7166 Sayılı Kanun İle Çevre Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

Sirküler

02/18

25.02.2019

KONU:

 

* 7166 Sayılı Kanun İle Çevre Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

 

7166 SAYILI KANUN İLE ÇEVRE KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

22.02.2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Kanun ile Çevre Kanunu’nda bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bu sirkülerimizde söz konusu düzenlemelerin özetine yer verilmiştir.

 

Yapılan değişiklik ile;

  • Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenecektir.

 

Değişiklik öncesinde geri kazanım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın onbeşine kadar Çevre Bakanlığına beyan edilmesi ve beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar da Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne ödenmesi gerekmekteydi.

 

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirleme yetkisi verilmiştir.

(7166 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yapılan düzenleme)

  • 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin geri kazanım payları için verilmesi gereken beyannamelerin verilme süresi 24.04.2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmiştir. Bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden payların ödemeleri ise 30.04.2019 tarihine kadar yapılabilecektir. 

(7166 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile yapılan düzenleme)

7166 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler müşavirliğimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

 

 

Söz konusu Kanunu’nun Çevre Kanunu ile ilgili düzenlemeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Kanun metninin tamamı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-02-18.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.