6676 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle 5746 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler.

SİRKÜLER

03/04

           04/03/2016

 

KONU:

* 6676 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle 5746 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler.

6676 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE 5746 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6676 sayılı Kanunla; 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmıştır.

6676 sayılı kanunu 01.03.2016 TARİH VE 03/01 sayılı sirkülerimiz ile duyurmuştuk.

  1. sayılı Kanunla  5746 Sayılı kanunda yapılan değişiklikleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

1) Tasarım faaliyetleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamına alınmış ve 5746 sayılı Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un adı; “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiştir.

2) Tasarım faaliyetlerinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine sağlanan tüm destek ve teşviklerden faydalanması sağlanmıştır.

3) 5746 sayılı Kanun kapsamına “Tasarım Merkezi” , “Tasarım Faaliyeti”,”Tasarım Personeli” ve “Tasarımcı”  gibi tanımlar ilave edilmiş olup, tanımlar aşağıdaki gibidir:

Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,

Tasarım merkezi: Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri,

Tasarım personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenleri,

Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri,

Tasarım Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeyi,

4) Ar-ge Merkezi tanımının içerisine “sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-ge ve Yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan” ifadesi eklenmiştir. Yani Ar-ge merkezlerinde siparişe dayalı gerçekleştirilen Ar-ge ve Yenilik faaliyetleri de Kanun kapsamında sağlanan desteklerden faydalanabilecektir.

5) 5746 sayılı kanunda yer alan “Ar-Ge indirimi”, “Ar-Ge ve tasarım indirimi” olarak değiştirilmiş ve tasarım projeleri kapsamında, tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen tasarım harcamalarının tamamı indirim konusu yapılmıştır. Ayrıca Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı; Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı indirim konusu yapılabilecektir.

6) Gelir Vergisi stopajı teşviği değiştirilmiştir. Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme  projesi  anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile bu kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen  tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin ; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin ;

- Doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanbeşi,

- Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve

Diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesna edilmiştir.

“Temel Bilimler”, aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Temel Bilimler: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarını, ifade eder.

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmının, iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı hükme bağlanmıştır. Ancak, bu kapsamda her bir Ar-Ge merkezine sağlanacak destek, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onu ile sınırlandırılmıştır.

Ayrıca, Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmının, iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı, ancak bu kapsamda her bir Ar-Ge merkezine sağlanacak desteğin, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemeyeceği belirtilmiştir.

7) Ar-ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personellerin resmi tatil ücretleri ve zorunlu olarak dışarıda geçirilen sürelerde elde ettikleri ücretler belirli şartlar dahilinde stopaj teşviğinden faydalandırılabilecektir. Ancak personelin fazla çalışma ücretleri, destek ve teşviklerden faydalandırılmayacaktır.

“Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.“

8) Sigorta primi desteği kapsamına, bu kanun kapsamında sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelide alınmıştır.

9) Bu Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna edilmiştir.

10) Siparişe Dayalı Ar-Ge Faaliyeti Yürüten Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Siparişi Veren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine de indirim imkanı getirilmiştir.

Ar-Ge ve tasarım merkezleri tarafından sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin yaptıkları harcamaların yüzde ellisinin bu merkezler tarafından, yüzde ellisinin ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından indirim olarak dikkate alınabileceği hükme bağlanmıştır.Siparişi verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin olmaması halinde Ar-Ge veya tasarım harcamasının tamamının Ar-Ge ve tasarım merkezi tarafından indirilebileceği ve siparişi verenin bu indirim ve sipariş verilmesine ilişkin kağıtlara ait damga vergisi istisnası dışındaki teşvik ve destek unsurlarından yararlanamayacağı ayrıca belirtilmiştir.

11) Ar-Ge merkezlerindeki elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısını on beşe kadar indirmeye, kanuni seviyesine kadar arttırmaya veya belirlenen sınırlar dâhilinde sektörler itibarıyla farklılaştırmaya, Bakanlar Kurulu Yetklili kılınmıştır.

Tasarım merkezlerinde çalışan on tam zaman eşdeğer tasarım personeli sayısını yarısına kadar indirmeye, kanuni seviyesine kadar artırmaya veya belirlenen sınırlar dâhilinde sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu Yetklili kılınmıştır.

12) Bu Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlananlar; Gelir Vergisi Kanununun 89/9. Ve Kurumlar Vergisi Kanunu 10/a. maddesinde düzenlenen Ar-Ge indimlerinden yararalanamayacaklardır. Gelir Vergis Kanunun 89/13 ve Kurumlar Vergisi Kanunun 10/ğ. Maddelerinde düzenlenen Türkiyede yerleşmiş olmayanlar ile kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiyede verilen ve münhasıran yurt dışında faydalanılan mimarlık mühendislik, tasarım, yazılım gibi hizmet veren işletmelere tanınan indirimden yararlanamayacaklardır.  Ayrıca 4691 sayılı Teknoloji Gelirştirme Bölgeleri Kanunu geçici 2. maddesi hükümlerinden de yararlanamayacaklardır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.