6728 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisinde Yapılan Değişiklikler.

SİRKÜLER

08/10

                                                                                                            10.08.2016

KONU:

* 6728 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisinde Yapılan Değişiklikler.

6728 SAYILI KANUNLA KURUMLAR VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER :

6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9 Ağustos 2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve kanunun tam metni 09.08.2016 tarih ve 08/09 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Kanun, çeşitli kanunlarda değişiklik yapmakta olup; bu sirkülerimizde Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere değinilmiştir.

Kanunun 55-59.maddeleri Kurumlar Vergisinden yapılan değişiklikleri içermektedir.

 • Kurumlar Vergisi Kanunun “İstisnalar” başlıklı 5.maddesine aşağıdaki (ö) bendi eklenerek Kanuni ve işmerkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlar tarafından Ekonomi Bakanlığından alınacak izne istinaden  Türkiye’de kurulacak olan bölgesel yönetim merkezleri belli şartlarla kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.( Madde 55)

“ö) Tüm giderlerinin kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi veya kârından ayrılmaması kaydıyla, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezleri (Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun, bölgesel yönetim merkezinin yönetimi altında bulunması muafiyet hükmünün uygulamasına engel teşkil etmez.).”

 • Kanunun 56.maddesinde yapılan değişiklikle sat-kirala-geri al işlemlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
 • Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesine göre; kurumların en az 2 tam yıl aktiflerinde tuttukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazancın  % 75 i belli şartlar halinde kurumlar vergisinden istisna bulunmaktadır. Sözkonusu istisna  Maddesinde  yapılan değişiklikle;  6361 sayılı Kanun  çerçevesindeki sat, geri kirala ve süre sonunda kiralayanca devir alma  yada 6362 sayılı Kanun çerçevesinde Varlık Kiralama şirketlerine devredilen taşınmazlar  kapsamında,  taşınmazın kiracı yada kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında  aktifte tutma süresi olarak taşınmazların finansal kiralama şirketi,  kalkınma ve yatırım bankaları,  katılım bankaları, varlık kiralama şirketlerinin aktifinde geçen süreler de dikkate alınacaktır.
 • Diğer taraftan, kurumlar vergisi mükelleflerinin yukarıda belirtilen (finansal kiralama şirketleri, varlık kiralama şirketleri) kurumlarla anılan Kanunlar çerçevesinde yaptıkları işlemlere ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesindeki istisnanın 2 yıl süre şartı aranmaksızın % 100 istisna uygulanması,  taşınmazın  kendilerine geri dönmeden  üçüncü kişilere satılması halinde vergi alınmasına  yönelik hüküm kaldırılmaktadır. (5/1-e parantez içi hüküm)
 • Bununla birlikte, bu kapsamdaki istisnalar  5. Maddenin sonuna daha ayrıntılı hükümler içerecek şekilde yeniden dahil edilmektedir. ( Kanunun 56. Maddesi)
 • 6361 sayılı Kanun kapsamındaki sat-geri kirala-sözleşme sonunda devir al mahiyetli işlemlerdeki satış ve geri almalarda istisna; 2 yıl aktifte tutma şartı aranmaksızın % 100 olarak uygulanacaktır.
 •  Bu işlemler,  finansal kiralama şirketlerinin yanısıra kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım bankalarıyla da yapılabilecektir.
 • Taşınmazların yanısıra bu kapsamdaki taşınır mal devirleri de istisnaya dahil edilmektedir.
 • Kiracı tarafından kazancın izlenme şekli ile sözleşmenin tekemmül etmemesi, varlıkların 3. Kişiye satılması halinde de ne şekilde hareket edileceği hükümleri eklenmiştir.
 • Benzer bir istisna da, 6362 sayılı Kanun kapsamında varlık kiralama şirketleri ile yapılacak işlemlere ilişkin olarak getirilmektedir.
 • Taşınmaz ticareti ve kiralanması ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları gayrimenkuller için sat-geri kirala yapabilecektir.
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun  “sınai mülkiyet haklarında istisna” başlıklı 5/B Maddesinde değişiklikler yapılmıştır.  (Kanunun  57.Maddesi)

KVK’nun 5/B maddesinin ikinci fıkrasının (c)  bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu maddeye göre; İstisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluşun oluşturacağı katma değer dikkate alınarak devir veya satış hâlindeki değerinin tespitine yönelik Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesi gerekmekte idi.

Ayrıca maddenin üçüncü ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanır ve ilgili patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilir. Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilir.”

“(7) Birinci ve beşinci fıkralarda yer alan %50 oranını ayrı ayrı ya da birlikte sıfıra kadar indirmeye, %100’e kadar artırmaya, bu oranları sektörler ile birinci fıkrada yer alan gelir, kazanç ve iratlar itibarıyla ya da patent veya faydalı model belgesine göre farklılaştırmaya, tekrar kanuni seviyesine indirmeye, beşinci fıkrada yer alan süreyi bir yıla kadar indirmeye, tekrar kanuni seviyesine kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu; üçüncü fıkrada yer alan transfer fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi yerine satış, hasılat, gider, harcama, maliyet veya benzeri unsurları dikkate alarak kazancın ayrıştırılmasında basitleştirilmiş yöntemler tespit etmeye ve bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 • Ar-Ge indirimi 5746 sayılı Kanuna alınmakta olduğundan, Kurumlar Vergisi Kanununun 10.maddesinden çıkarılmıştır.  (Madde 58)
 • Türkiye’den yurtdışındaki kişilere ve kurumlara verilen bazı hizmetlerle ilgili olarak Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ğ Maddesinde yer alan ve kurum kazancından indirilen kazanç kapsamı “çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti” ibaresi “çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim” şeklinde değiştirilerek, genişletilmiştir.
 • Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmıştır.
 • Doğrudan veya dolaylı ortaklıklarda halen mevcut hükümlerde bu ortaklık payının % sine bakılmaksızın bu kişi ve kurumlar ilişkili kişi sayılmaktadır. Yapılan değişiklikle; doğrudan veya dolaylı en az % 10 ortaklık, oy hakkı ve kar payı olması halinde ilişkili kişi kapsamına girecektir. Ortaklık ilişkisi olmadan en az % 10 oy hakkı veya kar payı alma hakkı varsa da ilişkili kişi durumu doğmuş sayılacaktır. İlişkili kişiler açısından bu oranların topluca dikkate alınması gerekecektir.
 • İlişkili kişilerle yapılan işlemlerin emsaller uygunluk ilkesine göre belirlenmesinde kullanılacak yöntemlere “işlemsel kar yöntemleri” ilave edilmektedir.  Bunlar, işleme dayalı net kar marjı yöntemi ile kar bölüşüm yöntemi olup,  işlemden doğan karı esas almaktadır. Bu yöntemler esas itibariyle Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ile ilgili Genel Tebliğde mevcut olup bu defa Kanun metnine alınmış olmaktadır. Ancak, daha önce mevcut yöntemlerle bu yöntemler arasında öncelik sırası kalmamıştır.
 • İlişkili kişilerle yapılan işlemlerde kullanılacak yöntemin Maliye Bakanlığınca anlaşma ile tespit edilmesine ilişkin hükümde değişiklik yapılmıştır.
 • Yeni bir düzenleme ise;  transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükelleflere bu kapsamda yapılacak tarhiyatta cezanın % 50 indirimli olarak kesilecektir.
 • Maddeye eklenmekte olan en az % 10 oranındaki ortaklık, kar veya oy hakkı şartı ile ilgili olarak, bu oranı arttırmaya ve azaltmaya ve Maddeyle ilgili diğer bazı hususları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.