SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ BİNALARIN EMLAK VERGİSİ 2.TAKSİDİ ÖDENECEK Mİ?

 

1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı Kanunla, Emlak Vergisi Kanununun 4. Maddesinin (m) bendine değişiklik yapılarak organize sanayi bölgelerinde yeralan binalara daimi emlak (bina) vergisi muafiyeti getirilmiştir. Değişiklik Kanunun yayımı tarihinde yani 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öte yandan yine 7033 sayılı Kanunla Emlak Vergisi Kanununun geçici muaflıklıklarla ilgili 4. Maddesindeki sanayi bölgelerinde inşa edilen binalara (inşa edildikleri yılı takip eden yıldan itibaren) 5 yıl süreyle tanınan geçici muafiyet te kaldırılmıştır. Kaldırılma nedeni, 5. Madde ile daimi muafiyet tanındığından geçici muafiyet maddesine ihtiyaç kalmamış olmasıdır.

 Bu daimi muafiyet sadece "binalarla" ilgili olup "arsa ve arazileri” kapsamamaktadır.  Öte yandan, 4. Maddenin ilk fıkrasında kiraya verilen binalar için bu muafiyetin geçerli olmayacağı belirtilmiştir.

Emlak vergisi Kanunu’nun 4.madde hükmü şöyledir;

 

Daimi Muaflıklar
Madde 4

Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır.  (a), (b), (s) , (y) ve (z) fıkraları için kiraya verilmeme şartı aranmaz.)

....

m)  Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle)(7033 sayılı kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen ibare Yürürülük ; 01.07.2017)ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar;

 Emlak Vergisi Kanununun 9. Maddesinde ise"....................   veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer. " hükmü yeralmaktadır.

 Yine Emlak Vergisi Kanunu’nun 30. Maddesine göre; Emlak Vergisi birinci taksiti, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir.

 7033 sayılı Kanunla getirilen muafiyet 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, yukarıdaki 9. Madde uyarınca bunu takip eden Kasım ayından itibaren mükellefiyet sona ermiş sayılacağından, 2017 yılı emlak vergisi 2. taksiti ödenmeyecek, tahakkuk eden vergi ise terkin edilecektir.

Bu nedenlerledir ki; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan ve geçici muafiyetten yararlanmayan binaların 2017 yılı tahakkuk etmiş emlak vergilerinin ödenmemesi ve belediyelerce terkin edilmesi gerektiği görüşündeyiz.

 

04.10.2017 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.