1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğinde Yer Alan Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü Yeniden Düzenlenmiştir.

SİRKÜLER

12/09

11.12.2017

KONU:

* 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğinde Yer Alan Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü Yeniden Düzenlenmiştir.

 

1 SERİ NO.LU TRANSFER FİYATLANDIRMASI TEBLİĞİNDE YER ALAN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE ANLAŞMA USULÜ YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

 

07.12.2017 tarihli ve 30263 Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği’nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliği’nde yer alan “6-Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İle Anlaşma Usulü” başlıklı bölümü yeniden düzenlenmiştir.

Tebliğ ile;

 • Peşin fiyatlandırma anlaşmalarında izlenen süreçler,
 • Anlaşmanın süresi,
 • Anlaşma takibi ve yıllık rapor
 • Özellik arz eden hususlar

            başlıkları altında yeni uygulamalar ve açıklamalar getirilmiştir

Tebliğ ile getirilen yeni uygulama ve açıklamalara özet olarak aşağıda yer verilmiştir.

 • Mükellef tarafından talep edilmesi durumunda, yazılı başvurudan önce, İdare ile ön görüşme yapılması mümkün bulunmaktadır.
 • Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin süreç, mükellefin yazılı başvurusu ile başlar. Söz konusu başvuru, EK-1’de yer alan başvuru formuna uygun olarak yapılacaktır. Formdaki bilgileri içermek kaydıyla mükellefler anlaşma başvurularını diledikleri formatta da hazırlayabileceklerdir.
 • Değerlendirme ve analiz sürecinin, tek taraflı peşin fiyatlandırma anlaşma başvurusunda altı ay, iki taraflı ve çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmaları başvurularında ise 12 ay içinde sonuçlandırılacaktır.
 • İdareye yapılan tek taraflı peşin fiyatlandırma anlaşma başvurusu, başvuru talebine ilişkin yazının İdarenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren dokuz ay içinde sonuçlandırılır. Başvurunun bu süre içinde sonuçlandırılamaması durumunda, İdare ile mükellefin anlaşması halinde söz konusu süre uzatılabilir.
 • İdareye yapılan iki taraflı ya da çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşma başvuruları, başvuru talebine ilişkin yazının İdarenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 18 ay içinde sonuçlandırılır. Başvurunun bu süre içinde sonuçlandırılamaması durumunda, idareler ile mükelleflerin anlaşması halinde süre uzatılabilir.
 • İdare, mükellefin anlaşmada belirlenen koşullara uyum gösterip göstermediğini ve/veya bu koşulların geçerliliğini sürdürüp sürdürmediğini, anlaşmada belirlenen süre boyunca mükellefin sunacağı peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin yıllık rapor üzerinden takip eder.
 • Söz konusu raporun, anlaşma süresi boyunca her yıl kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde Tebliğ’in ekinde yer alan (EK-2) formata uygun şekilde hazırlanarak bir yazı ekinde İdareye gönderilmesi gerekmektedir
 • Öte yandan, İdare ile peşin fiyatlandırma anlaşması imzalayan mükelleflerin, anlaşma kapsamındaki işlemlerine ilişkin olarak yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamalarına gerek bulunmamaktadır. Ancak anlaşma müddeti boyunca her yıl hazırlanacak olan peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin yıllık rapor içerisinde Tebliğ’in ekinde yer alan (EK-4) unsurlara da yer verilmesi gerekmektedir.
 • İlişkili kişilerle gerçekleştirilen ve anlaşma kapsamında olmayan işlemler için yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlanmaya devam edilecektir.
 • Mükellef tarafından yapılan peşin fiyatlandırma anlaşma başvurusunun İdare tarafından reddedilmesi veya anlaşma süreci içinde herhangi bir zamanda mükellef tarafından başvurunun geri çekilmesi, mükellefin otomatik olarak İdare tarafından vergi incelemesine sevk edilmesini gerektirmeyecektir.
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanmasının mümkün olması ve anlaşma koşullarının zamanaşımına uğramamış geçmiş vergilendirme dönemlerinde de geçerli olması halinde, mükellef ve İdare belirlenen yöntemin söz konusu dönemlere de tatbik edilmesini, bu dönemleri anlaşma kapsamına almak suretiyle sağlayabilecektir.

Ayrıca 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 492 sayılı Harçlar Kanunun 32’nci maddesiyle, Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı Tarifede yer alan ve anlaşma sürecinde ödenmesi gereken başvuru harcı (2017 yılı için 56.979,40 TL) ve yenileme harcı (45.583,30 TL) kaldırıldığını hatırlatmak isteriz.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SIRKULER EKI-12-09.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.