KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

SİRKÜLER

12/03

05.12.2017

KONU:

*KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

 

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR:

05 Aralık 2017 tarih ve 30261 no.lu Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.  

A- Hizmet İhracı İstisnasından Kaynaklanan KDV İadesinde Belli Hizmetler İçin Hizmet Bedelinin Tamamının Türkiye’ye Getirilmesi Şartı Kaldırılmıştır.

Hizmet ihracına ilişkin işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi için, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilme şartı bulunmaktadır.

Tebliğ’in “Hizmet İhracı İstisnanın Tevsiki Beyanı - (II/A-2.2.)” başlıklı bölümünde yapılan değişiklik ile;

Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde, geminin tersaneye giriş çıkış yaptığının Liman Başkanlığı tarafından verilecek belge ile tevsik edilmesi kaydıyla, istisna kapsamındaki hizmet nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin %50’si, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belge aranmaksızın iade edileceği kalan kısmın ise, işleme ilişkin bedelin yarısının döviz olarak Türkiye’ye getirildiği oranda iade edileceği belirtilmiştir.

Tebliğ’de yapılan düzenlemeye ilişkin örnek aşağıda yer almaktadır:

 

  • (A) Denizcilik Servis Hizmetleri Ltd. Şti. Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı bir gemiye Mayıs/2017 döneminde vermiş olduğu bakım ve onarım hizmetine ilişkin hizmet ihracı kapsamında bedeli 100.000 ABD Doları olan fatura düzenlemiş olup, yapmış olduğu bu hizmet nedeniyle yüklenip indirim yoluyla telafi edemediği 30.000 TL KDV’nin iadesini Mayıs/2017 dönemine ilişkin KDV beyannamesinde talep etmiştir. Mükellef bakım ve onarımını yaptığı söz konusu geminin Tuzla Liman Başkanlığından giriş çıkış yaptığını tevsik eden belgeyi sunmuş, ancak hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğine ilişkin herhangi bir belge ibraz etmemiştir.

 

 (A) Denizcilik Servis Hizmetleri Ltd. Şti.nin söz konusu KDV iade talebine ilişkin gerekli kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluk bulunmaması halinde, iade edilecek KDV’nin yarısı olan 15.000 TL, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğine ilişkin belge aranmaksızın iade edilir.

(A) Denizcilik Servis Hizmetleri Ltd. Şti. hizmet bedeline ilişkin 40.000 ABD Dolarını Türkiye’ye döviz olarak getirdiğini tevsik eden belgeyi 2017 yılının Eylül ayında ibraz etmiştir. Bu durumda, hizmet bedelinin yarısı olan 50.000 ABD Dolarının %80’i (40.000/50.000) döviz olarak Türkiye’ye getirilmiş olduğundan, iadesi yapılmayan KDV tutarı olan 15.000 TL’nin %80’ine isabet eden 12.000 TL’nin iadesi yapılır.”

B- Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna Kapsamına Adalet Bakanlığı ’da İlave Edilmiştir.   

25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 694 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname “nin 83’üncü maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine “Milli Savunma Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Bakanlığı,” ibaresi eklenmişti.

(Müşavirliğimizce söz konusu değişiklik 25.08.2017 tarih ve 08/08 no.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.)

Bu kez KDV Uygulama Tebliği’nin “Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna- (II/B-7.) ve (II/B-7.1.)” bölümüne de “Adalet Bakanlığı” ibareleri eklenmiştir. 

 

C- İndirimli Orana Tabi Malların Tesliminden Doğan KDV İadelerinin Yıl İçinde Nakden İade Edilmesinde İlave Bazı Mallar İçin Kapsam Genişletilmiştir.    

Tebliğ’de yer alan önceki düzenleme de;  indirimli orana tabi konut ile KDV Oranları Cetvelinin (II) sayılı listesinin (%8 KDV) (B) bölümünün 28 ve 29 uncu sırası kapsamındaki malların teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştü.

Bu sefer yapılan düzenleme ile aynı listenin (B) bölümünde yer alan 31 inci sıradaki malların tesliminden doğan KDV iadelerinin de yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması imkanı sağlanmıştır.

(II) Sayılı Listenin (B) bölümünün 31 inci sırasında yer alan malların niteliği aşağıda ki gibidir:

(2017/10468 sayılı BKK'nın 1 inci maddesiyle eklenen sıra. Yürürlük; 01.08.2017)

“Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nm, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansını haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi,”

 

D- ÖTV Tabi Olan Malların İndirimli Oranda Tesliminden Doğan KDV İade Alacakları Bu Mala İlişkin ÖTV Borçlarına Mahsuben İade Edilebilecektir.

13 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik ile KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın yalnızca vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılmasına imkan tanınmıştı.

Bu sefer 15 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği ile Özel tüketim vergisine tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsup imkanı getirilmiştir.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğ metni sirkülerimiz ekindedir.

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-12-03.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.