Kira Gelirlerinde %15 Oranındaki Götürü Giderin 2017 Yılı Gelirlerine Uygulanmasının Hukuki Geçerliği Varmıdır?

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7061 sayılı yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 74’üncü maddesinin üçüncü paragrafında yer alan %25 oranında götürü gider oranı, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %15 oranına indirilmiş olup, uygulama 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere kapsamak üzere 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Buna göre 2017 yılı içinde Gayrimenkul Sermaye İradı elde eden ve gerçek gider yöntemi yerine götürü gider yöntemini tercih eden gerçek kişiler (hakları kiraya verenler hariç); yıl içinde elde etmiş oldukları kira hasılatından istisna tutarı düştükten sonra (istisna sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen hasılata uygulanacak olup, istisna tutarı 2017 yılı için 3.900,00 TL’dir) %15’ini Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinde indirim konusu yapacaklardır.

 

Mevzuat bu şekilde olmakla beraber ilgili kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemenin 2017 yılı gayrimenkul sermaye iratlarını kapsayacak şekilde geriye yürütülmesi kanunların geçmişe yürümeyeceği genel hukuk ilkesi prensibine aykırıdır.

 

Çünkü; kanunların geriye yürümezliği ilkesi, bir hukuki eylem ya da davranışın, bir hukuki ilişkinin doğduğu ya da meydana geldiği dönemdeki kanunun hükümlerine tabi kalmakta devam edeceğini ifade etmekte olup, bu ifadenin sonucu olarak da sonradan çıkan kanun kural olarak yürürlüğünden önceki olaylara ve ilişkilere uygulanamaz.

 

Mevzuatta yapılan bir değişikliğin geçmişe uygulanmayacağı genel hukuk prensibinin tek istisnası lehe yapılan bir değişikliğin geçmişe tesirli olarak hüküm ifade etmesidir.

 

Yargı organları tarafından verilen kararlarda da Kanunların geriye yürütülemeyeceğini benimsemiş ve bu kararlar sürekli hale gelmiştir. (Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 9.4.1993 tarihli (E.1992/299, K.1993/63) kararı, Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararı, E. 1988/5, K. 1989/3, T. 3.7.1989, (E.1989/6, K.1989/42, T.7.11.1989, AMKD, s.25, s.414)

 

Bu sebeple 2017 yılı Gelir Vergisi beyannamelerini ihtirazi kayıtla vererek dava açmayı düşünen Gayrimenkul Sermaye İradı sahibi gerçek kişilerin, beyannamelerinde ihtirazi kayıt seçeneğini işaretleyerek ve gerekçesini de belirterek vermelerinde fayda bulunmaktadır. Beyannamelerini hazır beyan sisteminden verenlerin beyanname verilmeden önce  vergi dairesine  ihtirazi kayıtla beyanlarına ait bir dilekçe vermeleri,  daha sonra beyannamelerini vermeleri, beyannamelerini elden verenlerin ise; beyanname ile birlikte ihtirazi kayıtlarına ilişkin dilekçeyi birlikte vermeleri gerekmektedir. İhtirazi kaydın hüküm ifade etmesi için verilen beyannameler için tahakkuktan sonra 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açılması gerekir.  

 

İhtirazi kayıt dilekçesi örmeği ve dava dilekçesi için müşavirliğimizle irtibata geçilebilir.

 

 

05.03.2018

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

 

 


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.