7143 Sayılı Kanunun Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri

 

SİRKÜLER

05/13

21.05.2018

KONU :

 

* 7143 Sayılı Kanunun Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri

 

7143 SAYILI KANUNUN VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ

 

Vergi Affı olarak bilinen 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Söz konusu kanunun tam metnine 18.05.2018 tarihli ve 05/10 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.)

 

Kanunun 10 uncu maddesinin 13 numaralı paragrafında yurtiçi ve yurtdışındaki varlıkların kayıtlara alınması ile yurtdışında elde edilen kazançların yurda getirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, bu düzenlemeler üç başlık halinde  aşağıda belirtilmiştir.

  

  1. YURTDIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ:

Gerçek ve tüzel kişilerden yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet,  diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 KASIM 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirenler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Yurt dışında bulunan varlıklar, yine yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 18.05.2018 tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.11.2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.

 

18.05.2018 tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avansları, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından 18.05.2018 tarihinden önce Türkiye’ye getirilmiş olanlardan da karşılanabilecektir. Bu takdirde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.

 

Banka ve aracı kurumlar, gerçek ve tüzel kişilerin tarafından kendilerine bildirilen yurtdışındaki varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31.12.2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edip aynı süre içerisinde ödemeleri gerekmektedir.

 

Ancak 31.07.2018 tarihine kadar;

 

  • Yurtdışındaki varlıkları bildirerek Türkiye’ye getirenler,
  • Bu varlıkları yurtdışında bulunan banka veya finans kurumlarından kullanılan kredinin kapamasında kullananların ve
  • Varlıkları defter kayıtlardaki sermaye avanslarının kapamasında kullananların,

 

adlarına %2 oranındaki vergi hesaplanmayacaktır.

 

%2 oranında hesaplanan vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecektir.

Defter tutan mükellefler Türkiye’ye getirilen varlıklarını vergiye tabi dönem kazancına dahil edilmeksizin işletmelerine dahil edebilecekler, dağıtılabilir kazanca dahil etmeksizin işletmeden çekebileceklerdir.

Türkiye’ye getirilen veya defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilemeyecektir.

Bildirilen ve beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir şekilde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Ancak bundan yararlanabilmek için bildirilen ve beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen %2 oranında ki verginin vadesinde ödenmesi ve yurtdışındaki varlıkların bildirim yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

 

2. YURTİÇİNDE BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ:

Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 30.11.2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edebileceklerdir.

Beyan edilen varlıkların 30.11.2018 tarihine kadar yasal defterlere dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın dahil edilmesi ve daha sonra işletmeden dağıtılabilir kazanca dahil edilmeksizin çekmeleri mümkün olabilecektir. Vergi dairesine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilecek ve 31.12.2018 tarihine kadar ödenecektir.

 

Ancak 31.07.2018 tarihine kadar yurtiçindeki varlıkları;

 

  • Beyan ederek kanuni defterlere kaydedenlerin adlarına % 2 oranında vergi hesaplanmayacaktır.

 

%2 oranında hesaplanan vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecektir.

Defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilemeyecektir.

Bildirilen ve beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir şekilde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Ancak bundan yararlanabilmek için bildirilen ve beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen %2 oranında ki verginin vadesinde ödenmesi şarttır.

 

3. YURTDIŞINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİM:

Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların;

  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ait iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,
  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde edilen iştirak kazançları,
  • Yurtdışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları

31.10.2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi  kaydıyla, başka bir şart aranmaksızın, Gelir veya Kurumlar Vergisinden istisnadır.

 

  • Ayrıca tam mükellef Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları,

 

31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması şartıyla Gelir ve Kurumlar Vergisinden istisnadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 © Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.