6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Tebliği Yayımlandı.

SİRKÜLER

08/29

                                                                                                                  26.08.2016

 

KONU:

*6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Tebliği Yayımlandı.

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK TEBLİĞİ YAYIMLANDI:

19.08.2016 tarihinde yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 1. maddesinin  (d) fıkrasında açıklandığı üzere” Gümrük Kanunu ile ilgili diğer kanunlar kapsamında doğan gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı” alacakları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 25.08.2016 tarihli Resmi Gazetede; “6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ” yayımlamıştır.

Söz konusu Tebliğde;

30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.  

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-08-29-EKİ.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.