MALİ TABLOLARDA YENİ TAKVİM: MART SONU !!!

 

GÜNDEM / BİLGİLENDİRME

 

MALİ TABLOLARDA YENİ TAKVİM: MART SONU !!!

 

KONU: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK:

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu “KGK” tarafından Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik 21 Temmuz 2017 tarihli ve 30130 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan Yönetmelik değişikliğinde en dikkat çekici ve önemli husus şu şekildedir:

”MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan denetimlerde denetim raporlarının, denetimi yapılan finansal tabloların ait olduğu hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısından en az 20 gün önce ve her durumda anılan Kanunda olağan genel kurul toplantıları için öngörülen azami sürenin sonuna kadar denetlenen işletmenin yönetim organına teslim edilmesi zorunludur.

Yukarıdaki bent yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş ve 2017 yılı Bağımsız Denetim sürecini de etkilemiştir.

Bu düzenleme ile, Bağımsız Denetime tabi olunan yıllara ilişkin Mali tabloların hazırlanması ve Bağımsız Denetim raporunun en geç izleyen yılın Mart ayı sonunda  İmzalanması gerekmektedir!

Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu’na (TTK’ya) göre, olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ifa edilmesi gerekmektedir (TTK, md. 409/f.1). Dolayısıyla, hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerde olağan genel kurul toplantıları (hesap dönemini izleyen) yılın ilk üç ayı içinde (yani en geç Mart ayı sonuna kadar), özel hesap dönemi olan şirketlerde ise hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde yapılması gerekmektedir.

Söz konusu TTK hükmünün, uygulamada mevcut bir idari yaptırım bulunmaması nedeniyle esnek olarak uygulandığı ve anonim şirketlerin genel kurullarının Mart ayından sonra ifa edildiği bilinmektedir.

Ancak, bağımsız denetim yönetmeliğinde yapılan son değişiklik ile birlikte TTK açısından bağımsız denetimin kapsamında bulunan şirketlerin bağımsız denetim raporlarının kanundaki geçerli sürede (mevcut şekli ile hesap dönemini izleyen yılın ilk üç ayı içinde) ve genel kurul tarihinden 20 Gün önce tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Söz konusu kurala ilişkin 2017 Yılı raporu örnek alınarak olasılıklar ve muhtemel tarihler şu şekilde şematize edilmiştir:

Bu kapsamda;

 

 1. Bağımsız Denetime tabi olan ve kapsama yeni girecek olan şirketlerin, yukarıda belirtilen sürelerde bağımsız denetimin tamamlanması için henüz önlem almadı iseler gerekli raporlama birimlerini ve sistemlerini acilen kurması veya bu işlevi yerine getirecek personeline gerekli eğitimi sağlaması önem arzetmektedir.
 1. Raporlama kapsamında olan ve konsolide Edilecek Bağlı Ortaklık ve İştiraklerinin de bu sürece uygun organize edilmesi gerekecektir.
 1. Hem denetim çalışmalarının gerektirdiği özen ve kalite açısından hem de kısıtlı zamanda bu denetimlerin sonuçlandırılmasının getireceği yoğunluğu da dikkate alarak Raporlama tarihlerinin belirlenmesi ve mümkün olduğu kadar erken hazırlanması , (Tavsiyemiz ;  mali tabloların ve dipnotların  en geç Ocak ayı sonunda (Özel hesap dönemi olan şirketlerde finansal dönemin kapanışını takip eden ilk ay sonunda) hazırlamak üzere gerekli önlemlerin alınmasıdır),
 1. Bağımsız denetçiler tarafından kontrolü yapılan Amortisman hesaplaması ve Yeniden Değerleme işlemleri, Kıdem Tazminatı Karşılığı,İlişkili Taraf İşlemleri ,  Stok Değer Düşüklüğü, Kredi ve Diğer Finansal Araçlar gibi özellikli konulardaki çalışmalar başta olmak üzere tüm denetim kanıtlarının ve belgelerinin ön denetim aşamasından itibaren Denetim ekiplerine tam ve zamanında sunulması önem arzetmektedir.

Bu konuda mevcut olan şüpheler ve detaylı bilgi talepleriniz ile ilgili olarak denetçileriniz ile iletişime geçmenizi önemle tavsiye ederiz.

İlgili yönetmelik değişikliği ile bireysel olarak denetim faaliyetinde bulunanlar için yönetmelik taslağında “Serbest Bağımsız Denetçi” tanımı yer alırken 21/07/2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte “Denetimi Üstlenen Bağımsız Denetçi” terimi kullanılmıştır. Ayrıca Yönetmelikte, sadece kendi nam ve hesabına denetim yapanları ifade eden ibare, “Denetimi Üstlenen Bağımsız Denetçi” ibaresi ile değiştirilmiş; ancak tüm bağımsız denetçileri ifade eden ibareler ise değişmemiştir.

Yapılan Yönetmelik değişikliğindeki diğer hususlar şunlardır;

 1. Kendi adına denetim faaliyeti yürütenlerce ilgili olarak denetçilerin yetkilendirilmesiyle ilgili 14 ncü maddenin üçüncü fıkrası 1/1/2019 tarihinden önce üstlenilen denetimlerde uygulanmayacaktır.
 1. Bağımsız Denetçiler için sürekli eğitim hükümleri ile ilgili yeni birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda beş yılda bir karşılanması öngörülen sürekli eğitim süresi de Avrupa Birliği ülkeleri ile uyum sağlanması adına bir ve üç yıllık sürelere bağlanmıştır.
 1. Ayrıca denetim faaliyeti durdurulanların, durdurma kararı devam ettiği süre içinde yeni sözleşme yapamayacağı eklenmiştir.
 1. Denetim sözleşmelerinin imzalanma süresi belirlenmiş ve sözleşmenin denetçinin seçimine ilişkin Genel Kurul tarihinden itibaren altmış gün içinde imzalanması kuralı getirilmiştir.
 1. Denetim sözleşmelerinin haklı sebeple fesih halinde Kurum onayının aranması uygulamada yavaşlamaya neden olduğundan haklı sebebi belirleme denetimi üstlenenlere bırakılmış olmakla birlikte durumun sebepleri ile birlikte Kuruma yazılı olarak bildirileceği hüküm altına alınmıştır.

Yönetmeliğin uygulamalı mesleki eğitim ile ilgili düzenleme yapılan 15 nci maddesinin üçüncü fıkrası,01/01/2018 tarihinde,

Sorumlu denetçi olabilme şartlarında mesleki tecrübe sürelerini belirleyen ve 28 nci maddesinin birinci fıkrasının a ve b bentlerinde yer alan sürelerle ilgili yürürlülük 01/01/2019 tarihinde,

Diğer hükümlerde değişiklik yapan maddeler yayım tarihi olan 21/07/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu KGK Duyurusuna 1., Yönetmelik Değişiklik Metnine aşağıda yer alan 2. bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 1. KGK DUYURUSU
 2. YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK METNİ

 

Daha Detaylı bilgi için:

İletisim

 

Levent Ergüven – Şirket Ortağı                                    lerguven@nexiaturkey.com.tr

 

Ozan Arıkan – Kıdemli Denetim Müdürü                      oarikan@nexiaturkey.com.tr

 

 Saygılarımızla, 


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.