Sgk Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma İmkanı Getirilmiştir

7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27.03.2018 tarih ve 30373 Sayılı İkinci Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 70. Maddesinde yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen “Ek Madde-17” ile; SGK mevzuatında yer alıp işverenler tarafından yararlanma hakkı olduğu halde yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden geriye doğru yararlanılabilme veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilme imkanı getirilmiştir. Söz konusu kanun maddesi 01.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Getirilen teşvik düzenlemesinin kapsadığı dönemi, iki başlık altında toplayabiliriz.

 

  1. Geçmiş Dönemlere İlişkin Teşvik Uygulamasından Yararlanma İmkanı:  

 

İşverenler tarafından 01.04.2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin tüm şartları sağladığı halde kanunlarda öngörülen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmayanlar ile aynı tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunanlar tarafından 01.05.2018-31.05.2018 tarihleri arasında SGK’ya müracaat edilmesi şartıyla yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlanılabilecek veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilecektir.

01.04.2018 tarihinden önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler de, 31 Mayıs tarihine kadar SGK’na başvurmak şartıyla bu maddeden yararlanabilirler.  Daha önce talep edildiği halde, kurum tarafından red edilen ve dava konusu yapılan durumlarda ise; görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar işverenlerin borçlarına mahsup veya iade edilecektir.

Bu kapsamda işverenlere iade edilecek tutar; maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için 01.05.2018 tarihinden itibaren; yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren 3 yıl içinde ödenecektir.

Her iki durumda da iade edilecek tutar öncelikli olarak işverenin muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlarına, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarına mahsup yoluyla gerçekleştirilecektir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir, eşit taksitlerle iade işlemi yapılacaktır.

 

  1. Yeni Dönemde Teşvik Uygulamasından Geriye Dönük 6 Ay İle Sınırlı Olarak Yararlanma Durumu:

 

İşverenler tarafından 01.04.2018 tarihinden itibaren, gerekli koşulların sağlanmasına rağmen kanunlarda öngörülen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecek veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilecektir.

Bu kapsamda işverenlere iade edilecek tutar, öncelikli olarak işverenin muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlarına, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarına mahsup yoluyla gerçekleştirilecektir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle 3 yıl içinde ödenecektir.

 

16.04.2018

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.