VERGİ İLE İLGİLİ FİNANSAL HESAP BİLGİLERİ ARTIK OTOMATİK PAYLAŞILACAK

VERGİ İLE İLGİLİ FİNANSAL HESAP BİLGİLERİ ARTIK OTOMATİK PAYLAŞILACAK

 

Küreselleşme ile beraber teknolojinin hızlı bir değişime ve dönüşüme tabi tuttuğu ülke ekonomileri ile bu ekonomilerin temel dayanağı olan nakit ve nakit benzerleri çok hızlı bir şekilde uluslararası piyasalarda hareket etmekte, bunun sonucunda da vergi kanunlarının mülkiliği ve şahsiliği ilkesi etkisiz hale gelmektedir. Ayrıca yerel veya çok uluslu şirketlerin kazançlarını vergiden kaçınmak veya vergi kaçırmak için küresel piyasalarda vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelere transfer etmesi küresel boyutta bir sorun haline gelmiştir. Bu soruna hem Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından analiz edilmek suretiyle, çeşitli çözüm önerileri geliştirilmektedir.

Tarihsel gelişimi içerisinde çözüme yönelik nihai adım 2014’de atılmış ve küresel ölçekte şeffaf bir vergi ortamının yaratılması için G-20 Liderler Zirvesinde Vergi Konularında Otomatik Bilgi Değişimi için Ortak Bildirim Standardı (Global Common Reporting Standard For The Automatic Exchange of Tax İnformation-AEOI) onaylanmıştır.

Söz konusu standart, 28-29 Eylül 2014 tarihinde OECD Global Forumu’nun Almanya’daki 7. toplantısında 98 ülke tarafından kabul edildi. Böylece, bu ülkelerden 51 tanesi söz konusu standardı 2017 yılından itibaren, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı diğer ülkeler ise 2018 yılından itibaren uygulamayı taahhüt etmiştir.

Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard-CRS), uluslararası otomatik bilgi değişimini gerçekleştirmek için OECD tarafından geliştirilmiş bir araçtır. Bu standart, G-20 ve OECD ülkeleri tarafından mali hesaplara ilişkin bilgilerin ilgili ülkeler arasında değişimini ve bu hesaplara ilişkin bilgilerin tüm ülkeler tarafından standart bir şekilde raporlanmasını sağlamak amacıyla getirilen uluslararası bir standarttır.

Bu standart ile (CRS), OECD ülkeleri ve diğer ülkeler tarafından mali hesaplara ilişkin bilgilerin kendi aralarında değişimi ve söz konusu bilgilerin tüm ülkeler tarafından standart bir şekilde raporlanarak vergi kayıplarının önlenmesi ve devletin egemenlik hakkına dayanarak elde edeceği ve kamusal hizmetin temel finansmanı olan vergi alacağından mahrum kalmasının önlenmesi amaçlamaktadır.

Bu sistem antlaşmaya taraf olan ülkelerdeki mükelleflerin finansal kurumlar nezdindeki yıllık, yatırım gelirleri, banka hesap bilgileri, finansal varlık satışı dolayısıyla elde ettiği gelirleri ile benzeri nitelikteki gelirlerine ait bilgilerin Vergi İdareleri aralığıyla karşılıklı değişimini ve paylaşımını öngörmektedir. Raporlama kapsamına ise sadece gerçek kişilere ait hesaplar değil aynı zamanda kurumlara ait hesaplar da girmektedir.

Türkiye’de uluslararası otomatik bilgi değişimi ile ilgili yapılan yasal düzenleme, uluslararası bilgi değişiminin yasal zeminini oluşturan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” olup; sözleşme, 3 Mayıs 2017 tarihinde 7018 sayılı "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" olarak TBMM'de kabul edilmiştir. Söz konusu sözleşmenin uygun bulunduğuna ilişkin Kanun 20 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Sözleşmenin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması ve bu onayın Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte sözleşme yürürlüğe girecek olup, Sözleşme Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişim Standardı (CRS) kapsamında yapılacak raporlamaya da yasal dayanak oluşturmaktadır.

Sonuç olarak söz konusu düzenlemeler ile yasal zemin oluşturulmaya başlanmıştır. Süreç tamamlandığında anlaşmaya taraf olan ülkeler ile Türkiye mali bilgileri otomatik olarak paylaşacak olup; Türkiye 2017 yılı hesaplarını içeren ilk uluslararası bilgi değişimini 2018 yılında diğer ülkeler ile gerçekleştirecektir.

 

24.05.2017

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.