İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı.

SİRKÜLER

01/04

02/01/2014

 

KONU:

 

* İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı. 

 

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERLE İLGİLİ İADESİ ALINAMAYACAK KDV TUTARI:

 

İndirimli orana tabi mal teslimi ve hizmet ifası ile ilgili olarak yüklenilen ve indirimle giderilemeyen KDV tutarının belli bir sınırı aşan kısmı Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde mükellefe iade edilebilmektedir.

 

2013 yılına ilişkin iadeler için sözkonusu yıllık sınır (iade edilmeyecek tutar) 17.000 TL olup, 2014 yılındaki iadelerdeki yıllık sınır ise 17.700 TL olarak dikkate alınacaktır.

 

Konuyla ilgili olarak 30 Aralık 2013 tarihli (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 123 Seri No’lu KDV Genel Tebliği aşağıda sunulmuştur.

 

Saygılarımızla,


 

 

 

 

123 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
 

 

 

Resmi Gazete No

28867 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi

30/12/2013

Kapsam

 

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 123)

KDV Kanununun 29 uncu maddesinde; bu Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının, maddede sayılan borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bakanlar Kurulu, bu hükmün uygulanmasına yönelik olarak 2006/10379 sayılı Kararname ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınırı 2006 yılında gerçekleşecek işlemler için geçerli olmaküzere 10.000 TL olarak belirlemiştir.

Aynı Kararnameye göre, 2007 ve izleyen yıllarda ise bu sınır Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak, bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL'den fazla olan tutarlar ise 100 TL'nin en yakın katına yükseltilecektir.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2013 yılında geçerli olan 17.000 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2013 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 3,93) artırılarak 2014 yılı için 17.700 TL olarak uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

 

 

 

 

 

 

“Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.”

 

 

 

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.