Yurt Dışında Ödenen Vergileri, Kurumlar Vergisinden Mahsup Ediyorsanız Belgeleri Vergi Dairesine Vermeyi Unutmayın!

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 33.maddesine göre; Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan yurtdışında ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, Türkiye'de bu kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilmektedir.

 

Ancak bu indirimin yapılabilmesi için yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunması gerekir. Aksi halde yabancı ülkede ödenen vergiler Türkiye’de ödenecek vergiden indirilemeyecektir.

 

Kurumlar vergisinden indirim konusu yapılan vergilerin yabancı ülkelerde ödendiğini gösterir belgelerin, ibraz edilememesi halinde, yabancı ülkede ödenen veya ödenecek olan vergi, %20 kurumlar vergisi oranını aşmamak şartıyla o memlekette câri olduğu bilinen oran üzerinden hesaplanan miktara isabet eden kısmının ertelenmesi, ibraz edilmesi gereken belgelerin, en geç 1 yıl içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi halinde, bu belgelerde yazılı kesin tutara göre düzeltilmesi gerekmektedir.

 

Mücbir sebepler olmaksızın belgelerin anılan süre zarfında ibraz edilmemesi veya bu belgelerin ibrazından sonra ertelenen vergi tutarından daha düşük bir mahsup hakkı olduğunun anlaşılması halinde, ertelenen vergiler için 6183 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak gecikme zammı hesaplanarak tahsil edilecektir.

 

Vergi daireleri tarafından firmalara gönderilen yazılarla bu duruma dikkat çekilmiştir. Gönderilen yazılarda; Yabancı ülkelerde ödenen vergilerin ödendiğini gösterir ödeme belgelerinin tarhiyat sırasında (kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken 1 Nisan-25 Nisan tarihleri içerisinde) ibraz edilmeden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi durumunda ödenecek kurumlar vergisinin eksik tahakkukuna veya haksız vergi iadesine sebebiyet verileceğinden vergi ziya cezalı işlem yapılması gerekeceği” şeklinde hatırlatma yapılmıştır.

 

Bu nedenle; 2017 yılı kurumlar vergisi beyanı verilirken, yurtdışında ödenen bir verginin mahsubun yapılması sözkonusu ise, bu vergilerin ödendiğine ilişkin yukarı belirtilen şekilde alınan onaylı yazıların beyanname verme süresi içinde vergi dairesine verilmesi unutulmamalıdır. Beyanname verme tarihi itibariyle yazı henüz temin edilememişse, belgenin daha sonra ibraz edileceğini belirten bir dilekçe verilerek, bu tutarda verginin ertelenmesi sağlanabilir.

 

 

18.04.2018

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.