Türkiye İle Norveç ve Letonya Ülkelerindeki Finans Kurumlarında Yer Alan Bilgilerin Otomatik Değişimi 2019 Yılında Başlayacaktır.

Sirküler

01/30

 

14.01.2019

KONU:

 

*Türkiye İle Norveç ve Letonya Ülkelerindeki Finans Kurumlarında Yer Alan Bilgilerin Otomatik Değişimi 2019 Yılında Başlayacaktır.

 

Türkiye İle Norveç Ve Letonya Ülkelerindeki Finans Kurumlarında Yer Alan Bilgilerin Otomatik Değişimi 2019 Yılında Başlayacaktır:

 

26.11.2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 7018 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” ilişik çekince ve beyanlarla birlikte onaylanmıştı.

Söz konusu sözleşme; Avrupa Konseyi Üye Devletleri ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üye ülkeleri olan sözleşmenin imzacıları arasında uluslararası düzeyde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, vergiye ilişkin konularda karşılıklı ve her türlü idari yardımın geliştirilmesi başlıklarını içeren kapsamlı bir işbirliği yönetimidir.

 

Sözleşmeye taraf ülkeler arasında öngörülen kapsamlı işbirliği yöntemleri arasında;

· Bilgi değişimi,

· Eşzamanlı vergi incelemeleri,

· Yurt dışı vergi incelemeleri,

· Tahsilatta yardımlaşma ve

· Tebligat konuları yer almaktadır. 

 

Daha sonra 26.06.2018 tarih ve 30460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11790 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu sözleşmenin 01.07.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

 

Sözleşmenin en önemli maddelerinin başında Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi (CRS) gelmektedir.

 

Vergi Kanunlarının mülkiliği ve şahsiliği ilkesi gereğince; devletler egemenlik hakkına dayanarak kendi coğrafi şınırları içinde yaratılan geliri vergileme hakkına (kanunların mülkiliği) sahip olduğu gibi yine kendi vatandaşlarının gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında elde ettikleri geliri de vergileme hakkına (kanunların şahsiliği) sahiptir.   

Bu bakımdan Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi (CRS), devletlerin sahip olmak istedikleri vergi gelirlerde kayıp ve kaçağının önlenmesi, vergi matrahlarını dolaylı yollardan aşındırılmasını ve vergilendirilebilir gelirin gizlenmesi veya gelirin haksız vergi rekabetinin yaşandığı alanlara transfer edilmesinin önlenmesine dayanan bir raporlamadır.

Bu raporlamada devletlerin kendi ülkesindeki finansal kuruluşlardan bilgi edinip bu bilgileri yıllık olarak diğer üye devletlere otomatik olarak bildirmesi prensibine dayanmaktadır. Bu kapsamda sözleşmeyi imzalayan taraf ülkelerin birbirleriyle yapacakları bilgi değişimi ile vergiden kaçınmanın önlenmesi amaçlanmaktadır.

Halihazır durumda ülkeler aralarında imzalanmış çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına dayanarak ülkeler karşılıklı olarak bilgi değişimi yapabilmektedirler. Ancak bu bilgi değişimleri çoğunlukla talep üzerine gerçekleşmektir.

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişiminde (CRS) ise herhangi bir talep olmaksızın bir ülke mukiminin (vergi kanunları açısından o ülkede ikamet eden kişi veya kurumun) diğer ülkedeki finansal kuruluşlarda bulunan hesapları hakkındaki bilgiler her yıl otomatik olarak ve standart bir şekilde ilgili kişinin mukim olduğu ülkenin mali idaresine bildirilecektir.

Finansal kuruluşlar kendilerindeki bilgileri öncelikli olarak kendi Maliye Bakanlığına aktaracak, Maliye Bakanlığı ise bu bilgileri kişinin mukim olduğu ülkedeki yetkili mali idaresi ile paylaşacaktır.

 

Sözleşmenin Türkiye açısından kapsayacağı gelirler; Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergilerinin konusuna giren gelir ve faaliyetlerdir.

 

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimin (CRS) sözleşmesinin Türkiye açısından yürürlüğe girebilmesi için bilgi değişimi yapılacaklar listesinin Cumhurbaşkanı Kararı ile açıklanması gerekmekteydi.

 

30.12.2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 528 ve 529 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile;

 

  • Türkiye ve Letonya Cumhuriyeti arasında imzalanan Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik otomatik Bilgi Değişimi Anlaşmasının imza tarihinden (20.12.2018) itibaren geçerli olmak üzere,

 

  • Türkiye ve Norveç Krallığı arasında imzalanan Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşmasının imza tarihinden (21.12.2018) itibaren geçerli olmak üzere, onaylanmıştır. ​

 

Anlaşmaların 3 üncü maddesi gereğince 2018 yılı ve takip eden yıllara ilişkin finansal bilgiler ait olduğu takvim yılının sona ermesini takip eden dokuz ay içinde otomatik olarak değişime tabi tutulacaktır. 2017 yılına ilişkin bilgilerin 2018 yılı sonuna kadar gönderilmesi beklenmektedir.

 

Değişime tabi tutulacak bilgiler ise anlaşmanın 2 inci maddesinde detaylı olarak yer almaktadır. Bu bilgiler yıllık bazda ve karşı tarafın talebi olmaksızın otomatik olarak değiştirilecektir.

Söz konusu anlaşmalar sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

SIRKULER EKI-01-30-01.pdf
SIRKULER EKI-01-30-02.pdf© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.