NAKDİ SERMAYE ARTIRIMINDA FAİZ İNDİRİMİ VE BU İNDİRİME İLİŞKİN BELGELERİN VERGİ DAİRESİNE İBRAZI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

NAKDİ SERMAYE ARTIRIMINDA FAİZ İNDİRİMİ VE BU İNDİRİME İLİŞKİN BELGELERİN VERGİ DAİRESİNE İBRAZI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

 Nakdi Sermaye Artırımında Faiz İndirimi

 

6637 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına eklenen ve 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe giren (ı) bendi uyarınca, sermaye şirketlerinin, (Finans, bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç.) ilgili hesap döneminde ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden T.C.M.B. tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si, Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir.

Bakanlar Kurulu 2015/7910 sayılı kararı ile şirketlerin halka açıklık oranları, nakit olarak artırılan sermayenin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların finansmanında kullanılması, gelirlerinin niteliği, aktif yapısı, nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulması vb. unsurları dikkate alarak %50 olan genel indirim oranını farklılaştırmıştır.

Ayrıca Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1 )’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9) ile “Sermaye Artımında İndirim” uygulaması detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Nakdi sermaye artırımında kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

 

İndirim Tutarı

Nakit Artırılan Sermaye Tutarı

 

 

 

X

TCMB'ce İlan Edilen Ticari Kredilere Uygulanan ve Yıl İçin En Son Açıklanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı (*)

 

X

Genel Oran ya da BKK ile Belirlenen İndirim Oranı

 

X

İndirimin Hesaplanacağı Dönem (Ay/12)

 

(*) TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “ Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları” ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranı dikkate alınacaktır.

43 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde 2016 yılı için hesaplamada dikkate alınacak faiz oranı %13,57 olarak açıklamıştır.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) ile sermaye avansları, şirkete ödendiği tarihten itibaren “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabına kaydedilmesi ve ödemenin yapıldığı yılın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi şartıyla ve tescilin yapıldığı aydan itibaren hesaplanmak üzere faiz indirimi uygulamasında dikkate alınabilecektir.

Sermaye artırımı indirimi, nakit olarak konulan sermaye işletmede kaldığı sürece sürekli nitelikte bir indirim mekanizması olup, kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait matrahın tespitinde indirim konusu yapılamayan tutarlar, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen hesap dönemlerine ilişkin matrahların tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

İndirim tutarının hesaplanmasında Geçici Vergi dönemlerinden sadece 4. Geçici Vergilendirme dönemi itibariyle indirimden yararlanılabilecek olup, kazancı yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Ortaklar veya örtülü sermaye kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları indirim hesaplamasında dikkate alınmayacağı bilinmelidir.

 

İndirime İlişkin Belgelerin Vergi Dairesine İbraz Yükümlülüğü Bulunmaktadır.

 

İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, taahhüt edilen sermaye artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini kağıt ortamında veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, indirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, nakdi olarak artırdıkları sermaye ile indirime konu edecekleri tutara ilişkin bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla,

18.04.2017

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.