6663 Sayılı Kanun İle İş Ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yapılan Değişiklikler.

SİRKÜLER

02/11

                      23/02/2016

KONU:

*6663 Sayılı Kanun İle İş Ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yapılan Değişiklikler.

6663 SAYILI KANUN İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10 Şubat 2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun ile Vergi Kanunlarında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar 11.02.2016 tarih ve 02/07 sayılı sirkülerimizde yer almaktadır.

Bu sirkülerimizde ise 6663 sayılı Kanunun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununda yapılan düzenlemeler açıklanmıştır.

5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;

1.  4/B Kapsamında Çalışan Emeklilerden Kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi Kaldırıldı.

6663 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un Sigortalı Sayılmayanlar başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasına (n) bendi eklenmiştir.  Eklenen bent;

“n) 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere, yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar,” şeklindedir.

Ayrıca aynı Kanunun 24. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un 30. Maddesinin başlığı “Yaşlılık aylığının başlangıcı ve kesilmesi” şeklinde değiştirilmiştir. 30. maddenin 3. fıkrasının (a) ve (b) bendinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre; 4/b kapsamında çalışmaya başlayan ya da bu kapsamdaki çalışmasını devam ettiren emeklilerden sosyal güvenlik destek primi alınmayacaktır.

2.  İlave sigorta primi teşvik oranın uygulanmasında asgari çalışan sayısı şartı kaldırıldı.

Bu Kanun'un 28. maddesiyle, 5510 sayılı Kanunun Prim Oranları ve Devlet Katkısı başlıklı 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi  “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik ile teşvikten yararlanmak için belirli sayıda sigortalı çalıştırılmasına ilişkin düzenlemeden vazgeçilmiştir.

Buna göre; aşağıdaki tabloda bölgelere göre teşvik kapsamındaki iller ve teşvikin uygulanacağı sürler gösterilmiş olup, bu illerde ve bu süreler içerisinde, 4/a kapsamında, herhangi bir sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine, sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ek olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan daha eklenmek  sigorta primi teşviki uygulanacaktır.

 

I.BÖLGE

 

II.BÖLGE

 

III.BÖLGE

 

31.12.2016 Tarihine Kadar

 

31.12.2017 Tarihine Kadar

 

31.12.2018 Tarihine Kadar

1

Afyonkarahisar

1

Adıyaman

1

Ağrı

2

Amasya

2

Aksaray

2

Ardahan

3

Artvin

3

Bayburt

3

Batman

4

Bartın

4

Çankırı

4

Bingöl

5

Çorum

5

Erzurum

5

Bitlis

6

Düzce

6

Giresun

6

Diyarbakır

7

Elazığ

7

Gümüşhane

7

Hakkari

8

Erzincan

8

Kahramanmaraş

8

Iğdır

9

Hatay

9

Kilis

9

Kars

10

Karaman

10

Niğde

10

Mardin

11

Kastamonu

11

Ordu

11

Muş

12

Kırıkkale

12

Osmaniye

12

Siirt

13

Kırşehir

13

Sinop

13

Şanlıurfa

14

Kütahya

14

Tokat

14

Şırnak

15

Malatya

15

Tunceli

15

Van

16

Nevşehir

16

Yozgat

16

Bozcada-Gökçeada

17

Rize

 

 

 

 

18

Sivas

 

 

 

 

19

Trabzon

 

 

 

 

20

Uşak

 

 

 

 

Ayrıca 6663 Sayılı Kanunun;

-25. maddesi ile, 5510 sayılı Kanunun Vazife malullüğü başlıklı 47. maddesinde, 60 ve da yer alan diğer düzenlemeler;

-26. maddesi ile, Genel sağlık sigortalısı sayılanlar başlıklı 60. maddesinde,

-27. maddesi ile, Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları başlıklı 67. maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;

1.     Çocuğu Olanlara Kısmi Zamanlı Çalışma Hakkı Getirildi.

6663 sayılı Kanunun 21. maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13.  maddesine yeni fıkralar eklenmiş ve çocuğu olanlara kısmi zamanlı çalışma hakkı tanınmıştır.

Buna göre;

-Doğum sonrası kısmi zamanlı çalışma 4857 sayılı Kanunun 74. maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra uygulanacaktır.

-Kısmi zamanlı çalışma hakkından mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar yararlanılabilecektir.

-Ebeveynlerden yalnızca biri kısmi zamanlı çalışma talebinde bulunabilecektir.

-Bu talebin işveren tarafından karşılanması gerekmekte olup geçerli fesih nedeni sayılmayacaktır.

Kısmi çalışmaya ilişkin diğer düzenlemeler kanun maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Ayrıca bu fıkra kapsamında hangi sektör veya işlerde kısmi çalışma yapaılabileceği ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esasların Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiştir.

2.      Ücretsiz İzin Kullanma Hakkına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

6663 sayılı Kanunun 22. maddesiyle 4857 sayılı Kanunun 74. maddesinde yapılan düzenlemelere göre;

-Doğumda veya doğumdan sonra annenin ölümü halinde, annenin kullanamadığı doğum sonrası izinler babaya verilecektir.

-Üç yaşından küçük çocuğun evlat edinilmesi halinde eşlerden birine ya da evlat edinene, çocuğun aileye teslim edildiği tarihten itibaren 8 haftalık analık izni kullandırılacaktır.

3.      Doğum Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

6663 sayılı Kanunun 20. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Ek 5. madde eklenmiş ve yukarıda belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince işçiye yarım çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin yeni bir düzenleme getirilmiştir.

6663 Sayılı Kanun sirkülerimiz ekindedir.

 Saygılarımızla, 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160210.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160210.htm

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.