7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

 

SİRKÜLER

03/05

12.03.2018

 

KONU :

* 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

 

7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI.

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile başta Vergi Usul Kanunu, Harçlar Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Gümrük Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu olmak üzere toplam 14 adet kanunda düzenlemeler yapılmıştır.

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanunu, Harçlar Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenlemeler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

 

  1. Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

Vergi Usul Kanunu’nun Defterlerin Tasdiki bölümünün “Tasdik Makamı” (VUK md.223) maddesinde değişiklik yapılarak; defterlerin anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tasdik edilebilecektir.

Böylece; sadece kuruluş aşaması ile ilgili olmak üzere noterler tarafından tasdik uygulaması kanun metninden çıkartılmıştır. (Yürürlük tarihi:15.03.2018)

 

Eski Hali

 

Yeni Hali

VUK-223 md./3. Paragraf : Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş
aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir.

 

VUK-223 md./3. Paragraf : Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.

 

  1. Harçlar Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı vb. işlemleri harçlardan istisna tutulmuştur. (Yürürlük tarihi:10.03.2018)

 

Eski Hali

 

Yeni Hali

Harçlar Kanunu-123 md. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri  (Bu kooperatifler tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından verilecek kefaletler dâhil) bankalar, finansman şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

 

Harçlar Kanunu-123 md. Anonim, eshamlı komandit,limited şirket ve kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri  (Bu kooperatifler tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından verilecek kefaletler dâhil) bankalar, finansman şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

 

  1. Belediye Gelirleri Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

Belediye Gelirleri Kanuna “Altyapı Kazı İzni Harcı” başlıklı Mükerrer Madde 79 eklenerek belediyelerce verilecek altyapı kazı izni harca tabi tutulmuştur. (Yürürlük tarihi:10.03.2018)

 Madde düzenlemesi aşağıdaki şekildedir:

     “Altyapı kazı izni harcı:

Mükerrer Madde 79-Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyece verilecek altyapı kazı izni, altyapı kazı izni harcına tabidir. Bu harcın mükellefi altyapı kazı izni talebinde bulunanlardır.”

 

  1. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

 

  1. Kanunda yapılan değişiklik ile şirket kuruluşunun ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirimin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yapılmış sayılacağı ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyeceği hüküm altına alınmıştır. (Yürürlük tarihi:10.03.2018)

 

Eski Hali

 

Yeni Hali

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu -11. md./3 Paragrafı - İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu -11. md./3 Paragrafı - İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşunun ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez. Ticaret Sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

  1. Aynı maddenin (11.md.) altıncı paragrafı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

“Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Bu bildirimlerden hangilerinin işyerinin bildirilmesi yerine geçeceği Kurumca belirlenir, belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.(Yürürlük tarihi:10.03.2018)

  1. İlgili Kanunun Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma Verilme Usulü başlıklı 100. Maddesinin 3. Paragrafı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

(Yürürlük tarihi:10.03.2018)

 

Eski Hali

 

Yeni Hali

Kurum, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek veya tüzel kişiler ile yazılı sözleşme ile yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilere izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnameyi diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye, söz konusu belgeleri kamu idarelerinin internet ve elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu idarelere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş saymaya, bu Kanunun uygulaması ile ilgili işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen düzenleyeceği her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkilidir.

 

Kurum, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek veya tüzel kişiler ile yazılı sözleşme ile yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilere izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnamenin, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olamayan kurum ve kuruluşlara verilmesini mecbur kılmaya, söz konusu belgeleri diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye ve bu belgeleri kamu idarelerinin elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu kişilere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş saymaya, bu Kanunun uygulaması ile ilgili işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen düzenleyeceği her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkilidir.

 

  1. Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

 

Diğer düzenlemelerin yanında Türk Ticaret Kanunu’nun 585 inci maddesinde yapılan düzenleme ile Limited Şirketlerin kuruluşlarında /kurulma anınakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az yüzde yirmibeşinin (%25) tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımında uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

(Yürürlük tarihi:15.03.2018)

 

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-03-05.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.