5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri (Seri No: 4-5-6) Yayımlandı.

SİRKÜLER

10/04

                                                                                           04.10.2016

KONU:

* 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri (Seri No: 4-5-6) Yayımlandı.

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞLERİ (Seri No: 4-5-6) YAYIMLANDI:

30/09/2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğlerinde;  5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda 16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile 10/8/2016 tarihli ve 29797  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak açıklamalar yapılmıştır.

  • 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği’nde  (Seri No: 4) Gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Gelir Vergisi stopajı ile ilgili düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

-Gelir Vergisi stopajı teşvikinden faydalanmak için Ar-ge merkezlerinde en az 15 (2016/9093 sayılı BK Kararında belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için 30) tam zaman eşdeğer Ar-ge personeli, tasarım merkezlerinde ise en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam edilmesi gerekmektedir.

-Asgari Ar-ge ve tasarım personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan personelin üçer aylık dönemler itibari ile ortalaması alınacaktır.

-Haftalık 45 saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmayacaktır.

-Tam zamanlı çalışan personelin ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-ge,yenilik ve tasarım faaliyeti ile ilgili olması halinde hak kazanılmış hafta tatili ve  yıllık izin süreleri ile Ulusal bayram ve genel tatiller de dikkate alınacaktır.

-Kısmi zamanlı çalışan personelin Ar-ge,yenilik ve tasarım faaliyetlerine ayırdığı zaman toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınarak bulunan ücreti dikkate alınarak yapılacaktır. Ancak hafta tatili ve  yıllık izin süreleri ile Ulusal bayram ve genel tatiller de dikkate alınmayacaktır.

-2016/9091 sayılı BKK ile tespit edilen faaliyetlerle sınırlı olmak üzere, Ar-ge ve tasarım merkezi dışında geçirilecek sürelerin Ar-ge ve tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğunun tevsiki ve sorumluluğu Ar-ge veya tasarım merkezi yönetimine ait olacaktır. Bu kapsamda yararlanılan teşvikler (projeler itibari ile personel listesi) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan yıllık faaliyet raporunda bildirilecektir.

- 2016/9091 sayılı BKK uyarınca, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süre ile çalışan  Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (üniversiteden onaylı aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü  gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir. Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde alınan dersler kapsamında yapılacak araştırmalar da değerlendirilecektir. Yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yıllık, doktora yapanlar için iki yıllık sürelerin uygulamasında kayıt dondurma kapsamında geçen süreler dikkate alınmayacaktır.

- Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personeline bu faaliyetlerine ilişkin olarak ödenen ve Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesine göre ücret kapsamında değerlendirilen prim, ikramiye ve benzeri ödemeler gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir. Ancak bu ücretlerden; yol (gerçek yol giderleri dâhil), konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler destek ve teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir.

-Yukarıda yer verilen dışarıda geçirilen sürelere isabet eden ücretler de, gelir vergisi stopaj teşvikinin hesabında dikkate alınacak, Ancak, teşvikten faydalanılan süre haftada 45 saate isabet eden ücret tutarını geçemeyecektir.

-Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamında fazla mesai dahil çalıştığı süreye ilişkin ücret üzerinden hesaplanan vergi tutarına öncelikle AGİ indirimi uygulanacak olup, kalan gelir vergisi tutarı üzerinden her bir personel bazında muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkine konu edilecektir.

  • 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği’nde (Seri No: 5) Damga vergisi ve harç istisnalarına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Damga Vergisi ve Harç istisnası ile ilgili düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

- Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna olacaktır.

Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için;

a) Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, rekabet öncesi işbirliği ile Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri için başvuru yapılan ve desteği veren kamu kurumundan veya 5746 sayılı Kanunda belirtilen vakıflardan,

b) Teknoloji merkezi işletmeleri için TEKMER müdürlüğünden,

c) Uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri için TÜBİTAK’tan,

alınan veya bunlar tarafından onaylanan; işlemin 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri ile ilgili olduğunu gösteren proje öneri bilgileri formu veya destek karar yazısı ya da proje sözleşmesi veya bu mahiyetteki belgenin işlem esnasında noter, resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi gerekmektedir.

-Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

-Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde istihdam edilen personele ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ile bu Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinden damga vergisi alınmayacaktır.

-Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri projelerde sipariş alanlar damga vergisi istisnasından yararlanacak, sipariş verenler de bu kapsamda sadece sipariş alan Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile sipariş verilmesine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi istisnasından yararlanacaklardır.

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği’nde (Seri No: 6) 6676 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak ar-ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim sermayesi desteği uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Sözkonusu tebliğde;

       - Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ve kapsamı tanımlanmıştır.

- Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilecek harcamalar açıklanmıştır.

- Siparişe dayalı Ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde indirim

- 5746 sayılı kanun kapsamında alınan hibe desteklerin durumu konusunda açıklamalar yapılmıştır.

İlgili tebliğler sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.4 SERİ NOLU 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ - 2016-09-30.pdf,5 SERİ NOLU 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ - 2016-09-30.pdf,6 SERİ NOLU 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ - 2016-09-30.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.