01.01.2019 Tarihinden İtibaren Tebligat Kanunu Dahilindeki Tebligatlar Elektronik Ortamda Yapılacaktır.

Sirküler

01/21

07.01.2019

KONU:

 

* 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Tebligat Kanunu Dahilindeki Tebligatlar Elektronik Ortamda Yapılacaktır.

 

01.01.2019 Tarihinden İtibaren Tebligat Kanunu Dahilindeki Tebligatlar Elektronik Ortamda Yapılacaktır.

 

7201 sayılı Tebligat Kanunu dahilinde;

 

  • Kazaî mercileri (Yargılama Yapan Tüm Kurumlar),
  • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,
  • (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler,
  • (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
  • (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile vakıf yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dahil tüm tebligatlar bu kanun hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

Kanunun 7/a Maddesi kapsamındaki elektronik tebligat ile ilgili hususlar, 06.12.2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazetede Adalet Bakanlığı’nca yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Aynı kanunun 7/a maddesi hükümleri göre aşağıda yer alan gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar

 

-  5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler

-  Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları

-  Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri

-  Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar

-  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları

 

- Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri (sermaye şirketleri, kooperatifler, dernekler, vakıflar vs.)

 

-  Noterler

-  Baro levhasına yazılı avukatlar

-  Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler

- İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

 

Yukarıda yer alan kapsam dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri halinde elektronik tebligat adresi verilecek olup, bu durumda da bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olacaktır.

 

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak olup, elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülecektir.

Başvuru zorunluluğu bulunan yukarıdaki kuruluşlar, başvurularını aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte zorunluluğun başladığı 01.01.2019 tarihinden itibaren bir ay içinde (ocak ayı sonuna kadar) PTT’ye yapmaları gerekir.

 

  • Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.
  • Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.
  • Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

 

Elektronik Tebligata ilişkin hükümler 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususlar (vergi/ceza ihbarnamesi, ödeme emri, düzeltme fişi, yoklama fişi vb.) Vergi Usul Kanununun Tebliğ Esasları hükümlerine göre yapılmaktadır.

 

Elektronik Tebligat Yönetmeliği sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla. 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-01-21.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.