HAVA YOLU E-BİLETLERİ TEVSİK EDİCİ BELGE OLARAK KULLANILABİLİR Mİ ?

Bilindiği üzere 334 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı yapanların elektronik bilet düzenleme usulleri belirlenmişti. 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı işini yapanların elektronik ortamda bilet düzenlemeleri ve düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmelerine ve de saklamalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

1.7.2016 tarihi itibarıyla 334 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin hava yolu ile yolcu taşımacılığını düzenleyen bölümü yürürlükten kaldırılmış olup, bu tarihten itibaren tüm elektronik biletlerin 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre düzenlenmesine başlanmıştır. E-bilet uygulaması ihtiyari olup, bu yazımızda e- bilet düzenleme izni almış havayolu şirketlerinin düzenlediği e-bilet ve e-biletlerin tevsik edici belge olarak kullanılmasına ilişkin hususlar açıklanmaktadır.

Düzenlenen e-Biletler; elektronik ortamda düzenlenecek ve muhafaza edilecektir.

Düzenlenen e-Biletlerin teslimi; elektronik ortamda teslim ve kağıt ortamında teslim olarak 2 şekilde yapılabilecek olup, bu teslim yöntemlerinden yalnızca biri kullanılabilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın http://www.efatura.gov.tr/ebileteyolculistesiiznialanlar.html adresinden elektronik bilet düzenleme izni alan hava yolu firmaları ve teslim yöntemleri sorgulanabilecektir.

 

Elektronik ortamda teslim yöntemine göre izin alan hava yolu firmalarının;

Oluşturdukları e-Biletleri muhatabına elektronik sertifika ile imzalanmış olarak elektronik ortamda iletecekler ve muhatabı tarafından istenilmesi halinde, düzenledikleri e-Bileti, kağıt olarak teslim edebileceklerdir. E-Biletin “mali değeri bulunmayan kağıt çıktı” olarak e-fatura kullanıcısı olmayan muhatabına verilmesi halinde, ayrıca imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Kağıt ortamında teslim yöntemine göre izin alan hava yolu firmalarının;

Elektronik ortamda oluşturdukları e-Biletleri muhatabına kağıt ortamında teslim edeceklerdir. Kağıt ortamda teslim edilen e-Biletlerin hava yolu firmalarınca ayrıca elektronik sertifika ile imzalanmasına da gerek bulunmamaktadır. Ancak kağıt ortamda teslim edilen e-Biletlerin alan tarafından Vergi Usul Kanunu uyarınca tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi için, kağıt çıktının hava yolu firmaları tarafından kaşe veya damga tatbik edilmesi, acentalar tarafından ise kaşe ve ıslak imza ile imzalanması gerekmektedir.

 

  1. -Biletin Türkiye’de mükellefiyeti bulunan acenteler tarafından düzenlenmesi durumunda söz konusu acenteler, e-Bilet üzerinde yolcu bilgilerine ilave olarak kendilerine ait mükellefiyet bilgilerine ya da IATA nezdinde kendileri için oluşturulmuş bilgilere yer vererek yolcuya e-Bilet muhteviyatını da içeren bir fatura düzenleyeceklerdir. Bu fatura üzerinde yolcu bilgilerine ilaveten yolcu tarafından talep edilmesi halinde hesabına yolculuk yapılan mükellef bilgilerine de yer verilecektir. Acente tarafından düzenlenen ve e-Bilet muhteviyatını da içeren fatura, yolcu veya hesabına yolculuk yapılan mükellef tarafından gider/indirim konusu yapılacaktır. Üzerinde acente bilgilerini de ihtiva eden e-Bilet ise acente tarafından gider/indirim konusu yapılacaktır.

 

Ayrıca; tam veya dar mükellefiyet esasına göre mükellefiyeti bulunan hava yolu firmalarının, e-Bilet düzenleme izni bulunmuyorsa; izni bulunmayan söz konusu hava yolu firmalarınca IATA kurallarına göre düzenledikleri e-biletler IATA kurallarına göre geçerli bir belge olarak kabul edilmekle birlikte; 1.7.2016 tarihinden itibaren 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Türk Vergi Mevzuatı açısından tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi imkanı bulunmayacaktır. Bu firmaların IATA kurallarına göre e-bilet düzenlemekle birlikte ilave olarak ya kağıt ortamda matbaa baskılı yolcu bileti düzenlemesi ya da bilet yerine geçen fatura (kağıt fatura, e-Fatura veya e-Arşiv faturası) düzenlemesi gerekecektir.

Konu ile ilgili açıklama 27.12.2016 tarihinde Gelir İdaresinin E-fatura sitesinde yer almakta olup, gündemimiz ekinde sunulmuştur.

 

04.01.2017

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Hava Yolu E Bilet Duyurusu


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.