Sınai Mülkiyet Hakları İstisnasından Faydalanıyor Musunuz ?

Sınai Mülkiyet Hakları İstisnasından Faydalanıyor Musunuz ?

 

6518 sayılı Kanun ile, 01.01.2015 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi  Kanunu’na  eklenen 5/B maddesi ile “Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna”  maddesi getirilmiştir.

Bu istisna uyarınca ;

Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patent veya faydalı model belgeli buluşların;

 

a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,

b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,

c) Türkiye'de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların,

d) Türkiye'de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,

%50'si bazı şartların yerine getirilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden müstesnadır.

 

Bu istisna uygulamasında;

-Patent;    Türk Patent Enstitüsü tarafından incelemeli sistemle verilmiş patenti,

-Faydalı Model Belgesi; Türk Patent Enstitüsü tarafından olumlu araştırma raporu sonucunda verilmiş faydalı model belgesini, ifade etmektedir.

İlgili istisnanın uygulanmasına ilişkin açıklamalar 1 sayılı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde açıklanmış olup, bu istisnanın uygulanabilmesi için gereken şartlar ve özellikli hususlar aşağıda açıklanmıştır:

 

1-İstisnadan Faydalanacak Olanlar

Bu istisnadan kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.

 

2-İstisnadan Yararlanma Şartları

a- Buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu istisnadan faydalanabilmek için buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

Yurt dışında gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan buluşlar için Türkiye'de Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş patent veya faydalı model belgesi alınmış olsa dahi istisna uygulamasından yararlanılamayacaktır.

b- İncelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması gerekmektedir.

İstisna uygulamasına konu edilecek buluşlar için Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş, incelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması gerekmektedir.

c-İstisna uygulamasından yararlanacak kişilerden olunması gerekir.

i-İstisnadan yararlanacak kişilerin 551 sayılı KHK'da belirtilen nitelikleri taşıması gerekmektedir.

-Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan yada sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,

- Paris Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler ile - Bu kapsam dışında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler, karşılıklılık ilkesi uyarınca  bu istisnadan faydalanabileceklerdir.

ii- Patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olunmalıdır.

Patent veya faydalı model belgesinin sahibinin; patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması gerekmektedir.

d- Patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresinin aşılmamış olması gerekmektedir.

Patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla istsnadan yararlanılabilecektir. Bu süre genel olarak;

-İncelemeli sistemle verilen patentlerde en fazla 20 yıl,

-Araştırma raporu sonucunda alınan faydalı model belgelerinde en fazla 10 yıldır.

- İncelemesiz sistem ile verilen patentlerde koruma süresi 7 yıldır. Ancak bu süre sona ermeden patent sahibinin incelemeli sistemle patent talep etmesi halinde, bu tarihten itibaren kalan koruma süresinin sonuna kadar elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılabilecektir.

 

3-İstisna Uygulaması

Mükellefler, 1/1/2015 tarihinden itibaren; patent veya faydalı model belgesine sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla istisnadan yararlanabileceklerdir.

 

4- İstisna kazancın tespiti

Patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazançların %50'si müstesnadır.

Örneğin ; X A.Ş.’nin 6/5/2015 tarihinde TPE’ye başvuru yapmış, başvuru sonrası patent 6/7/2016 tarihinde tescil edilmiştir. X  A.Ş. bu patentten doğan tüm haklarını 20/05/2017 tarihinde 5.000.000.- TL'ye Y  A.Ş.'ye satmış ve bu satıştan 4.000.000.- TL kâr elde etmiştir.

X A.Ş. ‘nin elde ettiği 4.000.000 TL karın % 50 ‘si olan 2.000.000 TL , istisnaya konu edilebilecektir. 

Örneğin; X A.Ş. bu buluşunu 2017 yılında 1.000.000 TL’ye kiralamış olsun. Bu durumda 1.000.000 TL’nin % 50’si olan 500.000 TL’yi istisnaya konu edebilecektir.

 

5-Buluşun üretim sürecinde kullanılması halinde kazancın tespiti

Buluşun üretim sürecinde kullanılması halinde üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilecektir.

Mükelleflerin tercih etmeleri halinde, ürettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlarının buluşa atfedilen kısmını, maliyet unsurlarını dikkate alarak ayrıştırmaları mümkündür.

Bu durumda, buluşla ilgili maliyetlerin üretilen ürünlerin toplam maliyeti içerisindeki payı dikkate alınacaktır. Bu payın tespitinde, buluşun üretim sürecinde kullanılmasıyla ilgili olarak katlanılan tüm giderler dikkate alınacaktır.

Bu kapsamda, buluşla ilgili olarak aktifleştirilen Ar-Ge harcamaları için ayrılan amortismanlar ile üretim sürecinde kullanılması nedeniyle buluşa ilişkin olarak katlanılan;

 - İlk madde ve malzeme giderleri,

- İşçilik giderleri,

- Genel üretim giderlerinden düşen pay,

 - Genel yönetim giderlerinden düşen pay gibi

giderler dikkate alınmak suretiyle buluşla ilgili katlanılan maliyetler hesaplanacak ve buluşla ilgili maliyetlerin üretilen ürünlerin toplam maliyeti içerisindeki payı tespit edilecektir.

 

6-Diğer hususlar

-1.1.2015 tarihinden önce alınan ve koruma süresi henüz dolmamış olan patent veya faydalı model belgelerine ilişkin buluşlardan 1.1.2015 tarihinden itibaren kalan koruma süresince elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılabilecektir. Ancak, koruma süresi 1.1.2015 tarihinden önce dolmuş olan patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılamayacaktır.

- Patent veya faydalı model belgesinin devredilmesi, satılması veya kiralanması durumlarında istisnadan yararlanılabilmesi için devir, satış veya kiralama işlemlerinin Türk Patent Enstitüsü tarafından tutulan sicile tescil edilmesi gerekmektedir.

-Patent veya faydalı model belgesinin geriye dönük olarak hükümsüz sayılması halinde, bu istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

- İstisna uygulamalarında mükellefler hem bu istisnadan, hem de 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yer alan istisnadan faydalanamazlar. Ancak araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerine ilişkin harcamalarının; KVK 10/1-(a) bendi kapsamında veya 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında Ar-Ge indirimine konu edilmiş olması halinde ayrıca bu istisna uygulamasından yararlanabileceklerdir.

-Ayrıca bu kapsamda patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı KDV’den istisnadır.

 

 

09.11.2017

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.