KAR YEDEKLERİNİN SERMAYEYE İLAVE ETMESİ SONUCU İŞTİRAK EDEN KURUMLARCA ALINAN BEDELSİZ PAY SENETLERİNİN KAYDA ALINMASINDA ÖNEMLİ GELİŞME !

KAR YEDEKLERİNİN SERMAYEYE İLAVE ETMESİ SONUCU İŞTİRAK EDEN KURUMLARCA ALINAN BEDELSİZ PAY SENETLERİNİN KAYDA ALINMASINDA ÖNEMLİ GELİŞME !

 

1 No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu” başlıklı 5.6.2.4.3. no.lu bölümü aşağıdaki şekildedir:

“Sermaye yedekleri kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması neticesinde sermaye artırımı nedeniyle verilecek bedelsiz hisse senetlerinin, bu şirkete iştirak edenler yönünden aktif ve pasiflerinde bir artışa neden olmaması gerekir. Dolayısıyla, bedelsiz hisse senetleri nedeniyle aktifte tutulan hisselerin sadece adedi değişecek, bedelinde değişme olmayacaktır.

Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kâr payı dağıtılması arasında fark bulunmamaktadır. Her iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan kârlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kâr yedeklerinden karşılanan sermaye artırımları sonucunda ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu iştirak hisseleri nominal bedelle iştirak hesaplarında izlenecek ve iştirak kazançları istisnası nedeniyle kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır. “

Tebliğ’de yer alan açıklama dikkate alındığında;

a. İştirak edilen kurumun sermaye yedeklerini (örneğin; özsermaye kalemlerine ilişkin enflasyon düzeltmesi farkı hesapları) sermayesine eklemesi sonucu alınan bedelsiz hisseler nedeniyle sadece toplam pay senedi adedi artacak, toplam maliyet değişmeyecektir. Dolayısıyla sadece pay senedi başına birim maliyet azalmaktadır.

b. Dönem karından ayrılan yedeklerin sermayeye eklenmesi halinde ise; alınan pay senetlerinin nominal bedeli kadar iştirak maliyeti artarken aynı tutar iştirak kazancı (kar payı) olarak muhasebeleştirilecektir.   İştirak kazancı kurumlar vergisinden istisna olduğundan kurumlar vergisine tabi tutulmayacak, iştirak maliyeti ise ileride bu pay senetlerinin satışı halinde maliyet olarak dikkate alınacaktır.

Uygulama şimdiye kadar bu şekilde yürütülmüş olmakla birlikte, geçtiğimiz sene açılan bir davaya bağlı olarak, Danıştay’ca 1 No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin yukarıda yer verdiğimiz kar yedeklerinin sermayeye ilavesi halinde iştirak edilen kurumda ne şekilde işlem yapılacağını belirten 2.paragrafın yürütmesi durdurulmuştu. (Danıştay 4. Dairesi’nin, 16.09.2013 tarih ve E. 2013/2951 sayılı Kararı) Maliye Bakanlığı’nın itirazı üzerine Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 4. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararını iptal etmişti. (Danıştay Vergi Dava Daireleri 28.11.2013 tarih ve 2013/9 sayılı karar)

Bu defa Danıştay 4. Dairesi açılan davayı esastan karara bağlayarak 14.06.2017 tarih ve Esas No: 2013/951, Karar No: 2017/5260 sayılı karar ile Tebliğ düzenlemesini iptal etmiştir.

Bunun üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan Tebliğ’in ilgili bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

(Bu paragraf, Danıştay 4. Dairesi Başkanlığının 14.06.2017 tarih ve Esas No: 2013/2951, Karar No: 2017/5260 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir.) Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kâr payı dağıtılması arasında fark bulunmamaktadır. Her iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan kârlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kâr yedeklerinden karşılanan sermaye artırımları sonucunda ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu iştirak hisseleri nominal bedelle iştirak hesaplarında izlenecek ve iştirak kazançları istisnası nedeniyle kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.

İptal kararı sonrası tebliğin anılan paragrafı yok kabul edildiğinden aşağıdaki şekilde hareket edilmesi gerekecektir:

İştiraklerin kar yedeklerini sermayeye eklemeleri sonucunda sermaye artışı nedeniyle alınacak bedelsiz hisseler aktifte ve pasifte herhangi bir artışa neden olmayacaktır. Diğer bir ifadeyle; iştirakler (ya da bağlı ortaklıklar veya bağlı menkul kıymetler) hesabına ve karşı hesap olarak da temettü gelirleri (iştirak kazançları) hesaplarına herhangi bir kayıt yapılmayacaktır. Bu hareket şekli, tebliğin anılan bölümündeki sermaye yedeklerinin sermayeye eklenmesi sonucu alınan bedelsiz hisselerin kayıt şekli olarak belirtilen durum ile aynıdır.

Bunun neticesinde pay senetleri daha sonra satıldığında, eldeki hisse adeti artmış, ancak bunların kayıtlı değeri değişmediğinden; eskisine göre daha yüksek satış kazancı çıkacak bu da daha fazla vergi ödenmesine neden olabilecektir. (İştirak edenler yönünden bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından doğan kazançların %75’i de maddede yer alan şartlar dahilinde kurumlar vergisinden istisna edilecektir.)

İptal kararına karşı vergi idaresinin temyiz davası açma durumu ve temyizde iptal kararının bozulması ihtimali de mevcuttur. Konu ile ilgili gelişmeler duyurulacaktır.

06.09.2017

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.