Gelir Vergisi İle İlgili 2019 Yılında Uygulanacak Bazı Hadler ve Tutarlar Belirlendi.

Sirküler

01/11

02.01.2019

KONU:

 

*  Gelir Vergisi İle İlgili 2019 Yılında Uygulanacak Bazı Hadler ve Tutarlar Belirlendi.

 

* Vergiye Uyumlu Mükelleflerin 2018 Yılı Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Hesaplanan Vergilerinden İndirim Konusu Yapabilecekleri Tavan Tutarı Belirlendi.

 

* 2006 Yılından Önce İhraç Edilmiş Devlet Tahvili Ve Hazine Bonosu Faizleri İçin Uygulanacak İndirim Oranı Belirlendi.

 

A) Gelir Vergisi İle İlgili 2019 Yılında Uygulanacak Bazı Hadler Ve Tutarlar Belirlendi:

 

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan maktu hadler ve tutarlar 2018 yılı yeniden değerleme oranında (%23,73) arttırılmış olup, 2019 yılında uygulanacak yeni hadler ve tutarlar 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 305 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. (Yeniden değerleme oranı ile arttırılarak yapılan hesaplamada maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirleri dikkate alınmamaktadır.)

Söz konusu genel tebliğ ile yapılan açıklama ve düzenlemelerden bazıları şu şekilde özetlenebilir:

 

Konut Kira Gelirlerinde Uygulanan İstisna Tutarı­:

 

2018 yılında elde edilen konut kira gelirleri için 4.400 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2019 yılı konut kira gelirleri için 5.400 TL olarak tespit edilmiştir. (GVK Md:21)

 

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan  Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı:

 

2018 yılı için 16,00 TL (KDV hariç) olarak uygulanan söz konusu istisna tutarı, 2019 yılı için 19,00 TL (KDV hariç) olarak uygulanacaktır. (GVK Md:23/8)

 

2019 Yılına Ait Gelirler İçin Geçerli Gelir Vergisi Tarifesi:

 

Ücret Gelirleri Tarifesi:

 

18.000 TL'ye kadar

15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL fazlası

27%

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL fazlası

35%

 

Diğer Gelirler Tarifesi:

 

18.000 TL'ye kadar

15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

27%

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası

35%

   

 

2018 yılında elde edilerek 2019 yılının Mart ayında yıllık beyanname ile beyan edilecek olan gelirler için ise yukarıdaki tarife değil 2018 yılı vergi tarifesi dikkate alınacaktır.

 

Engellilik İndirimi Tutarları:

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere;

Birinci derece engelliler için  1.200 TL,

İkinci derece engelliler için      650 TL,

Üçüncü derece engelliler için   290 TL,

olarak tespit edilmiştir.

 

Basit Usuldeki Mükelleflerle İlgili Düzenlemeler:

 

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira tutarı sınırı ile, özel şartlara ilişkin hadler belirlenmiş, kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş olan malların ticaretini yapanların 2019 yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için aşmamaları gereken hadler açıklanmıştır.

Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulamasına 2019 yılında da devam edilecektir.

Değer Artış Kazançlarına Ait İstisna:

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. Maddesinde yer alan değer artış kazançlarından bir yıl içinde sağlanan kazanç toplamının 14.800 TL’si 2019 yılı için gelir vergisinden istisnadır. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasında istisna uygulanmamaktadır. (Söz konusu istisna tutarı 2018 yılı gelirleri için de 12.000 TL olarak uygulanacaktır.)

 

Arızi Kazançlarda İstisna:

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. Maddesinde yer alan arızi kazançlar toplamının 2019 yılı için 33.000 TL’si Gelir Vergisinden istisnadır. İstisna; anılan maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) için geçerlidir. (Söz konusu istisna tutarı 2018 yılı gelirleri için de 27.000 TL olarak uygulanacaktır.)

 

Tevkifata Tabi Tutulmuş Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-c maddesinde yer alan; tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2019 takvim yılı gelirleri için 40.000 TL (Gelir Vergisi tarifesinin 2. gelir dilimi) olarak uygulanacaktır. (2018 yılı için uygulanacak beyanname verme sınırı 34.000 TL’dir.)

 

Tevkifata ve İstisnaya Tabi Olmayan Bazı Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.200 TL olarak tespit edilmiştir. (2018 yılı gelirleri için geçerli olan tutar 1.800 TL’dir)

 

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Kazanç İndirim Tutarı:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendine göre; Gelir vergisi matrahının tespitinde, Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 11.000 TL olarak tespit edilmiştir.(2018 yılı gelirleri için geçerli olan tutar 9.000 TL’dir.) Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan Genç Girişimcilik Kazanç İstisnasından faydalananlar bu indirimden faydalanamazlar.

 

B) Vergiye Uyumlu Mükelleflerin 2018 Yılı Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Hesaplanan Vergilerinden İndirim Konusu Yapabilecekleri Tavan Tutarı Belirlendi.

Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121. maddesi kapsamında Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), maddede yer alan şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.

Ancak  hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1.000.000 Türk lirasından fazla olmayacak olup söz konusu tutar 2018 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%23,73) arttırılarak uygulanacaktır.

Bunun sonucunda 01.01.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere vergiye uyumlu mükelleflerin faydalanabileceği vergi indirim tutarı 1.200.000 TL yi geçemeyecektir.

 

C) 2018 Yılında Elde Edilen Bazı Menkul Sermaye İratlarının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı:

 

1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilmekte olup, 2018 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı %140,41 olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Ancak bu oranlar dikkate alındığında, 2018 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.  Bu kapsamda, 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

 

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

305 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 SIRKULER EKI-01-11.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.