6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Yayımlandı.

SİRKÜLER

08/23

22.08.2016

KONU :

*6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Yayımlandı.

 

6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU YAYIMLANDI:

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu kanun;

Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.

Kanunda yer alan başlıca düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 

Kanunun kapsamı; 

 

-Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan,

-Bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan,

-Staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile

-Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıları ve

-Yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

 

Ayrıca; Çalışma izni almaktan muaf tutulan yabancıların iş ve işlemleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülecektir.

 

Bu kanun ile; Uluslararası İşgücü Politikasının belirlenmesi ve izlenmesi amacıyla Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kurulması, Yabancı Başvuru Değerlendirme ve İzleme Sistemi Kurulması öngörülmüştür.

 

Bu kanunda;

 • Çalışma İzni ve muafiyetlere ilişkin,
 • Çalışma İzni Başvurusu, değerlendirilmesi, ön izin verilmesi, başvurunun reddine ilişkin,
 • Çalışma İzni Sürelerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
 • Ayrıca; mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi dikkate alınarak Bakanlıkça uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilmesi düzenlemesi yer almaktadır.
 • Limited Şirket, Anonim Şirket ile Komandit şirketlerde yabancı yönetim kurulu üyesi ve müdürlerin çalışma izinlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır;

 

            6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan;

 • Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü,
 • Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi,
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı,olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilecektir.

Ancak;

 • Anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi ve
 • Diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı ile
 • Türkiye’de gerçekleştirdiği faaliyetleri yüz seksen gün içinde doksan günü geçmeyen sınır ötesi hizmet sunucusu,çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilecektir.

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş Dönemine ilişkin düzenlemeler;

-Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça veya diğer kanunların verdiği yetkiye dayanarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilmiş olan çalışma izinleri, sürelerinin sonuna kadar geçerli olacaktır. Süresiz çalışma izinleri, iptal edilmediği sürece geçerlidir.

-Bu çalışma izinleri süresinin sona ermesi veya iptal edilmesi hâlinde geçerliliğini kaybeder.

-Diğer mevzuatta 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun’a yapılan atıflar bu kanuna yapılmış sayılır.

Ayrıca kanunda, Serbest bölgelerde çalışacak yabancılar, yabancı öğrenciler, yabancı mühendis ve mimarların çalışmalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kanun kapsamında düzenlenecek kağıtlarla ilgili Değerli Kağıtlar Kanunu ile Harçlar Kanununda değişiklikler yapılmıştır.

Uluslararası İşgücü Kanunu sirkülerimiz ekindedir.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-08-23-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.