verildiği gündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilecek ve beyan bu bedel üzerinden yapılacaktır.

  • Uygulamaya Aykırı Hareket Edilmesinin Yaptırımı Nedir?

Elektronik ortamda sunulan hizmetlere yönelik beyan yükümlüğüne ilişkin düzenlemelere uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanunu’nun vergi cezalarına dair hükümleri uygulanacaktır.

 

09.04.2019

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.