2018 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarları ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları Açıklandı.

SİRKÜLER

07/10

11.07.2018

KONU:

*2018 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarları ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları Açıklandı.

 

2018 YILI 2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İTİBARİYLE DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİ VE AR-GE HARCAMASI TUTARLARI İLE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNDE YATIRIM KATKI TUTARININ ENDEKSLEME ORANLARI AÇIKLANDI.

 

2017 yılından devreden, Yatırım İndirimi İstisna Tutarının, Ar-Ge İndirimi Tutarının ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yatırım Katkı Tutarının 2018 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi endekslemesinde dikkate alınacak oranlar aşağıda açıklanmıştır.

 

 A. Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 61. Madde Kapsamında Yapılan Yatırımlar:

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 61 inci madde kapsamında aynı Kanunun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde yapılan yatırımlar nedeniyle hesaplanan ve kazanç yetersizliği dolayısıyla kullanılamayıp sonraki yıllara devreden yatırım indirimi tutarları yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 49 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; 2018 yılı 2. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,69 olarak açıklanmıştır.

 

 B. Gelir Vergisi Kanunu’nun Mülga 19. Madde Kapsamında Yapılan Yatırımlar:

Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 19. maddesi kapsamında yapılan yatırımlar üzerinden hesaplanan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle kullanılamayıp sonraki yıla devreden yatırım indirimi tutarları yurt içi üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen artış oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır.

2018 yılı 2. Geçici Vergi dönemi için uygulanacak artış oranı %15,52 olarak hesaplanmıştır.

 

 C. Ar-Ge İndirimi:

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarında kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan ar-ge harcamaları, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

Bu kapsamda 2017 yılından devreden Ar-ge harcamalarının indirime esas alınacak tutarı; 2018 yılı 2. Geçici Vergi dönemi için yeniden değerleme oranı olan %8,69 olarak açıklanmıştır.

 

D. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yatırım Katkı Tutarı:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için; yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırım katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

Bu kapsamda 2018 öncesinde tamamlanan yatırımlarla ilgili olarak 2018 yılına devreden yatırım katkı tutarları (henüz kullanılmamış olan); 2018 yılı 2. Geçici Vergi dönemi için %8,69 oranında arttırılarak dikkate alınacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                                           

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 49

 

 

Konusu       

:

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi    

:

03/07/2018

Sayısı   

:

KVK-49 / 2018-3 / Yatırım İndirimi - 35

İlgili olduğu maddeler           

:

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   

:

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

                            

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,69 (yüzde sekiz virgül altmışdokuz) olarak tespit edilmiştir.

 

 Duyurulur.

 

                                                                                                                                                                                  Necmi KESKİNSOY

Gelir İdaresi Başkan V.

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.