Serbest Meslek Erbabının Defter-Beyan Sistemine Yapması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.

 

SİRKÜLER

02/11

26.02.2018

 

KONU:

 

* Serbest Meslek Erbabının Defter-Beyan Sistemine Yapması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.

 

SERBEST MESLEK ERBABININ DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE YAPMASI GEREKEN OCAK AYI KAYITLARINA İLİŞKİN SÜRE 2 NİSAN 2018 TARİHİ SONUNA KADAR UZATILDI.

17.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile; serbest meslek erbabının (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellefler olanlar hariç), İşletme hesabına göre defter tutan mükelleflerin ve basit usule tabi mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen “Defter-Beyan Sistemi” hakkında açıklamalar yapılmıştı.

Tebliğ’de yer alan açıklamalara göre serbest meslek erbabı tarafında işlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemeyecektir. (Söz konusu açıklamaların yer aldığı sirkülerimiz 19.12.2017 tarih ve 12/16 no ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştır.)

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 23.02.2018 tarihinde yayımlanan 100 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26.02.2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2.4.2018 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Ayrıca, Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler tarafından 2018/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

 

VUK-100 / 2018-4 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri aşağıda yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

 

Tarih: 23/02/2018

Sayı: VUK-100 / 2018-4

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

   

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/100

Konusu: 01/01/2018 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanan Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından, 2018/Ocak dönemine ait olarak Sisteme yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu döneme ait beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi.

 

Tarihi: 23/02/2018

Sayısı: VUK-100 / 2018-4

 

1. Giriş:

Defter-Beyan Sisteminin ilk defa kullanılmaya başlanması nedeniyle Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Sisteme 2018/Ocak dönemi için yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu dönem için verilmesi gereken beyannamelerin, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden, Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2. 2018/Ocak Dönemine İlişkin Olarak Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Sürenin Uzatılması:

26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

 

3. 2018/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler tarafından 2018/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

 

                                                                                  Adnan ERTÜRK

                                                                            Gelir İdaresi Başkanı

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 © Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.