7166 Sayılı Kanun İle İşsizlik Sigortası Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler.

Sirküler

02/21

27.02.2019

KONU:

 

* 7166 Sayılı Kanun İle İşsizlik Sigortası Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler.

 

7166 Sayılı Kanun İle İşsizlik Sigortası Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler:

22.02.2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanunu’nda bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bu sirkülerimizde söz konusu düzenlemelerin özetine yer verilmiştir.

7103 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 19 uncu madde ile;  İŞ-KUR’ a kayıtlı işsizlikler arasından 01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların maddede sayılan diğer şartları sağlamları kaydıyla, işverene prim desteği sağlanmıştı.

Söz konusu uygulamanın özetine yer verdiğimiz sirkülerimiz 02.04.2018 tarih ve 04/02 no ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.

 

Bu defa yayımlanan 7166 sayılı Kanun ile söz konusu Geçici maddeye aşağıda yer alan paragraf eklenmiştir:

“1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.”

 

Yapılan düzenleme ile İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 19 uncu maddesi kapsamında ;

 

  • 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında,
  • 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların,
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde,
  • bu maddedeki prim desteğine ilave olarak işe alındıkları ay dahil 3 aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar fondan karşılanacaktır.

 

İşverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecek olup, işverene ödenmeyecektir.

 

(7166 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile yapılan düzenleme)

 

Söz konusu Kanunun ilgili maddesi Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Kanunun tam metnine 27.02.2019 tarihli ve 02/20 sayılı sirkülerimizde yer verilmiştir. 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 © Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.