6728 Sayılı Kanun İle Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler.

                                     SİRKÜLER

                                         08/18

                                                                                                                    11.08.2016

KONU :

*6728 Sayılı Kanun İle Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler. 

6728 SAYILI KANUN İLE DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi kanunlarının yanı sıra diğer bazı kanunlarda da değişiklikler yapılmıştır.

Kanunlarda yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

1. İflas, İflas Erteleme, Konkordato;

6728 sayılı kanunun ilk 6 maddesi,  2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun iflas, iflas erteleme,  konkordato hükümlerinde yapılan değişikliklerle ilgilidir.

2. İhracatçılara Yeşil Pasaport verilmesi;

Kanunun 7. Maddesi ile;  5682 sayılı Pasaport Kanununa hüküm eklenerek Bakanlar Kurulunca belirlenen hadleri aşan tutarlarda ihracat yapanlara belli şartlarla hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilmesi öngörülmektedir.

3. Devletin Ödemeleri ve Harca Tabi Bazı İşlemlerde Borcu Yoktur Belgesi Aranılması:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22. Maddesi ile bazı kamu kurumlarınca hak sahiplerine yapılacak ödemelerden ve harca tabi bazı işlemlerde işlemi yapmadan önce ilgiliden Maliye Bakanlığı tahsil dairelerine borcu olmadığına dair belge aranılması zorunluğu getirme konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bakanlık bu yetkisini tutar ve kapsam olarak Tahsilat Genel Tebliğleri ile kullanmış bulunmaktadır.

Bu defa bu düzenleme ile;  ödeme yapmadan önce belge arayacak kamu kurumlarının kapsamı genişletilmiştir.

4. BSMV Düzenlemeleri:

Girişim sermayesi yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının para ve sermaye piyasasında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar BSMV den istisna edilmiştir.

Banka ve finansman şirketlerinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince tüketicilere iade ettikleri tutarlara ait BSMV’yi iadenin gerçekleştiği dönemde hesapladıkları BSMV den indirebilmeleri imkanı getirilmiştir.

5. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Değişiklikleri:

6728 sayılı kanunun 46,47,48,49,50,51,52,53 ve 54. Maddeleri Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki değişikliklerle ilgilidir.

Yapılan değişikliklerin önemli bir bölümü, aylık prim ve hizmet belgelerinin muhtasar beyanname ile birleştirilmesiyle ilgilidir.

Afet ve diğer mücbir sebep hallerinde belgelerin verilmesi ve primlerin ödenmesi ile ilgili erteleme hakkındaki hususlar düzenlenmiştir.

5510 sayılı Kanun kapsamında verilmesi gereken belge ve bildirimlerin 3568 sayılı Kanun kapsamında yetkili meslek mensuplarınca verilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

            Cezalarla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.

6. Çek Kanunu Değişiklikleri:

6728 sayılı kanunun 61, 62,63, 64 ve 65. Maddeleri anılan Kanundaki değişikliklere ilişkindir.

Bankalarda çek hesabı açtırılması ve çek defteri verilmesi için gerekli belgeler belirlenmekte, karşılıksız çek düzenleme adli para cezasını gerektiren suç olarak tanımlanmakta, çek üzerine MERSİS numarası ve düzenleyen gerçek kişi ise TC Kimlik Numarasının yazılması öngörülmektedir.

Lehine karekodlu çek düzenlenen lehdar, teslim aldığı çeki karekod okutma ve bilgi paylaşımı sistemine kaydedecektir. Diğer taraftan,  karekodla çek hesabı sahibine ait ve henüz bankalara ibraz edilmemiş çek adeti ve tutarının üçüncü kişilerin erişimine açılması öngörülmektedir. (Türk Ticaret Kanunu değişikliği ile de yabancı bankalarca basılan çekler hariç karekodlu çek kullanımı zorunlu hale getiriliyor)

            Çek düzenleme ve açma yasağı ile ilgili hususlar düzenlenmektedir.

            Karşılıksız kalan çekin ödenmesi halinde uygulanacak hükümler düzenlenmektedir.

7. Türk Ticaret Kanunu Değişiklikleri:

6728 sayılı kanunun 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ve 73. Maddeleri anılan Kanundaki değişikliklerle ilgilidir.

Tacir tarafından kullanılacak olan ticaret unvanı ve bunun altına atılacak imzanın notere gitmeden ticaret sicilinde onaylanması imkanı getirilmektedir.

Şahıs ve sermaye şirketlerinin kuruluşunda, kurucuların şirket sözleşmesini notere gitmeden ticaret sicilinde imzalamalarına imkan sağlanmaktadır.

            68. Madde ile tür değiştirme işlemlerinde kolaylık sağlamaya yönelik değişiklik yapılmaktadır.

Tasfiye halinde bulunan şirketlerde alacaklılara yapılan üç kez çağrıdan sonra “bir yıl” olan bekleme süresi “altı ay” olarak değiştirilmiştir.

Ticareti terk edenlerin mal beyanında bulunma zorunluluğu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye olunan şirketlere uygulanmayacaktır.

70 ve 71. Maddeler karekodlu çeklerle ilgilidir. Yabancı bankalarca basılan çekler hariç karekodlu çek kullanımı zorunlu hale getirilmektedir.  31 Aralık 2016 dan sonra bankalarca karekodsuz çek yaprağı verilmeyecektir.

73. Madde ile anonim şirketlerin kuruluşlarında,  kurucular beyanı istenmesi uygulaması kaldırılmaktadır.

8. Teşvik Belgeli Yatırımlarda 5 Yıl Süreli Emlak Vergisi Muafiyeti;

Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden yıl başından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için edinilen veya tahsis edilen araziler yatırım teşvik belgesi süresinde emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

Yukarıdaki değişikliklerin 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

9. Teşvik Belgeli Yatırımlara Bina İnşaat Harcı İstisnası:

Belediye Gelirleri Kanununun konuyla ilgili bölümüne bu istisnayı sağlamaya yönelik hüküm ilave edilmiştir. Aynı Kanunun imar ile ilgili harçlar başlıklı 80. Maddesine de yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesislerin imar harçlarından istisna olduğu hükmü dahil edilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.