7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

 

SİRKÜLER

04/09

09.04.2018

KONU:

* 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

 

7104 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI.

 

06.04.2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7104 Sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile esas olarak Katma Değer Vergisi Kanunu başta olmak üzere diğer bazı vergi kanunlarında da değişiklikler yapılmıştır. 7104 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında yapılan değişikliklere bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

1-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

Kanun tasarısında yer alan;

  • Devreden Katma Değer Vergisinin İadesine,
  • Grup Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti Tesisine ve
  • Katma Değer Vergisi İadesinin Üç Ay İçinde Yapılmaması Durumunda Mükellefe Faiz Ödenmesine ilişkin düzenlemeler meclis görüşmeleri sırasında kanun metninden çıkartıldığından yasalaşmamıştır.

a) Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Matrahı Belirlenmiştir.

  • Katma Değer Vergisi Kanununun “Teslim” başlıklı 2 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Bu Kanunun uygulanmasında arsa karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri teslimi yapılmış sayılır.”

Yapılan düzenleme ile arsa sahibi, arsasının tamamını yerine müteahhide kalacak konut ve iş yerlerine isabet eden arsa payını teslim etmiş sayılacak, müteahhidin ise bu arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri teslimi gerçekleştirdiği kabul edilmiş olmaktadır.

  • Katma Değer Vergisi Kanununun “Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti” başlıklı 27 nci maddesine aşağıda yer alan paragraf eklenmiştir:

“6. Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınır.”

Karşılıklı yapılan bu teslimlerde matrah; müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerlerinin Vergi Usul Kanununun 267. Maddesinin 2.  sırasına göre belirlenecektir.  (Maliye bedeli esas olarak tanımlanan bu yöntemde; maliyet bedeline toptan satışlar için %5, perakende satışlar için ise %10 ilave edilerek matrah bulunmaktadır.)

 

Devamı sirküler ekimizde yer almaktadır....

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

sirkuler-04-09-eki-7104-sayili-kanun
sirkuler-04-09-7104-sayili-katma-deger-vergisi.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.