7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Ödemelerini Yerine Getirmeyenlere Yeni İmkan Tanıyan Kanun Yayımlandı.

Sirküler

12/13

31.12.2018

KONU:

 

* 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Ödemelerini Yerine Getirmeyenlere Yeni İmkan Tanıyan Kanun Yayımlandı.

 

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Ödemelerini Yerine Getirmeyenlere Yeni İmkan Tanıyan Kanun Yamımlandı.

 

28.12.2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi ile 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna Geçici 2 inci madde eklenmiştir.

 

Eklenen madde ile;

 

  • 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini ihlal edenlere, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla 7143 sayılı kanundan yararlanma imkanı getirilmiştir.

 

Ancak bu kapsamda yapılacak ödemeler için 7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki hükümler uygulanmayacaktır.

 

Bu bentlerdeki hükümler özet olarak hesaplanan tutarların tamamını peşin ödemeyi tercih eden mükellefler ile bu tutarları ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapacak mükelleflere tanınan asıl borca uygulanmayacak katsayı tutarı ile ilave oranlarda uygulanacak indirim tutarlarıdır.

 

  • 7143 sayılı kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri (Kanunun yurt dışında bulunan varlıklar ile Türkiye’de bulunan varlıkların ve yurtdışından elde edilen bazı kazançlara ilişkin düzenlemeleri hariç) 2019 yılının Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

 

  • 7143 sayılı kanunun Kesinleşmiş alacaklar ile Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar kapsamında başvuruda bulunan mükellefler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergilerini çok zor durum hali hariç, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde yapılandırılan borçlarını ödeme hakkına kaybedeceklerdir. Bu hakkı kaybolan mükelleflere de mevcut borçlarını 2019 yılının Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri durumda kanun hükmünden yararlanma imkanı getirilmiştir.

 

  • 7143 sayılı kanunun pişmanlık veya kendiliğinden yapılan beyanlar ile emlak vergisi bildirimleri yerine getiren ancak kanunda yer aşan şartları ihlal eden borçluları da yeniden kapsama alan imkanlar getirilmiştir.  

 

  • Matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu halde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek 7143 sayılı kanunun 5. maddesinden yararlanma hakkını kaybetmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları 2019 yılının şubat ayı sonuna kadar , ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise 7143 sayılı kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri halinde matrah ve vergi artırımı hükümlerinin sağladığı avantajdan  yararlandırılacaktır.

 

7143 sayılı Kanuna eklenen “Geçici 2. maddesi” 28.12.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 7159 sayılı Kanunun tam metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-12-13.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.