6736 sayılı kanun kapsamında gümrük alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar.

                                                                                                   SİRKÜLER

11/05

                                                                                                                            10.11.2016

KONU:

* 6736 sayılı kanun kapsamında gümrük alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar.

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Gümrük Bakanlığı tarafından 6736 sayılı Bazı Amme Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile kanuna ilişkin Tebliğ'in uygulanması ile ilgili tereddütlerin giderilmesi amacıyla 27.10.2016 tarih ve 19717173 sayılı yazı yayımlanmıştır.

 Yazıda tereddütlü konular ile ilgili olarak yapılan açıklamaların bir kısmı aşağıda özetlenmiştir;

1. 19/08/2016 tarihinden önce (bu tarih dâhil) gümrük idaresince karar alma süreci tamamlanmış tahakkukların, gümrük yükümlülüğünün doğmuş olması ve bu tahakkuklara karşı itiraz süresinin geçmemiş bulunması nedeniyle, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmaktadır.

2. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler sadece Maliye Bakanlığı tarafından   gerçekleştirilen vergi incelemelerine konu alacakları kapsamakta olup Gümrük Bakanlığınca takip edilen alacaklar bu kapsama girmemektedir.

3. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca verilen idari para cezaları anılan Kanun kapsamında bulunmamaktadır.

4. Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarının kendiliğinden beyan kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.

5. 19/08/2016 tarihi itibarı ile idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş, dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezaları hakkında, 6736 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri uygulanabilecektir.

6. 19.08.2016 tarihinden önce Gümrük Kanunu’nun 244. maddesi uyarınca uzlaşma sağlanmış olan alacaklar kesinleşmiş alacaklar olup 6736 sayılı Kanunun kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümlerinden faydalanabilir.

7. 6736 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi üçüncü fıkrası gereğince 50 TL'nin altında bulunan vergi alacağı için terkin kararının resen yapılacaktır.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı yazısı sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-11-05-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.