Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

SİRKÜLER

03/05

                                    04/03/2016

 

KONU:

*Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARINA İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI:

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından asgari ücret destek tutanarına işikin duyuru yayımlanmıştır.

6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci madde ile işverenlerimize 2016/Ocak ila 2016/Aralık döneminde uygulanmak üzere Hazine desteği verilmesi hükme bağlanmıştır.

Duyuruda hazine yardımının uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmış olup yapılan açıklamaların özeti aşağıdadır;  

-Hazine desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacaktır. Gerekli şartları taşıyan işverenler, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır.

-İlgili madde uyarınca verilecek destek tutarı sigorta primlerinin ödenmesi gereken ayı/dönemi takip eden ayda/dönemde tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edilecektir.

-Buna gore; 2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılacak olan Hazine desteği tutarı 2016/Mart ayında bankaya yapılacak ödeme sırasında, bankada asgari ücret destek tutarı düşülmüş miktar görüneceğinden, bankaca belirtilen tutar ödenmek suretiyle mahsup işlemi yapılacaktır. Takip eden aylarda da mahsup işlemi belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

İşverenlerin, e-bildirge kullanıcı ekranında bulunan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri altında “6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları Görüntüleme” menüsünden yararlanacakları Asgari Ücret Destek tutarlarını görmeleri mümkün bulunmaktadır. Söz konusu ekran görüntüsü de duyuruya eklenmiştir.

Söz konusu duyuru sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI - 03 -05.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.