Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

                                                      SİRKÜLER

11/07     

14.11.2018

 

KONU:

* Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

 

09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile (Karar Sayısı:323) 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılmıştır.

 

Yapılan değişiklik ile;

 

  • 2012/3305 sayılı Kararnamenin 24. maddesine eklenen fıkra ile, genel teşvik kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesi konusu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ve asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına dair yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa ibrazı halinde yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca bu şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine ve cihazların satışı serbest olup, Bakanlık tarafından ilave herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Bu düzenleme kapsamında işlem yapılan teşvik belgelerinin kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde Kararnamenin 28. Maddesinde belirtilen müeyyideler uygulanacaktır. Bu düzenlemeler, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri için de geçerli olacaktır.  

Kararnamede yapılan düzenlemeye paralel olarak aynı tarihli Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de de değişiklik yapılmış ve genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi için firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin Tebliğe ekli listede (EK-11)'de yer alan "Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu" nun Bakanlığa ibraz edilmesi yeterli sayılmıştır.

Söz konusu düzenleme 09.11.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

  • 2012/3305 sayılı Kararnameye eklenen 12. madde ile 09.11.2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve ek süre almamış teşvik belgelerinin süresi herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı orijinal sürenin yarısı kadar uzatılmış sayılacaktır.

Söz konusu düzenleme 09.11.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

  • 2012/3305 sayılı Kararnamenin 24 maddesinde yapılan değişiklik ile, yatırıma başlandığının kabul edilmesi için aranan sabit yatırım tutarının en az %10 oranında yatırım yapma şartı kaldırılmıştır.  Bu kapsamda önceki kararda yer alan cümle madde metninden çıkartılmıştır.

 

“Ancak, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (sabit yatırım tutarı elli milyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az beş milyon Türk Lirası) harcama yapılması gerekir.”

Söz konusu düzenleme 05.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  09.11.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4)

 

Saygılarımızla.

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

SIRKULER EKI-11-07-01.pdf
SIRKULER EKI-11-07-02.pdf
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.