6728 Sayılı Kanun İle Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.

SİRKÜLER

08/11

                                                                                                  10.08.2016

KONU :

*6728 Sayılı Kanun İle Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.

6728 SAYILI KANUN İLE DAMGA VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

09.08.2016 tarih ve 29786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

 1. Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda vergi alınmakta iken, nispi (kağıtta yazılı tutarın belli bir oranında) vergiye tabi kağıtlar birden fazla nüsha düzenlense bile sadece bir nüshası vergiye tabi olacaktır. Buna karşılık maktu vergiye tabi kağıtların ise eskisi gibi her nüshası vergilendirilecektir.
 2. Damga vergisinde tabi kağıt üzerinde, birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü olması halinde, bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınması yerine, sadece bir kefalet ve bir garanti taahhüdü için vergi alınması yönünde düzenleme yapılmıştır.
 3. Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetindeki taahhütlerden (başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça) damga vergisi alınmayacaktır.
 4. Damga vergisi azami tutarını aştığı için, azami tutardan (2016 için 1.797.117,30 TL dır) vergi alınan sözleşmelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın bedelinin artması durumunda artan bedele ilişkin olarak  damga vergisi alınmayacaktır.
 5. Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin 3. Fıkrasında yer alan elektronik ortamda gönderilenler ile Sermaye Piyasası Kanununun uygulanmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen kağıtların nispi ve maktu vergi tutarlarının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi yetkisini veren bölüme “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen kağıtlar” da eklenmiştir.
 6.  Damga Vergisine tabi kağıtların sayıldığı (I) sayılı tablonun sözleşmelerle ilgili bölümünde bazı sözleşme çeşitlerine yer verilmek suretiyle bunlara (Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanması halinde) farklı oranda vergi uygulanması imkanı sağlanmaktadır.

 

 1. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerle İlgili İstisna

Damga Vergisi Kanununun Ek.2. Maddesinde; döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili kağıtların damga vergisinden istisna olduğu, döviz kazandırıcı işlemlerin neler olduğu ve uygulama usul ve esaslarının ilgili Bakanlıklarca müştereken belirleneceği hükmü mevcuttu. Konuyla ilgili olarak yayımlanan tebliğ ile istisna kapsamı işlemler ve uygulamaya yönelik diğer usul ve esaslar belirlenmişti.

6728 sayılı Kanunun 27. Maddesi ile daha önce tebliğle düzenlenmiş olan hususlar, bazı değişiklikler ve ilavelerle birlikte Kanun metnine alınmıştır. Örneğin; dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki ithalat veya yurtiçi alımlar ile ilgili ifadeye “belgenin geçerli olduğu süre içerisinde“  sözcükleri ilave edilmiştir. Diğer döviz kazandırıcı işlemlerde de bazı değişiklikler sözkonusudur.

Kanunun Ek 2. Maddesi sirküler ekimizdedir.

 1. Damga Vergisine tabi kağıtların sayıldığı (I) sayılı tablonun sözleşmelerle ilgili bölümünde bazı sözleşme çeşitlerine yer verilmek suretiyle bunlara (Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanması halinde) farklı oranda vergi uygulanması imkanı sağlanmaktadır.
 2. Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalenin şikayet, itiraz yada yargı kararı ile iptal edilmesi halinde, bu ihalenin yararlanılamayan kısmına isabet eden damga vergisi red ve iade olunacaktır. Ancak, sözleşme düzenlenmişse sözleşmeye ilişkin damga vergisinin red ve iadesi sözkonusu değildir.
 3.  Vergilerle ilgili kanuni süresi içinde verilen düzeltme beyannamelerinin damga vergisine tabi olmayacağı hükmü eklenmiştir.

 

 1. Damga Vergisi İstisnaları

-   Okul idareleriyle öğrenciler veya velileri arasında düzenlenen kâğıtlar damga vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.

-   Resmî dairelerce yurt dışına gönderilen kişiler adına yurt dışında bulunan eğitim-öğretim ve sağlık kurumlarına yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.

-    Sigorta ve bireysel emeklilik ile ilgili istisna hükmünün yer aldığı II sayılı tablonun IV. Ticari ve medeni işler ile ilgili kağıtlar bölümünün 5. Maddesi değiştirilmiş olup, maddenin önceki hali ile yeni hali karşılaştırmalı olarak aşağıya alınmıştır:

Eski Hali

Yeni hali

Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblağın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanlar.

 

Sigorta, reasürans ve koasürans sözleşmeleri, bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri, diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma taahhütleri ile sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının ödenmesine ilişkin kağıtlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblağın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanlar.

 

 • Anonim ve limited şirketlere ait ortaklık payı devirlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna edilmektedir. Böylelikle halen sadece pay senetlerinin (hisse senetleri) devrindeki istisna  pay senedine bağlanmamış olan anonim şirket ortaklık payları ile limited şirket paylarını da kapsayacak şekilde genişletilmektedir.
 • Bankaların yanısıra aracı kurumların taraf olduğu yada aracılığıyla gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kağıtlar da istisna edilmektedir.
 • Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım ve satış vaadi sözleşmelerine ilişkin istisna Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve gayrimenkul yatırım fonlarına da sağlanmaktadır.
 • Kredilerle ilgili istisna kapsamına bunların devri ve krediden doğan alacakların temliki de dahil edilmektedir
 • Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce konut olarak kullanılmak üzere kiralanan ve işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ait kira sözleşmeleri ile, gelir vergisinden muaf esnaf,  muaf serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ait kira sözleşmeleri damga vergisinden istisnadır. Yukarıda sayılan bu sözleşmeler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar da istisna kapsamına alınmaktadır.
 • Kira sertifikası ile ilgili istisna yeniden düzenlenmektedir.
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak belge sahibi ile malı satan arasında düzenlenen kağıtlar,  sadece yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar, belge kapsamındaki sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve benzeri kağıtlar ile bu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar istisna kapsamına alınmaktadır.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları kararı ile belirlenen yüksek ve orta ileri teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatçısı ile tedarikçisi arasındaki mal ve hizmet alımıyla ilgili sözleşmeler istisna kapsamına alınmaktadır.
 • ÖTV mevzuatı uyarınca düzenlenen taahhütnameler damga vergisinden istisna edilmektedir.
 • 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında düzenlenen tek seferlik ödeme sözleşmelerine istisna getirilmektedir.
 • Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak düzenlenen kağıtlar ile Sanayi Sicil Kanununa göre sanayi sicil belgesine sahip işletmelerce sadece imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına yönelik olarak düzenlenen kağıtlar istisna edilmektedir.
 • İhracatı teşvik etmek, ülkemizde üretilen ürünlerin yurtdışı pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla, bedelsiz ihracata ve yurtdışı fuarlara katılıma ilişkin kağıtlara istisna sağlanmaktadır.
 • Gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına yönelik kağıtlara istisna getirilmektedir.
 • Girişim sermayesi ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının münhasıran girişim sermayesi yatırımları ile ilgili düzenlenen sözleşmeler ile bu sözleşmelere ilişkin düzenlenen diğer kâğıtlara istisna getirilmektedir.
 • Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgili olarak aracı kurum ile yatırımcı arasında düzenlenen sözleşmelere istisna getirilmektedir.
 • İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurtdışına yerleşik şirketlerin satın alınması ile bunları yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına yönelik olarak düzenlenen kağıtlar istisna kapsamına alınmaktadır.

 

     Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER -08-11 EKİ.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.