SONRADAN TARH EDİLEN KDV İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM HAKKINDA SON DÜZENLEME

SONRADAN TARH EDİLEN KDV İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM HAKKINDA SON DÜZENLEME

 

Geçmiş dönemlere ait KDV’nin sonradan re’sen veya ikmalen tarh etmesi veya pişmanlık yoluyla sonradan ödenen sorumlu sıfatıyla KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususu KDV Uygulama Genel Tebliği’nde açıklayıcı bir hüküm bulunmaması nedeniyle tereddüt yaratmıştı.

1995 yılından beri yürürlükte olan 49 seri nolu KDV tebliğinde yeralan;

“Sorumlu sıfatıyla beyanın hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti üzerine bu vergilerin ikmalen veya re'sen tarhedilmesi halinde de tarhedilen vergi aslı indirim konusu yapılabilecektir. İndirim, ikmalen veya re'sen tarhedilen vergi aslının vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla kanuni defterlere kaydedildiği dönemde, I numaralı katma değer vergisi beyannamesi ile yapılacaktır.” Hüküm ile sonradan tarh edilen KDV tutarları, ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmamak kaydı ile kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılabilmekteydi.

Ancak 26.04.2014 tarihinde yayımlanan Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde, buna ilişkin bir düzenlemenin yeralmaması ve 49 seri nolu KDV Genel Tebliğinin yürürlükten kalkmış olması nedeniyle, uygulama konusu tereddütlere neden olmuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 17.03.2015 tarih 37009108-130[29-2014/3954]-35 sayılı özelge ile Maliye Bakanlığı görüşünü açıklamış ve bu görüşe göre “Sonradan tarh edilen KDV’nin, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılının aşılmış olması nedeniyle indirim konusu yapılmasının mümkün bulunmadığı  şeklinde ifade edilmişti.

Ancak 15.02.2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 11 seri no’lu KDVGUT’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 18 maddesi ile beyanı daha önce hiç yapılmamış veya eksik yapılmış sorumlu sıfatıyla KDV’nin sonradan beyanı halinde ve ilgili olduğu yılı geçmiş olsa bile ödemenin gerçekleştiği takvim yılında indirim konusu yapılabileceği görüşü belirtilmiş ve katı anlayıştan vazgeçilmiştir.

Ayrıca ilgili tebliğ ile bazı şartlar dahilinde indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmış olması durumunda da kullanılabileceği belirtmiştir.

Söz konusu değişikliğe ilişkin KDVGUT’ nin (III/C-5.6.) bölümünde belirtilen durumlar şöyledir.

  • Düzenlenen faturanın alıcı tarafından dava konusu yapılması nedeniyle ilgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilecektir.
  • Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti üzerine veya mükellefin kanuni süresinden sonra sorumlu sıfatıyla verdiği beyanname üzerine bu verginin tarh edilmesi halinde, tarh edilen KDV’nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla, ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkündür.
  • KDV’ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanında düzenlenmeyip, alıcı tarafından en geç fatura düzenleme süresinin son gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden ihtarname gönderilmesi üzerine satıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV, alıcı tarafından faturanın düzenlendiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirim konusu yapılabilecektir.

27.02.2017

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.