PERAKENDE SATIŞ FİŞLERİ İLE GİDER YAZILIR MI? KDV’Sİ İNDİRİM KONUSU YAPILIR MI?

PERAKENDE SATIŞ FİŞLERİ İLE GİDER YAZILIR MI? KDV’Sİ İNDİRİM KONUSU YAPILIR MI?

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak zorunda olan çiftçiler; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, Serbest meslek erbabına, Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,  Defter tutmak zorunda olan çiftçilere, Vergiden muaf esnafa,  sattıkları mal veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak zorundadırlar.

Yukarıda sayılanların dışında kalanlar; satın alınan mal veya hizmet bedelinin 2015 yılı için 880,00 TL’ nı geçmemesi halinde perakende satış fişi/ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleyebilir veya alabilirler. (Ancak alıcının fatura istemesi halinde fatura kesmek mecburidir.)

Perakende satış fişi/ödeme kaydedici cihaz fişi vergi mevzuatında fatura ve fatura yerine geçen vesikalar arasında tevsik edici belge olarak sayılmıştır.

KDV Kanunu’nda ise, KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için; yurtiçinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlerde, KDV’nin “alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi ve bu fatura ve vesikaların defterlere kaydedilmek şartı” mevcuttur.

Kanun gereği, Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar (şirketler ve tüm gerçek usulde vergi mükellefi olan esnaf ve serbest meslek erbabı) satın aldıkları mal ve hizmetlerin tamamı için fatura istemek ve almak zorundadırlar.

Ancak bunun tebliğlerle belirlenmiş birkaç istisnası bulunmaktadır.

204 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; "…… mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi” hükmü yeralmaktadır.

Yine aynı şekilde KDV Genel Uygulama Tebliği’nde;”……..KDV mükelleflerinin işletmelerinde tüketime konu olacak kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda gibi genel giderlerin ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilmesi mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan KDV de indirim konusu yapılamaz” denilmektedir.

Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bir Özelgesi’nde, “Bu itibarla, personelinizin şehir içi ve şehir dışındaki iş seyahatlerinde yapmış olduğu yeme, içme, tartı, otopark gibi harcamalarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsiki mecburi olduğundan, Vergi Usul Kanununa göre gider belgesi olarak  kabul edilmeyen, bir başka deyişle, ticari kazancın ya da kurum kazancının tespitinde indirimi mümkün bulunmayan söz konusu harcamalara ait perakende satış fişleri ve yazar kasa fişlerine istinaden yüklenilen KDV tutarlarının, KDV Kanununun 30/d maddesi uyarınca indirim konusu yapılması mümkün değildir” şeklinde görüş vermiştir.

 (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı /28/11/2011/ B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-685)

Yukarıda yer alan açıklamalardan da görüleceği üzere, mükelleflerin işletmelerinde tüketime konu olacak kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda gibi genel giderlerin perakende satış fişi/ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilmesi mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler perakende satış fişi / ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, bu alım ve giderler için fatura alınması gerekmektedir. Bu alım ve giderlerin, fatura ile belgelendirilmemesi halinde iş ve işletme ile ilgili olsa dahi ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacak ve bu fişlerde ayrıca gösterilen KDV’ler de indirim konusu yapılamayacaktır.   

                                                                                                                

06.10.2015

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.