Müstahsilden Tarımsal Ürün Satın Alan Şirketlerin Tarım Sigortası Prim Kesintisi Yapmaları Gerekebilir !

Son dönemde tarımsal ürün alarak muhtasar beyannamelerde ürün aldıkları kişiler adına stopaj yapan şirketlere, Sosyal Sigortalar Kurumundan “prim borcu” kesintisi yapılmadığı gerekçesi ile yazılar gönderilmekte ve yapılan bu ödemelerden prim kesintisi yapılması gerektiği belirtilmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88.maddesinin 12.fıkrasındaki “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla % 1 ilâ % 5 oranları arasında olmak üzere kesinti yapılmak suretiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir.” Hükmünden hareketle;

01 Mart 2013 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ yayınlanmıştır.

Tebliğe göre; Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla %2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar.

Yine tebliğe göre aşağıda belirtilen gerçek  ve tüzel kişiler  tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlüdür:

  1. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmeler,
  2. Kamu iktisadi teşebbüsleri,
  3. Sair kurumlar (kooperatif, birlik ve diğer kurumlar),
  4. Ticaret şirketleri,
  5. İş ortaklıkları,
  6. Dernekler,
  7. Vakıflar,
  8. Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri,
  9. Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler,
  10. Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 02.07.2013 tarih 2013- 27 no.lu SGK Genelgesi ile bildirimlerin nasıl yapılacağı, şifre alma işlemleri, tarımsal kesinti listelerinin hazırlanması ve bildirimi gibi uygulamaya ilişkin hususlar belirlenmiştir.

Bu kapsamda tarımsal ürün alan ve müstahsilden stopaj yapan şirketlerin, tarım sigortalılığı işveren mükellefiyeti için “Tarım Kesinti Tescili” yapması, alacağı şifre ile ödeme yapılan müstahsilin prim borçları olup olmadığının “e-kesinti” programı ile sorgulanmasından sonra; prim borçları olması halinde sattıkları ürünün brüt tutarı üzerinden prim borcunu geçmeyecek şekilde kesinti yapmaları ve tarımsal faaliyet ile ilgili alımlarda müstahsilden yapılan prim kesintilerini “e-kesinti” sistemine girerek “kesinti bildirim listelerini” ile bildirmeleri gerekmektedir.

Özellikle istisnai olarak müstahsilden tarımsal ürün alımı yapan şirketlerin bu hususu gözardı etmemelerini hatırlatmak isteriz.

 

Saygılarımızla,

 

 

06.11.2018

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.