1 ve 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliğleri Yayımlandı.

SİRKÜLER

06/01

05.06.2017

KONU:

* 1 ve 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliğleri Yayımlandı.

 

1 VE 2 SERİ NO.LU BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI

 

27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı Kanunun;

  • 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde Maliye Bakanlığının ve bazı idarelerin bir kısım alacaklarının yeniden yapılandırılmasına,
  • 5 inci maddesinde, bazı yerlerde 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre ilan edilmiş olan mücbir sebep hâlinin sonlandırılmasına, 
  • 6 ncı maddesinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde değişiklik yapılmasına,
  • 7 nci maddesinde, 6183 sayılı Kanuna 48/A maddesi eklenerek vergiye uyumlu mükelleflerin vergi borçlarının taksitlendirilmesine, 
  • 8 inci maddesinde, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” verilmemesi, eksik verilmesi gibi hallerde Vergi Usul Kanununa göre ceza kesilmemesine,
  • 15 inci maddesinde, idari yaptırım kararlarının, Maliye Bakanlığı tarafından kurulan teknik altyapı kullanılmak suretiyle elektronik ortamda tebliğ edilebilmesine,
  • Geçici 1 inci maddesinde, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasının teşvik edilmesine, ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Bu sefer 03.06.2017 tarih ve 30085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile Kanunun 1,2,ve 3. maddelerinde yer alan Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılmasına, 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile aynı Kanunun 5. maddesinde yer alan bazı yerlerde 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre ilan edilmiş olan mücbir sebep hâlinin sonlandırılmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

Söz konusu tebliğler sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

SIRKULER EKI-01.pdf
SIRKULER EKI-02.pdf
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.