Pratik Bilgiler

e-fatura ve e-defter Tutma Sınırı
  Asgari Brüt Satış
Hasılatı
e-fatura Uygulamaya
Geçiş Tarihi
e-defter Uygulamaya
Geçiş Tarihi
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı
listedeki malların imali, ithali, teslimi vb.
faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'ndan lisans alan mükellefler (Bayilik lisansı hariç) lisansı aldığı tarihi izleyen yıl başından itibaren
- 1.01.2019 1.01.2019
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı
listedeki malları imal, inşa veya ithal eden
mükellefler ÖTV mükellefiyetinin tesis tarihini izleyen yıl başından itibarem
- 1.01.2019 1.01.2019
Yukarıdaki kapsamlara girmeyen herhangi bir
firma
10 Milyon TL / 2015’den
itibaren her yıl için
Şartı sağladığı yılın kurumlar
vergisi beyannamesinin
verilmesini takip eden hesap
dönemi başında
Şartı sağladığı yılın kurumlar
vergisi beyannamesinin
verilmesini takip eden hesap
dönemi başında
       
Bunlara ilavaten, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.
Tabi Olan Kriter
Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte yan taraftaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan ve aşağıda belirtilen firmalar dışındaki tüm şirketler a) Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 175 kişi
   
Tabi Olan Kriter
Sermaye Piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak  SPK kapsamında halka açık sayılan ve şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler a) Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 50 kişi
 
( I) SAYILI LİSTE
Herhangi Bir Ölçüte Bağlı Olmaksızın Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler
 
1) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;
a) Yatırım kuruluşları,  
b) Kolektif yatırım kuruluşları,  
c) Portföy yönetim şirketleri,  
ç) İpotek finansmanı kuruluşları,  
d) Varlık kiralama şirketleri,  
e) Merkezi takas kuruluşları,  
f) Merkezi saklama kuruluşları,  
g) Veri depolama kuruluşları,  
ğ) Derecelendirme kuruluşları  
h) Değerleme kuruluşları,  
ı) Sermaye Piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler
i) Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler
2) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketler
a) Bankalar,  
b) Derecelendirme kuruluşları,  
c) Finansal holding şirketleri,  
ç) Finansal kiralama şirketleri  
d) Faktoring şirketleri  
e) Finansman şirketleri,  
f) Varlık yönetimi şirketleri  
g) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli pay sahibi olan şirketler
3) Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri
4) Borsa İstanbul piyasalarınca faaliyet gösterilmesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden şirketler
5) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre kurulan lisanslı depo işletmeleri ile Umumi Mağazalar Kanununa göre kurulan umumi mağazalar
6) Bazı hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar 
   
(II) SAYILI LİSTE
Tek Başına veya Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleriyle Birlikte Listede Belirtilen Sınırlamalar Dahilinde Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirletler
Tabi Olan Kriter
Sermayesinin en az % 25'i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerden yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar a) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 125 kişi
   
Tabi Olan Kriter
Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar a) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 125 kişi
   
  Kriter
Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Posta Hizmetleri Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketlerden yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar  a) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 125 kişi
   
Tabi Olan Kriter
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketlerden yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar  a) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 125 kişi
   
Tabi Olan Kriter
Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketlerden yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar  a) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 125 kişi
   
Tabi Olan Kriter
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50'si belediyelere ait olan şirketlerden yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar a) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 125 kişi

 

Çalışan Sayısı

 

Otomatik BES Katılım Tarihi

 

1.000 kişi ve üzeri 1 Ocak 2017
250-999 kişi 1 Nisan 2017
100-249 kişi 1 Temmuz 2017
50-99 kişi 1 Ocak 2018
10-49 kişi 1 Temmuz 2018
5-9 kişi 1 Ocak 2019

 

E-Arşive Geçiş Hadleri

 

  Asgari Brüt Satış Hasılatı Uygulamaya
Geçiş Tarihi
İnternet üzerinden satış gerçekleştiren mükellefler 5 Milyon TL ve Üzerinde Şartı sağladığı yılın kurumlar
vergisi beyannamesinin
verilmesini takip eden hesap
dönemi başında

 

Mükelleflerin e-Arşiv uygulaması zorunluluğu belirlenirken sadece internet üzerinden yaptıkları satış tutarları değil toplam brüt satış hasılatları göz önünde bulundurulur.

Amortismana Tabi Tutulmayarak Doğrudan Gider Yazılabilecek

Sabit Kıymet Haddi

   
Yıllar Tutar
   
2019 yılı 1.200,00 TL
2018 yılı 1.000,00 TL
2017 yılı 900,00 TL
2016 yılı 900,00 TL
2015 yılı 880,00 TL
2014 yılı 800,00 TL
2013 yılı 800,00 TL
2012 yılı 770,00 TL
2011 yılı 700,00 TL
2010 yılı 680,00 TL
2009 yılı 670,00 TL
2008 yılı 600 YTL
2007 yılı 560 YTL
2006 yılı 520 YTL
2005 yılı 480 YTL
2004 yılı 440.000.000 TL
2003 yılı 350.000.000 TL
2002 yılı 250.000.000 TL
2001 yılı 150.000.000 TL
2000 yılı 76.000.000 TL

Amortisman Oranları Listesini masaüstünüze indirebilirsiniz.

 

Ek Boyut
Amortisman oranları.xlsx 342.95 KB
 
ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
 
01.01.2019 - 31.12.2019 den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret tutarı        2.558,40 TL
   
01.01.2018 - 31.12.2018 den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret tutarı        2.029,50 TL
   
01.01.2017 - 31.12.2017 den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret tutarı        1.777,50 TL
   
01.01.2016 - 31.12.2016 den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret tutarı        1.647,00 TL
   
01.01.2015 - 30.06.2015 den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret tutarı        1.201,50 TL
   
01.07.2015 - 31.12.2015 den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret tutarı        1.273,50 TL
   
01.01.2014 - 30.06.2014 den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret tutarı        1.071,00 TL
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret  (2014 yılından itibaren uygulanmayacak)                                -
   
01.07.2014 - 31.12.2014 den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret tutarı        1.134,00 TL
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret  (2014 yılından itibaren uygulanmayacak)                                -
   
01.01.2013 - 30.06.2013 den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı        839,10 TL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret                                  978,60 TL
   
01.07.2013 - 31.12.2013 den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı        877,50 TL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret                                  1.021,50 TL
   
01.01.2012 - 30.06.2012 den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı        760,50 TL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret                                  886,50 TL
   
01.07.2012 - 31.12.2012 den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı        805,50 TL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret                                  940,50 TL
   
01.01.2011 - 30.06.2011 den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı        679,50 TL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret                                  796,50 TL
   
01.07.2011 - 31.12.2011 den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı        715,50 TL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret                                  837,00 TL
   
01.01.2010 - 30.06.2010 dan itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı        621,00 TL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret                                  729,00 TL
   
01.07.2010 - 31.12.2010 dan itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı        648,00 TL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret                                  760,50 TL
   
01.01.2009 - 30.06.2009 dan itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı        567,00 TL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret                                  666,00 TL
   
01.07.2009 - 31.12.2009 dan itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı        589,50 TL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret                                  693,00 TL
   
01.01.2008'den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı        515,40 YTL 
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret                                  608,40 YTL
   
01.07.2008'den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı        540,60 YTL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret                                  638,70 YTL
   
01.01.2007'den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı        476,70 YTL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret                                  562,50 YTL
   
01.07.2007'den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı        491,40 YTL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret                                  585,00 YTL
   
01.01.2006'den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı        450 YTL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret                                  531 YTL
   
01.01.2005'den itibaren geçerli olmak üzere 
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı      415,80 YTL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret      488,70 YTL
   
01.07.2004'den itibaren geçerli olmak üzere
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı  378.000.000 TL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret  444.150.000 TL
   
01.01.2004'den itibaren geçerli olmak üzere
16 yaşından küçükler için aylık brüt ücret tutarı                 360.000.000 TL
16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret                  423.000.000 TL
BİLANÇO USULÜNE GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ
   
   
2019 TAKVİM YILI  
   
Yıllık alış tutarı 230.000,00 TL
Yıllık satış tutarı 320.000,00 TL
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı 120.000,00 TL
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı 230.000,00 TL
   
2018 TAKVİM YILI  
   
Yıllık alış tutarı 190.000,00 TL
Yıllık satış tutarı 260.000,00 TL
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı 100.000,00 TL
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı 190.000,00 TL
   
2017 TAKVİM YILI  
   
Yıllık alış tutarı 170.000,00 TL
Yıllık satış tutarı 230.000,00 TL
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı 90.000,00 TL
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı 170.000,00 TL
   
2016 TAKVİM YILI  
   
Yıllık alış tutarı 168.000,00 TL
Yıllık satış tutarı 230.000,00 TL
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı 90.000,00 TL
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı 168.000,00 TL
   
2015 TAKVİM YILI  
   
Yıllık alış tutarı 160.000,00 TL
Yıllık satış tutarı 220.000,00 TL
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı 88.000,00 TL
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı 160.000,00 TL
   
2014 TAKVİM YILI  
   
Yıllık alış tutarı 150.000,00 TL
Yıllık satış tutarı 200.000,00 TL
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı 80.000,00 TL
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı 150.000,00 TL
   
2013 TAKVİM YILI  
   
Yıllık alış tutarı 150.000,00 TL
Yıllık satış tutarı 200.000,00 TL
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı 80.000,00 TL
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı 150.000,00 TL
   
2012 TAKVİM YILI  
   
Yıllık alış tutarı 140.000,00 TL
Yıllık satış tutarı 190.000,00 TL
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı 77.000,00 TL
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı 140.000,00 TL
   
2011 TAKVİM YILI  
   
Yıllık alış tutarı 129.000,00 TL
Yıllık satış tutarı 180.000,00 TL
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı 70.000,00 TL
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı 129.000,00 TL
   
2010 TAKVİM YILI  
   
Yıllık alış tutarı 120.000,00 TL
Yıllık satış tutarı 170.000,00 TL
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı 68.000,00 TL
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı 120.000,00 TL
   
DAMGA VERGİSİ ORANLARI VE TUTARLARI
   
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar Tutar veya Nispet
   
I. Akitlerle ilgili kağıtlar :  
A) Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
1) Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler : Binde 9,48
2) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
3) Kefalet, teminat ve rehin senetleri : Binde 9,48
4) Tahkimnameler ve sulhnameler : Binde 9,48
5) Fesihnameler :(Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89
6) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler                                                 Binde 1,89
7) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016)  Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan  taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)  Binde 9,48
 8) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri         "0" (03/02/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN)
9) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi  yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler Binde 9,48
10) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016)  7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunkapsamında düzenlenen:  
a) Taksitle satış sözleşmeleri Binde 9,48
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri "0" (03/02/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN)
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri Binde 9,48
ç) Paket tur sözleşmeleri Binde 9,48
d) Abonelik sözleşmeleri Binde 9,48
e) Mesafeli satış sözleşmeleri Binde 9,48
11) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında  düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
12) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016)  14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:  
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri Binde 9,48
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri Binde 9,48
13) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:  
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
14) (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017 ile 2017/9973 BKK Yürürlülük : 15.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri "0" (15/03/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN)
15) (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017 ile 2017/9973 BKK Yürürlülük : 15.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri "0" (15/03/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN)
16) (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017 ile 2017/9973 BKK Yürürlülük : 15.03.2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri "0" (15/03/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN)
17) (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017 ile 2017/9973 BKK Yürürlülük : 15.03.2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri "0" (15/03/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN)
   
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1) Tahkimnamaler 72,70 TL
2) Sulhnameler 72,70 TL
3) Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) 408,60 TL
II. Kararlar ve mazbatalar :  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları :  
a) Belli parayı ihtiva edenler Binde 9,48
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler 72,70 TL
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların  her türlü ihale kararları (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.) Binde 5,69
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar :  
1. Ticari ve mütedavil senetler :  
a) Emtia senetleri :  
aa) Resepise (Makbuz senedi) 25,10 TL
ab) Rehin senedi (Varant) 14,80 TL
ac) İyda senedi 2,40 TL
ad) Taşıma senedi 0,70 TL
b) Konşimentolar 14,80 TL
c) Deniz ödüncü senedi Binde 9,48
d) İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 9,48
2. Ticari belgeler :  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 25,10 TL
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri  
ba) Bilançolar 56,10 TL
bb) Gelir tabloları 26,90 TL
bc) İşletme hesabı özetleri 26,90 TL
c) Barnameler 2,40 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları 11,00 TL
e) Ordinolar 0,70 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 11,00 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar :  
1. Makbuzlar  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar Binde 9,48
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar  (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler Binde 7,59
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar Binde 7,59
2. Beyannameler : (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir)  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 0,70 TL
b) Vergi Beyannameleri : (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen
parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere,
beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)
 
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 72,70 TL
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 97,10 TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri 48,00 TL
bd) Muhtasar beyannameler 48,00 TL
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannamesi hariç) 48,00 TL
c) Gümrük İdarelerine verilen beyannameler 97,10 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 35,70 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 35,70 TL
f) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle değiştirilen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 56,90 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri 0,70 TL
   
KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
(5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30  ve Geçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları
İlgili Madde Açıklama Oran
KVK 30/1-a Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden 3
fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri
 
KVK 30/1-b Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri 5
KVK 30/1-b Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri 20
(Ücret ödemeleri dahil)
KVK 30/1-c Finansal kira ödemeleri 1
KVK 30/1-c Diğer gayrimenkul sermaye iratları 20
GVK Geç.67/1,2 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen h er nevi 0
tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu
Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan
menkul kıymetlerden sağlanan gelirler
Geç. 67/4 Mevduat Faizleri (TL. Döviz Cinsinden) 15
  Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ve iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri)   
 Geç. 67/4  15
Geç. 67/4 Katılım bankaları tarafından katılma hesabı 15
karşılığında ödenen kar payları
Geç. 67/4 Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar  payları 15
KVK 30/1-ç Her nevi alacak faizleri  
KVK 30/1-ç - Yabancı Devletler, Uluslararası Kurumlar  
  veya Yabancı Banka ve Kurumlardan Alınan  
  Her Türlü Krediler için Ödenecek Faizler 0
  - Diğerlerinden 10
KVK 30/1-ç GVK’nun 75/10’uncu maddesinde yazılı menkul sermaye iratları (Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında mukim factoring kuruluşlarına ödenen faizler) 10
KVK 30/1-ç Diğer menkul sermaye iratları 15
KVK 30/2 Ticari veya zirai kazanca  dahil olup olmadığına 20
bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret
unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı,
devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben
ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden
  Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir 15
  iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde
KVK 30/3 edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya
  kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere
  dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı
  sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci
  maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı
  bentlerinde sayılan kar paylarından
 KVK 30/5  Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden  0
 KVK 30/6  Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden  15
 GVK Geç. 67/1  Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap  0
edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse
senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya
aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından
sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet
yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil)
 GVK Geç. 67/1  Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin  0
kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden
sağlanan gelirler)
 GVK Geç. 67/1  1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil  0
(Devlet-özel sektör) ve Hazine bonolarının Türkiye’de
faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla
elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar
 GVK Geç. 67/1  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden  0
elde edilen gelirler
 KVK 30/7  Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların  30
bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmıksızın
 
 
Dava Açma Süreleri
 
Dava konusu Dava açılacak mahkeme Dava açma süresi

 

Dayanağı

 

Vergi/ceza ihbarnamesine Vergi mahkemesi Tebliğden itibaren 30 gün içinde Vergi usul kanunu
2577 sayılı kanun
İşlem yönergesi
İtirazi kayıtla verilen beyannameye ait tahakkuk fişine Vergi mahkemesine Tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde 2577 sayılı kanun
İşlem yönergesi
Ödeme emrine Vergi mahkemesine Tebliğden itibaren 15 gün içinde 6183 sayılı kanun
2577 sayılı kanun
İşlem yönergesi
Haciz varakasına Vergi mahkemesine Haciz tarihinden itibaren 15 gün içinde 6183 sayılı kanun
2577 sayılı kanun
İşlem yönergesi
İhtiyati tahakkuka Vergi mahkemesine İhtiyati tahakkukun bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde 6183 sayılı kanun
2577 sayılı kanun
İşlem yönergesi
İhtiyati hacze Vergi mahkemesine Haciz tarihinden itibaren 15 gün içinde 6183 sayılı kanun
2577 sayılı kanun
İşlem yönergesi
Temyiz davası açma Danıştay’a Kararın tebliğinden itibaren 30 gün  
Ek Mali Tabloları Düzenleme Sınırı  
   
2019 Yılı Aktif Toplamı 20.697.300,00 TL
2019 Yılı Net Satışlar Toplamı 45.993.700,00 TL
   
2018 Yılı Aktif Toplamı 16.727.800,00 TL
2018 Yılı Net Satışlar Toplamı 37.172.600,00 TL
   
2017 Yılı Aktif Toplamı 14.613.300,00 TL
2017 Yılı Net Satışlar Toplamı 32.473.700,00 TL
   
2016 Yılı Aktif Toplamı 14.074.300,00 TL
2016 Yılı Net Satışlar Toplamı 31.275.800,00 TL
   
2015 Yılı Aktif Toplamı 13.330.500,00 TL
2015 Yılı Net Satışlar Toplamı 29.622.800,00 TL
   
2014 Yılı Aktif Toplamı 12.106.500,00 TL
2014 Yılı Net Satışlar Toplamı 26.902.900,00 TL
   
2013 Yılı Aktif Toplamı 11.648.700,00 TL
2013 Yılı Net Satışlar Toplamı 25.885.600,00 TL
   
2012 Yılı Aktif Toplamı 10.805.800,00 TL
2012 Yılı Net Satışlar Toplamı 24.012.600,00 TL

Amortismana Tabi Tutulmayarak Doğrudan Gider Yazılabilecek

Sabit Kıymet Haddi

Yıllar Tutar
   
2019 yılı 1.200,00 TL
2018 yılı 1.000,00 TL
2017 yılı 900,00 TL
2016 yılı 900,00 TL
2015 yılı 880,00 TL
2014 yılı 800,00 TL
2013 yılı 800,00 TL
2012 yılı 770,00 TL
2011 yılı 700,00 TL
2010 yılı 680,00 TL
2009 yılı 670,00 TL
2008 yılı 600 YTL
2007 yılı 560 YTL
2006 yılı 520 YTL
2005 yılı 480 YTL
2004 yılı 440.000.000 TL
2003 yılı 350.000.000 TL
2002 yılı 250.000.000 TL
2001 yılı 150.000.000 TL
2000 yılı 76.000.000 TL
   
   
Fatura Düzenleme Hadleri
   
Yıllar Tutar
   
2019 yılı 1.200,00 TL
2018 yılı 1.000,00 TL
2017 yılı 900,00 TL
2016 yılı 900,00 TL
2015 yılı 880,00 TL
2014 yılı 800,00 TL
2013 yılı 800,00 TL
2012 yılı 770,00 TL
2011 yılı 700,00 TL
2010 yılı 680,00 TL
2009 yılı 670,00 TL
2008 yılı 600 YTL
2007 yılı 560 YTL
2006 yılı 520 YTL
2005 yılı 480 YTL
2004 yılı 440.000.000 TL
2003 yılı 350.000.000 TL
2002 yılı 250.000.000 TL
2001 yılı 150.000.000 TL
2000 yılı 76.000.000 TL

 

KONUT KİRA GELİRLERİ İSTİSNASI
 
Yıllar Tutar
   
2019 yılı 5.400,00 TL
2018 yılı 4.400,00 TL
2017 yılı 3.900,00 TL
2016 yılı 3.800,00 TL
2015 yılı 3.600,00 TL
2014 yılı 3.300,00 TL
2013 yılı 3.200,00 TL
2012 yılı 3.000,00 TL
2011 yılı 2.800,00 TL
2010 yılı 2.600,00 TL
2009 yılı 2.600,00 TL
2008 yılı 2.400,00 YTL
2007 yılı 2.300,00 YTL
2006 yılı 2.200,00 YTL
   
   

(*) Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile (6322 sayılı kanunun 5.maddesiyle

değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012)istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın

ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları

toplamı 2019 yılı için 148.000 TL'yi aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

   
   
Kesinti yoluyla vergilendirilmiş bulunan
 menkul sermaye iratları ve kurumlardan elde edilen
 kar paylarında(kar payının 1/2 si) beyan sınırı
Yıllar Tutar
   
2019 yılı 40.000,00 TL
2018 yılı 34.000,00 TL
2017 yılı 30.000,00 TL
2016 yılı 30.000,00 TL
2015 yılı 29.000,00 TL
2014 yılı 27.000,00 TL
2013 yılı 26.000,00 TL
2012 yılı 25.000,00 TL
2011 yılı 23.000,00 TL
2010 yılı 22.000,00 TL
2009 yılı 22.000,00 TL
2008 yılı 19.800,00 YTL
2007 yılı 19.000,00 YTL
2006 yılı 18.000,00 YTL
   
   
   
Kesinti yoluyla vergilendirilmiş
 bulunan gayri menkul sermaye
 iratlarında beyan sınırı
Yıllar Tutar
   
2019 yılı 40.000,00 TL
2018 yılı 34.000,00 TL
2017 yılı 30.000,00 TL
2016 yılı 30.000,00 TL
2015 yılı 29.000,00 TL
2014 yılı 27.000,00 TL
2013 yılı 26.000,00 TL
2012 yılı 25.000,00 TL
2011 yılı 23.000,00 TL
2010 yılı 22.000,00 TL
2009 yılı 22.000,00 TL
2008 yılı 19.800,00 YTL
2007 yılı 19.000,00 YTL
2006 yılı 18.000,00 YTL
   
   
Değer Artış Kazançlarında İstisna (Gayri Menkul Satışlarında)
Yıllar Tutar
   
2019 yılı 14.800,00 TL
2018 yılı 12.000,00 TL
2017 yılı 11.000,00 TL
2016 yılı 11.000,00 TL
2015 yılı 10.600,00 TL
2014 yılı 9.700,00 TL
2013 yılı 9.400,00 TL
2012 yılı 8.800,00 TL
2011 yılı 8.000,00 TL
2010 yılı 7.700,00 TL
2009 yılı 7.600,00 TL
2008 yılı 6.800,00 YTL
2007 yılı 6.400,00 YTL
2006 yılı 6.000,00 YTL
   
   
G.V.K. Mükerrer 80 Maddesinde
Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda İstisna
Yıllar Tutar
   
2019 yılı 33.000,00 TL
2018 yılı 27.000,00 TL
2017 yılı 24.000,00 TL
2016 yılı 24.000,00 TL
2015 yılı 23.000,00 TL
2014 yılı 21.000,00 TL
2013 yılı 21.000,00 TL
2012 yılı 20.000,00 TL
2011 yılı 19.000,00 TL
2010 yılı 18.000,00 TL
2009 yılı 17.900,00 TL
2008 yılı 16.000,00 YTL
2007 yılı 15.000,00 YTL
2006 yılı 14.000,00 YTL
   
   
   
   
TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GMSİ İLİŞKİN BEYAN SINIRLARI
Yıllar Tutar
   
2019 2.200,00 TL
2018 1.800,00 TL
2017 1.600,00 TL
2016 1.580,00 TL
2015 1.500,00 TL
2014 1.400,00 TL
2013 1.390,00 TL
2012 1.290,00 TL
2011 1.170,00 TL
2010 1.090,00 TL
2009 1.070,00 TL
2008 960 YTL
2007 900 YTL
2006 875 YTL
2005 800 YTL
2004 750.000.000 TL
2003 600.000.000 TL
   
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
 
Yıllar/Dönem Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Gelir Vergisi

Mükellefleri

2019 22% 15%
2018 22% 15%
2017 20% 15%
2016 20% 15%
2015 20% 15%
2014 20% 15%
2013 20% 15%
2012 20% 15%
2011 20% 15%
2010 20% 15%
2009 20% 15%
2008 20% 15%
2007 20% 15%
2006 20% 15%
2005 30% 20%
2004 33% 20%
2003/II,III,IV 30% 20%
2003 / I.Dönem 25% 15%
     

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI

 

Dönemler Gecikme Zammı Oranı (Aylık) Yasal Düzenleme
05.09.2018 tarihinden itibaren 2,00% 2018/62 Sayılı CBK
19.10.2010 tarihinden itibaren 1,40% 2010/965 Sayılı BKK
19.11.2009 tarihinden itibaren 1,95% 2009/15565 Sayılı BKK
21.04.2006 - 18.11.2009 tarihleri arasında 2,50% 2006/10302 Sayılı BKK
02.03.2005 - 20.04.2006 tarihleri arasında 3,00% 2005/8551 Sayılı BKK
12.11.2003 - 01.03.2005 tarihleri arasında 4,00% 2002/6345 Sayılı BKK
31.01.2002 - 11.11.2003 tarihleri arasında 7,00% 2002/3550 Sayılı BKK
29.03.2001 - 30.01.2002 tarihleri arasında 10,00% 2001/2175 Sayılı BKK
02.12.2000 - 28.03.2001 tarihleri arasında 5,00% 2000/1555 Sayılı BKK
21.01.2000 - 01.12.2000 tarihleri arasında 6,00% 2000/7 Sayılı BKK
09.07.1998 - 20.01.2000 tarihleri arasında 12,00% 98/11331 Sayılı BKK
01.02.1996 - 08.07.1998 tarihleri arasında 15,00% 96/7798 Sayılı BKK
31.08.1995 - 31.01.1996 tarihleri arasında 10,00% 95/7138 Sayılı BKK

 

 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI

 

Dönemler Faiz Oranı (Aylık) Faiz Oranı (Yıllık) Yasal Düzenleme
06.09.2018 tarihinden itibaren 1,83% 22,00% Seri: C Sıra No: 3 Tahsilat GT
21.10.2010 tarihinden itibaren 1,00% 12,00% Seri: C Sıra No: 2 Tahsilat GT
21.11.2009 tarihinden itibaren   19,00% Seri: C Sıra No: 1 Tahsilat GT
28.04.2006 - 20.11.2009 tarihleri arasında 2,00% 24,00% 438 Seri No.lu Tahsilat G.T.
04.03.2005 - 27.04.2006 tarihleri arasında 2,50% 30,00% 434 Seri No.lu Tahsilat G.T.
12.11.2003 - 03.03.2005 tarihleri arasında 3,00% 36,00% 429 Seri No.lu Tahsilat G.T.
02.02.2002 - 11.11.2003 tarihleri arasında 5,00% 60,00% 421 Seri No.lu Tahsilat G.T.
31.03.2001 - 01.02.2002 tarihleri arasında 6,00% 72,00% 416 Seri No.lu Tahsilat G.T.
21.12.2000 - 30.03.2001 tarihleri arasında 3,00% 36,00% 412 Seri No.lu Tahsilat G.T.
25.01.2000 - 20.12.2000 tarihleri arasında 4,00% 48,00% 409 Seri No.lu Tahsilat G.T.
10.07.1998 - 24.01.2000 tarihleri arasında 8,00% 96,00% 402 Seri No.lu Tahsilat G.T.
22.10.1996 - 09.07.1998 tarihleri arasında 10,00% 120,00% 397 Seri No.lu Tahsilat G.T.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ

 

 
2019 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
18.000 TL'ye kadar  15%
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası 20%
148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası 27%
148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası  35%
   
2019 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
18.000 TL'ye kadar  15%
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası 20%
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası 27%
98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası 35%
   
2018 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
14.800 TL'ye kadar  15%
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası 20%
120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL fazlası 27%
120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL fazlası  35%
   
2018 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
14.800 TL'ye kadar  15%
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası 20%
80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası 27%
80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, fazlası 35%
   
   
2017 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
13.000 TL'ye kadar  15%
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası 20%
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL fazlası 27%
110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL fazlası  35%
   
2017 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
13.000 TL'ye kadar  15%
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası 20%
70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası 27%
70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, fazlası 35%
   
2016 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
12.600 TL'ye kadar  15%
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası 20%
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL fazlası 27%
110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL fazlası  35%
   
2016 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
12.600 TL'ye kadar  15%
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası 20%
69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası 27%
69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, fazlası 35%
   
2015 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
12.000 TL'ye kadar  15%
29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası 20%
106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL fazlası 27%
106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL fazlası  35%
   
2015 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
12.000 TL'ye kadar  15%
29.000 TL' nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası 20%
66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%
66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL, fazlası 35%
   
2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
11.000 TL'ye kadar  15%
27.000 TL' nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası 20%
97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası 27%
97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL, fazlası 35%
   
2014 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
11.000 TL'ye kadar  15%
27.000 TL' nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası 20%
60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası 27%
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, fazlası 35%
   
2013 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
10.700 TL'ye kadar  15%
26.000 TL' nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası 20%
94.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL, fazlası 27%
94.000 TL'den fazlasının 94.000 TL'si için 23.025 TL, fazlası 35%
   
2013 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
10.700 TL'ye kadar  15%
26.000 TL' nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası 20%
60.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL, fazlası 27%
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.845 TL, fazlası 35%
   
2012 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
10.000 TL'ye kadar  15%
25.000 TL' nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası 20%
88.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL, fazlası 27%
88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL, fazlası 35%
   
2012 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
10.000 TL'ye kadar  15%
25.000 TL' nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası 20%
58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL, fazlası 27%
58.000 TL'den fazlasının 58.000 TL'si için 13.410 TL, fazlası 35%
   
2011 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
9.400 TL'ye kadar  15%
23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası  20%
80.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, fazlası 27%
80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL, fazlası 35%
   
2011 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
9.400 TL'ye kadar 15%
23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası 20%
53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, fazlası 27%
53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL, fazlası 35%
   
2010 yılında elde edilen ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi (6009 sayılı kanunun 3. maddesi ile  yeniden belirlenen Gelir Vergisi Tarifesi)  
8.800  TL'ye kadar 15%
22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası 20%
50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, fazlası 27%
(Ücret Gelirlerinde 76.200 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL,fazlası )  
50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL, fazlası 35%
(Ücret Gelirlerinde 76.200 TL'den fazlasının 76.200 TL'si için 18.594 TL,fazlası )  
   
2009 yılında elde edilen ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi   
8.700  TL'ye kadar 15%
22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası 20%
50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.965 TL, fazlası 27%
50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.525 TL, fazlası 35%
   
2008 yılında elde edilen ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi   
7.800 Yeni Türk Lirasına kadar 15%
19.800 Yeni Türk Lirasının  7.800 YTL için 1.170 YTL, fazlası 20%
44.700 Yeni Türk Lirasının 19.800 YTL için 3.570 YTL, fazlası 27%
44.700 Yeni Türk Lirasından fazlasının 44.700 YTL için 10.293 YTL,fazlası 35%
   
2007 yılında elde edilen ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi   
7.500 Yeni Türk Lirasına kadar 15%
19.000 Yeni Türk Lirasının  7.500 YTL için 1.125 lira, fazlası 20%
43.000 Yeni Türk Lirasının 19.000 YTL için 3.425 lira, fazlası 27%
43.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 43.000 YTL için 9.905 lira,fazlası 35%
   
2006 yılında elde edilen ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi   
7.000 Yeni Türk Lirasına kadar 15%
18.000 Yeni Türk Lirasının liranın 7.000 lirası için 1.050 lira, fazlası 20%
40.000 Yeni Türk Lirasının 18.000 lirası için 3.250 lira, fazlası 27%
40.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 40.000 lirası için 9.190 lira,fazlası 35%
   
2005 yılında elde edilen ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi  
6.600 Yeni Türk Lirasına kadar 20%
15.000 Yeni Türk Lirasının liranın 6.600 lirası için 1.320 lira, fazlası 25%
30.000 Yeni Türk Lirasının 15.000 lirası için 3.420 lira, fazlası 30%
78.000 Yeni Türk Lirasının 30.000 lirası için 7.920 lira,fazlası 35%
78.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 78.000 lirası için 24.720 lira,fazlası 40%
   
2005 yılında elde edilen ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi  
6,600 Yeni Türk Lirasına kadar 15%
15.000 Yeni Türk Lirasının liranın 6,600 lirası için 990 lira, fazlası 20%
30.000 Yeni Türk Lirasının liranın 15.000 lirası için 2.670 lira, fazlası 25%
78.000 Yeni Türk Lirasının liranın 30,000 lirası için 6.420 lira, fazlası 30%
78.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 78.000 lirası için 20.820 lira,fazlası 35%
   
2004 yılında elde edilen ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi  
6.000.000.000 liraya kadar 20%
14.000.000.000 liranın 6.000.000.000 lirası için 1.200.000.000 lira, fazlası 25%
28.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için 3.200.000.000 lira, fazlası 30%
70.000.000.000 liranın 28.000.000.000 lirası için 7.400.000.000 lira, fazlası 35%
140.000.000,000 liranın 70.000.000.000 lirası için 22.100.000.000 lira, fazlası 40%
140.000.000.000 liradan fazlasının 140.000.000.000 lirası için 50.100.000.000 lira, fazlası 45%
   
   
2004 yılında elde edilen ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi  
6.000.000.000 liraya kadar 15%
14.000.000.000 liranın 6.000.000.000 lirası için 900.000.000 lira, fazlası 20%
28.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için 2.500.000.000 lira, fazlası 25%
70.000.000.000 liranın 28.000.000.000 lirası için 6.000.000.000 lira, fazlası 30%
140.000.000.000 liranın 70.000.000.000 lirası için 18.600.000.000 lira, fazlası 35%
140.000.000.000 liradan fazlasının 140.000.000.000 lirası için 43.100.000.000 lira, fazlası 40%

 

GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI

Ödemenin Türü

İlgili Madde

Tevkifat Oranı (%)

Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/1

GVK md.103 

Telif ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/2-a

17

Diğer serbest meslek ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/2-b

20

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/3

 3

Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

 

 

94/4

20

Kira Ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/5-a

20

Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

 

 

94/5-b

20

Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz)  (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

 

 

94/6-b-i

15

Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz) (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

 

 

94/6-b-ii

15

01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile TOKİ, KOİ, Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden(2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) 

94/7

0

01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen diğer menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/7

10

Başbayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/10-a

20

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden  (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/10-b

20

Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

 

 

 — Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

 

 

• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için   (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/11-a-i

1

• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için   (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/11-a-ii

2

  — Diğer zirai mahsuller için,

 

 

• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/11-b-i

2

• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için  (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/11-b-ii

4

 — Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler,

 

 

• Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için   (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/11-c-i

2

• Diğer hizmetler için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/11-c-ii

4

 — Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için(2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/11-d

0

PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/12

20

Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden;

 

 

  — Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)                                                                               

94/13-a

2

 — Hurda alımları için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/13-b

2

 — Diğer mal alımları için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/13-c

5

 — Diğer hizmet alımları için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/13-d

10

Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından;

 

 

 — On yıl süreyle prim, aidat ve katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)                                                                                                       

94/15-a

15

 — On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/15-b

10

  — Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/15-c

5

24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden  (4842 sayılı Kanun ile 24.04.2003’den itibaren)

Geç. 61, 69

19,8

Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden (5766 sayılı Kanun ile 01.07.2008-31.12.2017 tarihleri arasında)

 

 

 — Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdekiler için 

Geç. 72

15

 — Lig usulüne tabi spor dallarında en üst altı ligdekiler için 

Geç. 72

10

 — Lig usulüne tabi spor dallarında diğer liglerdekiler için 

Geç. 72

5

 — Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslar arası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden 

Geç. 72

5

01.01.2006 tarihinden itibaren iktisap edilen, tam mükellef kurumlara ait olup İMKB’de işlem gören ve bir yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin (Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç)  elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan; 

 

 

  —Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (5527 s. Kan.ile 07.07.2006’dan itibaren) 

Geç. 67/1

0

  — Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için  (2008/14272 s. BKK ile 14.11.2008’den itibaren)

Geç. 67/1

0

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden sağlanan gelirlerden (A Tipi yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin fona iadesinde stopaj yapılmaz); 

 

 

  — Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (01.01.2006’dan itibaren) 

Geç. 67/1

0

  — Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için  (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)

Geç. 67/1

10

01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının (eorobondlar hariç) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan; 

 

 

  — Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için  (5527 sayılı Kanun ile 07.07.2006’dan itibaren) 

Geç. 67/1

0

  — Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için  (2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)

Geç. 67/1

10

01.01.2006 tarihinden itibaren Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan kazançlardan; 

 

 

  — Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için  (5527 sayılı Kanun ile 07.07.2006’dan itibaren) 

Geç. 67/1, 2

0

  — Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için  (2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)

Geç. 67/1, 2

10

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan (Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılanlar hariç);

 

 

  — Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (01.01.2006’dan itibaren) 

Geç. 67/1

0

  — Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için    (2006/10731 sayılı BKK ile 01.01.2009’dan itibaren)

Geç. 67/1

 
İhbar Bildirim Süreleri
 
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için 4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta

 

Ek Boyut
kdv_oranları.xls 87.5 KB
 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

 

Yıllar/Dönem

Tutar
01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019 6.017,60 TL
01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018 5.434,42 TL
01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 5.001,76 TL
01 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017 4.732,48 TL
01 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017 4.426,16 TL
01 Temmuz 2016 - 31 Aralık 2016 4.297,21 TL
01 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016 4.092,53 TL
01 Eylül 2015 - 31 Aralık 2015 3.828,37 TL
01 Temmuz 2015 - 31 Aralık 2015 3.709,98 TL
01 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 3.541,37 TL
01 Ocak 2014 - 30 Haziran 2014 3.438,22 TL
01 Temmuz 2013 - 31 Aralık 2013 3.254,44 TL
01 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013 3.129,25 TL
01 Temmuz 2012 - 31 Aralık 2012 3.033,98 TL
01 Ocak 2012 - 30 Haziran 2012 2.917,27 TL
01 Temmuz 2011 - 31 Aralık 2011 2.731,85 TL
01 Ocak 2011 - 30 Haziran 2011 2.623,23 TL
01 Temmuz 2010 - 31 Aralık 2010 2.517,00 TL
01 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010 2.427,04 TL
01 Temmuz 2009 - 31 Aralık 2009 2.365,16 TL
01 Ocak 2009 - 30 Haziran 2009 2.260,05 TL
01 Temmuz 2008 - 31 Aralık 2008 2.173,19 YTL
01 Ocak 2008 - 30 Haziran 2008 2.087,92 YTL
01 Temmuz 2007 - 31 Aralık 2007 2.030,19 YTL
01 Ocak 2007 - 30 Haziran 2007 1.960,69 YTL
01 Temmuz 2006 - 31 Aralık 2006 1.857,44 YTL
01 Ocak 2006 - 30 Haziran 2006 1.770,62 YTL
01 Temmuz 2005 - 31 Aralık 2005 1.727,15 YTL
01 Ocak 2005 - 30 Haziran 2005 1.648,90 YTL
01 Temmuz 2004 - 31 Aralık 2004 1.574.740.000 TL
01 Ocak 2004 - 30 Haziran 2004 1.485.430.000 TL
01 Temmuz 2003 - 31 Aralık 2003 1.389.950.000 TL
01 Ocak 2003 - 30 Haziran 2003 1.323.950.000 TL
01 Ekim 2002- 31 Aralık 2002 1.260.150.000 TL
01 Temmuz 2002 - 30 Eylül 2002 1.160.150.000 TL
15 Mayıs 2002 - 30 Haziran 2002 1.103.540.000 TL
01 Ocak 2002 - 14 Mayıs 2002 1.076.400.000 TL
   

 

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI
 
Yıllar K.V.Oran(%) Fon Payı
2019 22 -
2018 22 -
2017 20 -
2016 20 -
2015 20 -
2014 20 -
2013 20 -
2012 20 -
2011 20 -
2010 20 -
2009 20 -
2008 20 -
2007 20 -
2006 20 -
2005 30 -
2004 33 -
2003 30 -
2002 30 10
2001 30 10
REESKONT ORANLARI
İSKONTO ve FAİZ ORANLARI
   
29.06.2018’den itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 18,50%
Avans İşlemleri 19,50%
   
31.12.2016’den itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 8,75%
Avans İşlemleri 9,75%
   
14.12.2014’den itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 9,00%
Avans İşlemleri 10,50%
 
27.12.2013’den itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 10,25%
Avans İşlemleri 11,75%
   
21.06.2013’den itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 9,50%
Avans İşlemleri 11,00%
   
20.12.2012’den itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 13,50%
Avans İşlemleri 13,75%
   
19.06.2012’den itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 16%
Avans İşlemleri 16,50%
   
29.12.2011’den itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 17%
Avans İşlemleri 17,75%
   
30.12.2010’dan itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 14%
Avans İşlemleri 15%
   
22.12.2009’dan itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 15%
Avans İşlemleri 16%
   
12.06.2009’dan itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 18%
Avans İşlemleri 19%
   
09.04.2009’dan itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 19%
Avans İşlemleri 20%
   
28.12.2007’den itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 25%
Avans İşlemleri 27%
   
20.12.2006’den itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 27%
Avans İşlemleri 29%
   
20.12.2005’den itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 23%
Avans İşlemleri 25%
   
25.05.2005’den itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 28%
Avans işlemleri 30%
   
13.01.2005'den itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 32%
Avans İşlemleri 35%
   
15.06.2004'den itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 38%
Avans İşlemleri 42%
   
08.10.2003'den itibaren geçerli olmak üzere  
Reeskont İşlemleri 43%
Avans İşlemleri 48%
   
SAKATLIK İNDİRİMİ  
   
2019 TAKVİM YILI  
Derece  Tutar
I. Derece Sakatlar 1.200 TL
II. Derece Sakatlar 650 TL
III. Derece Sakatlar 290 TL
   
2018 TAKVİM YILI   
Derece  Tutar
I. Derece Sakatlar 1.000 TL
II. Derece Sakatlar 530 TL
III. Derece Sakatlar 240 TL
   
2017 TAKVİM YILI  
Derece  Tutar
I. Derece Sakatlar 900 TL
II. Derece Sakatlar 470 TL
III. Derece Sakatlar 210 TL
   
2016 TAKVİM YILI   
Derece  Tutar
I. Derece Sakatlar 900 TL
II. Derece Sakatlar 460 TL
III. Derece Sakatlar 210 TL
   
2015 TAKVİM YILI   
Derece  Tutar
I. Derece Sakatlar 880 TL
II. Derece Sakatlar 440 TL
III. Derece Sakatlar 200 TL
   
2014 TAKVİM YILI Tutar
Derece   
I. Derece Sakatlar 800 TL
II. Derece Sakatlar 400 TL
III. Derece Sakatlar 190 TL
   
2013 TAKVİM YILI Tutar
Derece   
I. Derece Sakatlar 800 TL
II. Derece Sakatlar 400 TL
III. Derece Sakatlar 190 TL
   
2012 TAKVİM YILI  
Derece  Tutar
I. Derece Sakatlar 770 TL
II. Derece Sakatlar 380 TL
III. Derece Sakatlar 180 TL
   
2011 TAKVİM YILI  
Derece  Tutar
I. Derece Sakatlar 700 TL
II. Derece Sakatlar 350 TL
III. Derece Sakatlar 170 TL
   
2010 TAKVİM YILI  
Derece  Tutar
I. Derece Sakatlar 680 TL
II. Derece Sakatlar 330 TL
III. Derece Sakatlar 160 TL
   
2009 TAKVİM YILI Tutar
Derece   
I. Derece Sakatlar 670 TL
II. Derece Sakatlar 330 TL
III. Derece Sakatlar 160 TL
   
2008 TAKVİM YILI  
Derece  Tutar
I. Derece Sakatlar 600 YTL
II. Derece Sakatlar 300 YTL
III. Derece Sakatlar 150 YTL
   
2007 TAKVİM YILI Tutar
Derece   
I. Derece Sakatlar 570 YTL
II. Derece Sakatlar 280 YTL
III. Derece Sakatlar 140 YTL
   
2006 TAKVİM YILI
Derece Tutar
I. Derece Sakatlar 530 YTL
II. Derece Sakatlar 265 YTL
III. Derece Sakatlar 133 YTL
   
*Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat  
*Çalışma gücünün asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat  
*Çalışma gücünün asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır  
SGK TAVAN VE TABAN ÜCRETLER
   
01.01.2019- 31.12.2019 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 85,28 TL
Günlük Üst Sınır 639,60 TL
Aylık Alt Sınır 2.558,40 TL
Aylık Üst Sınır 19.188,00 TL
   
01.01.2018- 31.12.2018 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 67,65 TL
Günlük Üst Sınır 507,38 TL
Aylık Alt Sınır 2.029,50 TL
Aylık Üst Sınır 15.221,40 TL
   
01.01.2017- 31.12.2017 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 59,25 TL
Günlük Üst Sınır 444,38 TL
Aylık Alt Sınır 1.777,50 TL
Aylık Üst Sınır 13.331,40 TL
   
01.01.2016 - 31.12.2016 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 54,90 TL
Günlük Üst Sınır 356,85 TL
Aylık Alt Sınır 1.647,00 TL
Aylık Üst Sınır 10.705,50 TL
   
01.01.2015 - 30.06.2015 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 40,05 TL
Günlük Üst Sınır 260,33 TL
Aylık Alt Sınır 1.201,50 TL
Aylık Üst Sınır 7.809,90 TL
   
01.07.2015 - 31.12.2015 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 42,45 TL
Günlük Üst Sınır 275,93 TL
Aylık Alt Sınır 1.273,50 TL
Aylık Üst Sınır 8.277,90 TL
   
01.01.2014 - 30.06.2014 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 35,70 TL
Günlük Üst Sınır 232,05 TL
Aylık Alt Sınır 1.071,00 TL
Aylık Üst Sınır 6.961,50 TL
   
01.07.2014 - 31.12.2014 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 37,80 TL
Günlük Üst Sınır 245,70 TL
Aylık Alt Sınır 1.134,00 TL
Aylık Üst Sınır 7.371,00 TL
   
01.01.2013 - 30.06.2013 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 32,62 TL
Günlük Üst Sınır 212,03 TL
Aylık Alt Sınır 978,60 TL
Aylık Üst Sınır 6.360,90 TL
   
01.07.2013 - 31.12.2013 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 34,05 TL
Günlük Üst Sınır 221,33 TL
Aylık Alt Sınır 1.021,50 TL
Aylık Üst Sınır 6.639,90 TL
   
01.01.2012 - 30.06.2012 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 29,55 TL
Günlük Üst Sınır 192,08 TL
Aylık Alt Sınır 886,50 TL
Aylık Üst Sınır 5.762,40 TL
   
01.07.2012 - 31.12.2012 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 31,35 TL
Günlük Üst Sınır 203,78 TL
Aylık Alt Sınır 940,50 TL
Aylık Üst Sınır 6.113,40 TL
   
   
01.01.2011 - 30.06.2011 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 26,55 TL
Günlük Üst Sınır 172,58 TL
Aylık Alt Sınır 796,50 TL
Aylık Üst Sınır 5.177,40 TL
   
01.07.2011 - 31.12.2011 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 27,90 TL
Günlük Üst Sınır 181,35 TL
Aylık Alt Sınır 837,00 TL
Aylık Üst Sınır 5.440,50 TL
   
01.01.2010 - 30.06.2010 dan itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 24,30 TL
Günlük Üst Sınır 157,95 TL
Aylık Alt Sınır 729,00 TL
Aylık Üst Sınır 4.738,50 TL
   
01.07.2010 - 31.12.2010 dan itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 25,35 TL
Günlük Üst Sınır 164,78 TL
Aylık Alt Sınır 760,50 TL
Aylık Üst Sınır 4.943,40 TL
   
01.01.2009 - 30.06.2009 dan itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 22,20 TL
Günlük Üst Sınır 144,30 TL
Aylık Alt Sınır 666,00 TL
Aylık Üst Sınır 4.329,00 TL
   
01.07.2009 - 31.12.2009 dan itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 23,10 TL
Günlük Üst Sınır 150,15 TL
Aylık Alt Sınır 693,00 TL
Aylık Üst Sınır 4.504,50 TL
   
01.01.2008 - 30.06.2008 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 20,28 YTL
Günlük Üst Sınır 131,82 YTL
Aylık Alt Sınır 608,40 YTL
Aylık Üst Sınır 3.954,60 YTL
   
01.07.2008 - 31.12.2008 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 21,29 YTL
Günlük Üst Sınır 138,39 YTL
Aylık Alt Sınır 638,70 YTL
Aylık Üst Sınır 4.151,70 YTL
   
01.01.2007 - 30.06.2007 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 18,75 YTL
Günlük Üst Sınır 121,88 YTL
Aylık Alt Sınır 562,50 YTL
Aylık Üst Sınır 3.656,40 YTL
   
01.07.2007 - 31.12.2007 den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 19,50 YTL
Günlük Üst Sınır 126,75 YTL
Aylık Alt Sınır 585,00 YTL
Aylık Üst Sınır 3.802,50 YTL
   
01.01.2006'dan itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 17.7 YTL
Günlük Üst Sınır 115,05 YTL
Aylık Alt Sınır 531 YTL
Aylık Üst Sınır 3451,5 YTL
   
01.01.2005'den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 16,29 YTL
Günlük Üst Sınır 105,89 YTL
Aylık Alt Sınır 488,70 YTL
Aylık Üst Sınır 3176,70 YTL
   
01.07.2004'den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 14.805.500 TL
Günlük Üst Sınır 96.232.500 TL
Aylık Alt Sınır 444.150.000 TL
Aylık Üst Sınır 2.886.975.000 TL
   
01.01.2004'den itibaren geçerli olmak üzere
Günlük Alt Sınır 18.321.000 TL
Günlük Üst Sınır 91.605.000 TL
Aylık Alt Sınır 549.630.000 TL
Aylık Üst Sınır 2.748.150.000 TL
   
BİLDİRİM SÜRELERİ
 
BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY BİLDİRİM SÜRESİ
İşe Başlama GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA , ŞİRKETLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMLERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.
Adres Değişikliği OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
İş Değişikliği OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
İşletme Değişikliği OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
İşi Bırakma OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
Nakil OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
Ölüm OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
Tasviye ve İflas OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
Ödeme Kaydedici Cihaz Satın Alma Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN
Ödeme Kaydedici Cihaz Bildirme SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN
Kendi İsteği İle
Ö.K.C.Alımında Kullanmaya
Başlama Süresi
30 GÜN
İşi Bırakmada
Ö.K.C. Mühürletme
Süresi
İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY
Tekrar
Ö.K.C..Kullanmada
Mührü Açtırma Süresi
İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN
  01.05.2004 tarihinden itibaren
  b) Diğer akaryakıt istasyonlarında bir önceki dönem akaryakıt satışları toplamı:
  - 5 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.05.2004 tarihinden itibaren
  - 3 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.09.2004 tarihinden itibaren -1 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.03.2005 tarihinden itibaren
  -1 Trilyon liranın altında kalan mükellefler için 01.09.2005 tarihinden itibaren
  c) 01.01.2005 tarihinden sonra işe başlayan mükelleflerde ise işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başlayacaktır.
  Dileyen mükellefler bu tarihleri beklemeksizin de akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatıp kullanabileceklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFTER TASDİK SÜRELERİ
Öteden Beri İşe 
Devam Edenler
DEFTERİN KULLANILACAĞI YILDAN ÖNCE GELEN SON AYDA
     
Yeni İşe Başlayanlar İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE
     
Sınıf Değiştiren ve Yeni Mükkellefiyete Girenler SINIF DEĞİŞTİRME VE YENİ MÜKELLEFİYETE GİRME TARİHİNDEN ÖNCE
Tasdike Tabi Defterlerin
Dolması Nedeniyle Veya Sair
Sebeple Yeni DefterTasdik Ettirme
YENİ DEFTER KULLANMAYA MECBUR OLANLARIN BUNLARI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE
Tasdik Yenileme DEFTERİ ERTESİ YILDA KULLANMAK
İSTEYENLER OCAK AYI, HESAP DÖNEMİ 
MALİYE AKANLIĞINCA TESPİT EDİLENLER BU DÖNEMİN İLK AYI İÇERİSİNDE
Vergi Muafiyeti
Kalkanlar
MUAFLIKTAN ÇIKMA TARİHİNDEN BAŞLAYARAK ON GÜN İÇİNDE
   
DAVA AÇMA SÜRELERİ
 
Dava Konusu Dava Açılacak Mahkeme Dava Açma Süresi
VERGİ/CEZA İHBARNAMESİNE VERGİ MAHKEMESİNE TEBLİĞDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE
     
İTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMEYE AİT TAHAKKUK FİŞİNE VERGİ MAHKEMESİNE TAHAKKUK TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE
     
ÖDEME EMRİNE VERGİ MAHKEMESİNE TEBLİĞDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE
     
HACİZ VARAKASINA VERGİ MAHKEMESİNE HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE
     
İHTİYATİ TAHAKKUKA VERGİ MAHKEMESİNE İHTİYATİ TAHAKKUKUN BİLDİRİM TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE
     
İHTİYATİ HACZE VERGİ MAHKEMESİNE HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE
     
TEMYİZ DAVASI AÇMA DANIŞTAY'A KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN
KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
(5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri Uyarınca Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları
İlgili Madde Açıklama Oran
KVK 15/1-a Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre 3
birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım
işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak
yapılan hakediş ödemeleri
KVK15/1-b Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri 20
KVK Geç.1/4
GVK Geç. 67/1,2 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen  her nevi tahvil ve  Hazine bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (Eurobondlardan elde edilen hariç) 10
GVK Geç. 67/1,2 Mevduat faizleri (TL. ve döviz cinsinden) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) 15
GVK Geç. 67/1,2 Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılı- ğında ödenen kar payları (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) 15
GVK Geç. 67/1,2 Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) 15
GVK Geç. 67/1,2 Menkul kıymetlerin geri-alım (ters repo) veya satım (repo) taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler(Repo Gelirleri) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) 15
 
GVK Geç.67/8 Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları  
- Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için 0
- Bunların dışında kalanlar için 0
     
KVK 15/2 Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kar payları üzerinden, 15
 
GVK Geç.61 ve Geç. 69 24.04.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak alınmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indiriminden yararlanılan (KV beyannamesi 19.8
üzerinde indirilen) kısım
GVK Geç. 67/1 Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil) 10
GVK Geç. 67/1 Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları(yani bunların ilgili fona iadesinden 10
sağlanan gelirler)
GVK Geç. 67/1 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil ve Hazine bonolarının (eurobondlar  hariç) Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar 10
GVT Geç.67/1 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler  
10
GVK Geç 67/5 Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK’nun Geçici 67’inci maddesinin 1, 2, 3 ve  
4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden,  
- Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve  
varlık finansmanı fonları için 0
- Diğerleri için  
  0
Yıllık Ücretli İzin
 
Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil)  14 Gün
Hizmet Süresi 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara  20 Gün
Hizmet süresi 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün
18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün

Usulsüzlük Cezaları için dosyayı indirebilirsiniz.
Usulsüzlük Cezaları

VERGİDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI
   
01 OCAK 2019 - 30 HAZİRAN 2019 (0-6 Yaş Grubu İçin) 65,30 TL
01 OCAK 2019 - 30 HAZİRAN 2019 (Diğer Çocuklar İçin) 32,65 TL
01 TEMMUZ  2018- 31 ARALIK 2018 (0-6 Yaş Grubu İçin) 58,97 TL
01 TEMMUZ 2018 - 31 ARALIK 2018 (Diğer Çocuklar İçin) 29,49 TL
01 OCAK 2018 - 30 HAZİRAN 2018 (0-6 Yaş Grubu İçin) 54,28 TL
01 OCAK 2018 - 30 HAZİRAN 2018 (Diğer Çocuklar İçin) 27,14 TL
01 TEMMUZ  2017 - 31 ARALIK 2017 (0-6 Yaş Grubu İçin) 51,35 TL
01 TEMMUZ 2017 - 31 ARALIK 2017 (Diğer Çocuklar İçin) 25,68 TL
01 OCAK 2017 - 30 HAZİRAN 2017 (0-6 Yaş Grubu İçin) 48,03 TL
01 OCAK 2017 - 30 HAZİRAN 2017 (Diğer Çocuklar İçin) 24,01 TL
01 TEMMUZ  2016 - 31 ARALIK 2016 (0-6 Yaş Grubu İçin) 46,63 TL
01 TEMMUZ 2016 - 31 ARALIK 2016 (Diğer Çocuklar İçin) 23,31 TL
01 OCAK 2016 - 30 HAZİRAN 2016 (0-6 Yaş Grubu İçin) 44,41 TL
01 OCAK 2016 - 30 HAZİRAN 2016 (Diğer Çocuklar İçin) 22,20 TL
01 TEMMUZ 2015 - 31 ARALIK 2015 (0-6 Yaş Grubu İçin) 41,54 TL
01 TEMMUZ 2015 - 31 ARALIK 2015 (Diğer Çocuklar İçin) 20,77 TL
01 OCAK 2015 - 30 HAZİRAN 2015 (0-6 Yaş Grubu İçin) 39,65 TL
01 OCAK 2015 - 30 HAZİRAN 2015 (Diğer Çocuklar İçin) 19,83 TL
01 OCAK 2014 - 30 HAZİRAN 2014 (0-6 Yaş Grubu İçin) 38,50 TL
01 OCAK 2014 - 30 HAZİRAN 2014 (Diğer Çocuklar İçin) 19,25 TL
01 TEMMUZ 2013 - 31 ARALIK 2013 19,20 TL
01 OCAK 2013 - 30 HAZİRAN 2013 (0-6 Yaş Grubu İçin) 36,92 TL
01 OCAK 2013 - 30 HAZİRAN 2013 (Diğer Çocuklar İçin) 18,46 TL
01 TEMMUZ 2012 - 31 ARALIK 2012 17,90 TL
01 OCAK 2012 - 30 HAZİRAN 2012 16,55 TL
01 TEMMUZ 2011 - 31 ARALIK 2011 16,12 TL
01 OCAK 2011 - 30 HAZİRAN 2011 15,49 TL
01 TEMMUZ 2010 - 31 ARALIK 2010 14,86 TL
01 OCAK 2010 - 30 HAZİRAN 2010 14,35 TL
01 TEMMUZ 2009 - 31 ARALIK 2009 13,98 TL
01 0CAK 2009 - 30 HAZİRAN 2009 13,38 TL
01 Temmuz 2008 - 31 Aralık 2008 12,86 YTL
01 Ocak 2008 - 30 Haziran 2008 12,37 YTL
01 Temmuz 2007 - 31 Aralık 2007 12,09 YTL
01 Ocak 2007 - 30 Haziran 2007 11,75 YTL
01 Temmuz 2006 - 31 Aralık 2006 11,19 YTL
01 Ocak 2006 - 30 Haziran 2006 10,66 YTL
01 Temmuz 2005 - 31 Aralık 2005 10,4 YTL
01 Ocak 2005 - 30 Haziran 2005 10,03 YTL
01 Temmuz 2004 - 31 Aralık 2004 9.652.500 TL
01 Ocak 2004 - 30 Haziran 2004 9.105.000 TL
01 Temmuz 2003 - 31.Aralık 2003 8.575.000 TL
15 Ocak 2003 - 30 Haziran 2003 3.430.000 TL
01 Temmuz 2002 - 14 Ocak 2003 1.632.500 TL
15 Mayıs 2002- 30 Haziran 2002 1.553.000 TL
01 Ocak 2002 - 14 Mayıs 2002 1.515.000 TL
   

 

 

 

VERGİDEN İSTİSNA YEMEK  YARDIMI

Yıllar/Dönem Tutar
   
01 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019 19,00 TL
01 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 16,00 TL
01 OCAK 2017 - 31 ARALIK 2017 14,00 TL
01 OCAK 2016 - 31 ARALIK 2016 13,70 TL
01 OCAK 2015 - 31 ARALIK 2015 13,00 TL
01 OCAK 2014 - 31 ARALIK 2014 12,00 TL
01 OCAK 2013 - 31 ARALIK 2013 12,00 TL
01 OCAK 2012 - 31 ARALIK 2012 11,70 TL
01 OCAK 2011 - 31 ARALIK 2011 10,70 TL
01 OCAK 2010 - 31 ARALIK 2010 10,00 TL
01 OCAK 2009 - 31 ARALIK 2009 10,00 TL
01 OCAK 2008 - 31 ARALIK 2008 9,00 YTL
01 OCAK 2007 - 31 ARALIK 2007 8,80 YTL
01 Ocak 2006 - 31 Aralık 2006 8,25 YTL
01 Ocak 2005 - 31 Aralık 2005 7,50 YTL
01 Ocak 2004 - 31 Aralık 2004 7.000.000 TL
01 Ocak 2003 - 31 Aralık 2003 6.000.000 TL
01 Ocak 2002 -  31 Aralık 2002 4.500.000 TL
   
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
         
Yıllar 1.DÖNEM 2.DÖNEM 3.DÖNEM 4.DÖNEM
         
2018 4,54 8,69 14,03 23,73
2017 6,11 9,7 12,37 14,47
2016 negatif 0,04 2,02 3,83
2015 negatif 1,6 3,17 5,58
2014 3,25 6,64 8,59 10,11
2013 1,98 2,17 2,86 3,93
2012 3,05 5,14 6,05 7,8
2011 2,34 5,65 7,33 10,26
2010 2,33 4,99 6,42 7,7
2009       2,2
2008 1,39 5,55 9,89 12
2007 - 1,29 4,54 7,2
2006 0,39 2,15 5,55 7,8
2005 3,3 4,97 6,6 9,8
2004 3,4 6 7,3 11,2
2003 8,6 18,6 23,7 28,5
2002 15,22 27,65 42,47 59
2001 6,8 37,9 55,8 53,2
2000 - 29,2 33,2 56
1999 9,7 24,2 35,8 52,1
1998 - - - 77,8
1997 - - - 80,4
1996 - - - 72,8
1995 - - - 99,5
1994 - - - 107,6
1993 - - - 58,4
1992 - - - 61,5
1991 - - - 54,1
1990 - - - 55,5
1989 - - - 70,4
1988 - - - 63,2
1987 - - - 29,1
1986 - - - 21,7
1985 - - - 35,9
1984 - - - 37,5

© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.