7166 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

Sirküler

02/20

27.02.2019

KONU:

* 7166 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

 

7166 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler:

 

22.02.2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Kanun ile KDV ve ÖTV Kanunlarında bazı düzenlemeler yapılmıştır.

 

Bu sirkülerimizde söz konusu düzenlemelerin özetine yer verilmiştir.

1. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi tam istisna kapsamına alınarak bu teslimlerin KDV’siz olarak yapılması sağlanmıştır.

 

İlgili Kanun maddesinin değişen bendinin karşılaştırmalı haline aşağıda yer verilmiştir.

 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

  n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık   sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından   yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi,

  “n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır   Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre   poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve   süreli yayınların teslimi

  (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci     fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),”

 

(7166 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile yapılan düzenleme)

 

2. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılının listedeki 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. no.lu malların (cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları) ÖTV oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrahı esas alınarak aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde farklı dilimler oluşturulmuştur.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

  8517.12.00.00.11

  Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

  -  Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar

  -   Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi    aşmayanlar

  -  Diğerleri

 

25

25

25

 

Ayrıca Cumhurbaşkanı’na, 8517.12.00.00.11 GTİP numaralı mallar için ÖTV oranını % 50’ye kadar artırma, orana esas ÖTV matrah alt ve üst sınırlarını ise dörtte birine kadar indirme ve dört katına kadar artırma yetkisi verilmiştir.

(7166 sayılı Kanunun 9 ve 10 uncu maddeleri ile yapılan düzenleme)

Söz konusu Kanunu’nun KDV ve ÖTV Kanunları ile ilgili düzenlemeleri Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Kanun metninin tamamı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.