Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Mükelleflerce Düzenlenecek Mali Raporların Verilme Süresi Değişti.

SİRKÜLER

09/07

22.09.2016

KONU :

* Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Mükelleflerce Düzenlenecek Mali Raporların Verilme Süresi Değişti.

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN MÜKELLEFLERCE DÜZENLENECEK MALİ RAPORLARIN VERİLME SÜRESİ DEĞİŞTİ.

 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu' nun uygulanmasına ilişkin usül ve esasları düzenleyen ve 12/03/2014 tarihli 28939 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01/04/2014 tarihinde yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ nin “Yönetici Şirket Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 15. maddesinin birinci fıkrasının bendine göre  "Yönetici Şirket Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanmış, üçer aylık dönemler halinde kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı bilgilerin üçer aylık dönemi takip eden altmış gün içerisinde Bakanlığa gönderilmesi, ayrıca aynı bilgilerin elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması” ve aynı yönetmeliğin “Muafiyetler ve İstisnalar” başlıklı 37. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde “Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanmış, üçer aylık dönemler halinde Bölge Yönetici Şirket ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi mali müşavirince onaylı bilgiler Bakanlığa üç aylık dönemi takip eden altmış gün içerisinde gönderilir. Bu süre içerisinde gönderilmemesi halinde, Bölgede sağlanan muafiyetlerin devam edip etmeyeceğine yönelik inceleme yapılmasını sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı, Bakanlık tarafından bilgilendirilir.’’ hükmü yer almaktaydı.

 

Bu defa 10.08.2016 tarihli 29797 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01/03/2016 tarihinde yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ nin “Yönetici Şirket Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14. maddesinin birinci fıkrasının bendine göre “Yönetici şirketin kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgileri, Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak yazılı ve elektronik ortamda günlük veya anlık tutulması, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgilerin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde Haziran ayından itibaren girişimcilerin üç aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması” ve aynı yönetmeliğin ”Muafiyet, İndirim ve İstisnalar” başlıklı 35. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ”Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak hazırlanmış olan, Bölge yönetici şirket ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgiler her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir. açıklamalarına yer verilmek suretiyle söz konusu raporların Genel Müdürlüğe verilme süresi yeniden belirlenmiştir.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.