İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR.

25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda yetkili mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvuruda bulunulmuş olması şartı getirilmiştir. Diğer bir deyişle söz konusu dava konuları ile ilgili İş Mahkemelerine dava açmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline gelmiştir.

 

Arabulucuya başvurmadan önce dava açılması halinde dava, dava şartı olan arabuluculuğa başvurulmadığı gerekçesi ile, usulden reddedilecektir. Ancak iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında arabuluculuğa başvuru şartı aranılmayacaktır.

 

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile feshin kendisine tebliğ edildiği tarihinden itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle ara bulucuya başvurmak zorundadır.

 

Başvuru taraflardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu bulunmayan yerlerde görevli sulh mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yapılacaktır.

 

Arabulucu yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde sonuçlandıracaktır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilecektir. Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabileceklerdir.

 

Taraflardan biri geçerli bir mazeret göstermeden ilk toplantıya katılmazsa, arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur, ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez.

 

Taraflar, arabuluculuk sonunda anlaşırsa arabuluculuk ücreti, arabuluculuk tarifesine göre, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanacaktır. Tarafların anlaşamamaları halinde iki saatten az süren görüşmeler için; iki saatlik ücret tutarı (2017 Yılı için; 240,00 TL) arabuluculuk tarifesinin birinci kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları halinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde arabuluculuk tarifesinin Birinci Kısmına göre karşılanır.

 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecektir.

 

Kanunla, iş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla, hangi kanuna tabi olursa olsun; yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat (ihbar tazminatı), kötü niyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat için zaman aşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir.

 

Arabuluculuğa başvurma zorunluluğu 01.01.2018 tarihinden itibaren başlayacak olup, uygulama devam eden davalar için geçerli değildir.

 

26.10.2017

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.