Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenen Sözleşmelerin Tl'ye Çevrilmesinde Damga Vergisi Uygulaması

13.09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile (Karar Sayısı 85) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklik ile 13.09.2018 tarihinden itibaren 30 gün içinde, akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedellerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak yeniden belirleneceği kararlaştırılmıştır.

Daha sonra yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008 -32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2018-32/51) ile tarafların kendi aralarında döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak akdedecekleri veya akdedemeyecekleri sözleşme konularına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiş olup, istisna kapsamında yer almayan sözleşme bedellerinin taraflarca TL cinsinden yeniden belirlenerek akdedilmesinin zorunlu olduğu vurgulanmıştır.

Bu zorunluluk TL cinsinden yeniden düzenlenecek sözleşmelerin Damga Vergisine tabi olup olmadıklarını gündeme taşımıştır. 

Damga Vergisi Kanunu uyarınca, yazılıp imzalanan veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenerek herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar Damga Vergisinin konusuna girmektedir. Bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de aynı şekilde Damga Vergisine tabidir.

Aynı kanunun 14.maddesi hükümleri gereğince kağıtların Damga Vergisi; bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınacak olup, belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir. 2018 yılı için kira sözleşmeleri için binde 1,89, diğer sözleşmeler için binde 9,48 nispi Damga Vergisi belirlenmiştir.

Buna göre; sözleşmelerin taraflarca TL cinsinden yeniden belirlenmesi sırasında döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenen ilk sözleşmeye göre artan bir miktar ortaya çıkıyorsa artan miktar sözleşmenin tabi olduğu nispette Damga Vergisine konu olacaktır. Aksi durumda yani yeni belirlenen TL cinsinden tutarın, ilk sözleşmenin imza tarihindeki ilgili döviz kurunun Türk Lirası karşılığı ile aynı veya daha az olması halinde Damga Vergisi söz konusu olmayacaktır.

Ancak taraflar arasında yeni kurulacak sözleşmede sadece bedelin değiştirilmesi haricinde sözleşmenin diğer hükümlerinin de (örneğin sözleşmedeki ilave iş ve miktar gibi unsurlarının) değişiklik yapılması halinde, damga vergisi yeni bir sözleşme gibi yeniden hesaplanacaktır.

 

 

22.10.2018

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.