7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.

SİRKÜLER

07/04

04.07.2017

 

KONU :

* 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.

 

7033 SAYILI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” YAYIMLANDI

 

01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında temel olarak Organize Sanayi Bölgelerine, Endüstri Bölgelerine, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine, Sanayi Sitelerine ve Serbest Bölgelere ilave devlet teşvikleri sağlanmıştır.

Söz konusu kanunla, vergi kanunlarında ve diğer bazı kanunlarda yapılan bazı değişikliklere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

 • Sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden, hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kaldırılmıştır.
 • Sanayi Sicili Kanununda yer alan sanayici tanımı değiştirilmiş ve tanıma bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de dahil edilmiştir.
 •  Sanayi işletmelerine üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.
 •  Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne eklenen fıkra ile; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnameler Damga Vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.
 •  Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi değiştirilerek; işletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri, bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis sözleşmeleri uyarınca tahsis edilenlere devir ve tescil işlemleri ve bu arsa üzerine inşa edilen binaların cins değişikliği işlemleri Harç istisnası kapsamına alınmıştır.
 •  Emlak Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (m) fıkrası değiştirilerek; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar Emlak Vergisinden muaf tutulmuştur.
 •  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra ile; teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasına bazı standartlar getirilmesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 8 inci maddesine eklenen fıkra ile; Temel bilimler (matematik, fizik, kimya ve biyoloji) alanlarında  en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı belirtilmiştir. Ancak bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemeyecektir. Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu Ar-Ge personeline de aynen uygulanır.
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda yapılan değişikliklerle TRT bandrol ücretleri uygulamasında değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

- Görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan bandrol ücreti alınabilecektir.

 • 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4-a maddesinde belirtilen diğer cihazlar içerisinde yer almakta olan cep telefonları, bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar, taşıtlarda yer alan bandrole tabi cihazlar, televizyon alıcıları ( uydu alıcıları ve set üstü medya kutuları dahil) ile maddede sayılan cihazların dışında kalan ve görsel ve /  veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlar için  bandrol oranları kanun metnine alınmıştır.
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda yapılan değişiklik ile sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışından TRT payı alınmayacaktır.
 • 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde; işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.
 • Sağlık raporları 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilecektir.
 • 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecektir.
 • İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu; kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

İlgili Kanun metnine aşağıda yer alan bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Kanunlar/7033.pdf

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.